PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ FUNDACJI W 2018 ROKU – DZIEDZICTWO KULTUROWE I HISTORYCZNE

Zakres działań Fundacji związany z „Dziedzictwem kulturowym i historycznym” obejmuje projekty mające na celu zachowanie polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego, takiego jak cmentarze, obiekty kultu, wystawy oraz dokumenty historyczne. Mają one aktywizować i integrować polskie środowiska, wzmacniać w nich poczucie tożsamości narodowej i obywatelskiej, promować historię i dziedzictwo materialne Polski. Działania te w 2018 roku objęły Białoruś, Bułgarię, Litwę, Łotwę, Mołdawię, Rosję i Ukrainę, a ich efektem było utworzenie ekspozycji przybliżających historię Polski, zainstalowanie tablic upamiętniających zasłużonych Polaków oraz działania polegające na porządkowaniu i dokumentowaniu miejsc męczeństwa oraz pamięci narodowej.

Prace konserwatorskie na polskich cmentarzach i kwaterach Fundacja prowadzi w ramach programu „Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą” finansowanego przez polski resort kultury. Jednym z kluczowych projektów wspieranych przez Fundację razem z MKiDN było uporządkowanie Polskiej Kwatery Wojskowej na Zakrecie połączone z profesjonalną kwerendą archiwalną mającą na celu odtworzenie miejsca pochówku poległych tam polskich żołnierzy. Istotne, tym razem dla polskiej mniejszości na Ukrainie, było również – finansowane ze środków Kancelarii Senatu – wykonanie replik 3 dzwonów umieszczonych potem w odnowionej dzwonnicy przy kościele pw. Trójcy Świętej w Pomorzanach. Wśród litewskich projektów ważne było wsparcie akcji „Pomnikom Rossy” oraz renowacja jednego z nich, upamiętniającego śmierć powstańca listopadowego Justyna Hrebnickiego.

Projektem własnym Fundacji, realizowanym razem ze Związkiem Polaków na Białorusi, była opieka nad polskimi kwaterami na cmentarzach w obwodach: brzeskim, grodzieńskim, mińskim oraz witebskim. Tylko w ciągu ostatniego półtora roku – korzystając ze środków Senatu – poddano renowacji i rekonstrukcji ponad 430 mogił indywidualnych i zbiorowych polskich żołnierzy poległych w wojnie z bolszewikami. Do 2020 roku planowane jest dokończenie prac na 12 najbardziej zapomnianych polskich nekropoliach na terenie północno-wschodniej Białorusi, Litwy i Łotwy.

Działaniami własnymi były również: nagranie we współpracy z portalem Wilnoteka.lt wspomnień Jadwigi Pietkiewicz o niezwykle ważnych dla polskiej kultury nekropoliach wileńskich – Cmentarzu Bernardyńskim i Cmentarzu św. Piotra i Pawła na Antokolu oraz renowacja i pielęgnacja nagrobków żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1920 roku pod Duksztami Starymi na Litwie oraz renowacja pomnika upamiętniającego Bitwę pod Żurawnem na Ukrainie.

Related Posts