Edukacja

“Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności szkół i przedszkoli – Hiszpania, Szwajcaria.

 Projekt dotyczy wsparcia bieżącej działalności następujących placówek: Szkoły Polskiej w Castelldefels przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Szkoła Polska w Torredembarra (Hiszpania), Przedszkola przy Szkole Polskiej przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Szkoła Polska w Torredembarra (Hiszpania), Polskiej Szkoły im. M. Płażyńskiego Lozanna – Marly przy Polskiej Misji Katolickiej w Marly (Szwajcaria) oraz Polskiej Szkoły „Lokomotywa” przy Polskim Związku Kulturalno-Edukacyjnym “Lokomotywa” w Romanshorn (Szwajcaria). Projekt obejmuje wsparcie finansowe bieżących potrzeb wymienionych placówek: koszt dojazdu dzieci i nauczycieli na zajęcia, wynajęcia sal lekcyjnych, drobnego remontu sal lekcyjnych oraz wynagrodzenia dla nauczycieli.

Dofinansowanie: 92 169 zł

Całkowita wartość: 107 119 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

 

“Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności szkół i przedszkola – Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Łotwa, Rosja.

Pomoc w bieżącym funkcjonowaniu placówek, jest kontynuacją dotychczasowych działań Fundacji na rzecz wsparcia procesu edukacyjnego w polskich środowiskach w Kazachstanie, Kirgistanie, Rosji i na Łotwie. Adresatami działań są szkoły, placówki edukacyjne i przedszkole działające w ramach szkolnictwa krajów objętych działaniem oraz jako społeczne placówki edukacyjne. Projekt dotyczy wsparcia bieżącej działalności następujących placówek: Polskiej Szkoły im. św. Królowej Jadwigi
w Tbilisi (Gruzja), Szkoły Średniej w Jasnej Polanie (Kazachstan), Szkoły przy Polskim Stowarzyszeniu Kulturalno Oświatowym „Odrodzenie” w Biszkeku (Kirgistan), Gimnazjum Polskiego im. J. Piłsudskiego w Dyneburgu (Łotwa), Polskiego Przedszkola nr 29 im. Jana Platera Gajewskiego w Dyneburgu (Łotwa), szkółki niedzielnej języka i kultury polskiej w Jekabpils (Łotwa), Polskiej Szkoły Podstawowej im. hr. Platerów w Krasławie (Łotwa), Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne (Łotwa), szkółki sobotnio-niedzielnej przy Narodowo-Kulturalnej Organizacji Społecznej kraju Stawropolskiego „Związek Polaków w Kaukaskich Wodach Mineralnych” w Piatigorsku (Rosja). Projekt obejmuje wsparcie finansowe bieżących potrzeb wymienionych placówek, w tym: opłat za wynajem sal i czynsze, opłat eksploatacyjnych i abonamentu internetowego, wynagrodzenia nauczycieli, zakupu artykułów gospodarczych, szkolnych, sprzętu, pomocy i materiałów dydaktycznych oraz biletów miesięcznych, mebli, zabawek, opłaty przejazdu nauczyciela i pokrycia kosztów drobnych remontów. W ramach projektu planowane jest również dodatkowe wsparcie szkół i przedszkoli w krajach objętych ofertą, które uwzględnia zakup: materiałów i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu. Istotą tej części działań jest możliwość udzielenia wsparcia placówkom oświatowym w trakcie roku szkolnego.

Dofinansowanie: 488 639,36 zł

Całkowita wartość: 514 976,36 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

 

“Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności szkół w Wielkiej Brytanii.

 Pomoc w bieżącym funkcjonowaniu placówek, jest kontynuacją dotychczasowych działań Fundacji na rzecz wsparcia procesu edukacyjnego w polskich środowiskach w Europie. Projekt dotyczy wsparcia bieżącej działalności następujących placówek w Wielkiej Brytanii: Polskiej Szkoły Sobotniej im. św. Jana Pawła II w Dundee; Akademii Języka Polskiego w Musselburgh, Dalkeith i Edynburgu, działających przy Edukacyjnym Centrum Polonijnym im. Gen. Stanisława Maczka w Edynburgu; Polskiej Szkoły przy Polskim Centrum Edukacji im. Fryderyka Chopina w Edynburgu; Polskiej Szkoły Sobotniej w Hawick; Szkoły Języka Polskiego i Kultury w Motherwell; popołudniowej szkoły języka polskiego przy Centrum Edukacyjnym Bajka w Perth. Projekt obejmuje wsparcie finansowe bieżących potrzeb wymienionych placówek, w tym m.in.: koszt czynszu, opłat eksploatacyjnych i wynajęcia sal lekcyjnych, ubezpieczenia, wynagrodzenia dla nauczycieli oraz materiałów i pomocy dydaktycznych.

Dofinansowanie: 140 461,20 zł

Całkowita wartość: 153 337,20 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

 

“Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności polskich szkół i przedszkoli funkcjonujących w litewskim systemie oświaty – placówki do 100 uczniów.

W ramach projektu Fundacja kontynuuje wsparcie polskich szkół i przedszkoli na Litwie, które jest realizowane nieprzerwanie od 2014 roku i obejmuje wszystkie placówki z polskim językiem nauczania (w tym mieszane) działające w litewskim systemie oświaty, w których liczba uczniów nie przekracza 100 osób. Projekt jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” w Wilnie.

W 2021 roku wsparcie bieżącej działalności obejmuje 117 placówek edukacyjnych, do których uczęszcza 3.715 osób, w tym:

– 26 szkół z polskim językiem nauczania, w których uczy się 1.232 osób;

– 91 przedszkoli i grup przedszkolnych z polskim językiem nauczania, do których uczęszcza 2.483 dzieci.

Dofinansowanie bieżącej działalności szkół z polskim językiem nauczania obejmuje:

zakup pomocy dydaktycznych i metodycznych, zakup sprzętu i wyposażenia sal lekcyjnych, zakup wyposażenia wyspecjalizowanych pracowni technicznych, sal świetlicowych oraz bibliotek, zakup akcesoriów sportowych i elementów wyposażenia sal gimnastycznych, boisk szkolnych oraz przyszkolnych placów zabaw, zakup akcesoriów i wyposażenia przeznaczonego do modernizacji pomieszczeń szkolnych, koszty związane z adaptacją infrastruktury szkolnej, pomieszczeń i obiektów przeznaczonych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, koszty transportu na terenie Litwy związane z realizowanym programem edukacyjnym oraz działalnością na rzecz promowania kultury i języka polskiego, koszty promocji szkoły.

Dofinansowanie bieżącej działalności przedszkoli i grup przedszkolnych z polskim językiem nauczania obejmuje:

zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia gabinetów logopedycznych, zakup akcesoriów sportowych, zakup wyposażenia uzupełniającego do sal przedszkolnych oraz zakup elementów wyposażenia przedszkolnych placów zabaw.

W ramach oferty Fundacja zakupi również literaturę w postaci audiobooków dla nowotworzonej biblioteki przy Stowarzyszeniu Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie “Macierz Szkolna” Wilnie.

Dofinansowanie: 764 335 zł

Całkowita wartość: 819 235 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

 

“Polski bez granic” – działania uzupełniające kształcenie – Belgia, Republika Czeska, Chorwacja, Irlandia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy 

Projekt zakłada wspieranie inicjatyw uzupełniających edukację uczniów polskich placówek dydaktycznych i szkół z nauczaniem języka polskiego. Oferta skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, a koncentruje się na aktywizacji pokolenia młodych Polaków poprzez organizację: warsztatów artystycznych, teatralnych, aktywizacyjnych i pogłębiających wiedzę o polskiej kulturze oraz historii; konkursów; imprez okolicznościowych; gier zespołowych; zajęć tematycznych, sportowych, integracyjnych i uzupełniających.

Znaczną część projektu stanowią zajęcia o charakterze warsztatowo-szkoleniowym, które mają na celu: zapoznanie młodych Polaków z tematyką przyrodniczą – działanie Polskiego Towarzystwa Kulturalnego “Mikołaj Kopernik” z Zagrzebia; rozbudzenie i rozwinięcie w nich wrażliwości estetycznej – warsztaty artystyczno-psychologiczne organizowane w irlandzkim Carlow; zainteresowanie uczniów z irlandzkiego Tyrrelstown folklorem i historią wsi polskiej, a ich kolegów i koleżanki z Kilkenny postaciami wybitnych Polaków oraz własnymi korzeniami; doskonalenie zdolności interpersonalnych i poszerzenie wiedzy o patronie placówki – projekt Polska Szkoła im. P.E. Strzeleckiego z irlandzkiego Wexford; propagowanie kultury teatralnej w języku polskim w szwajcarskim Romanshorn; promocję wśród uczniów włoskiego Udine czytelnictwa i dwujęzyczności. W ramach projektu organizowane są również: obchody Dnia Dziecka w belgijskim Comblainla-Tour; międzykulturowe zajęcia integracyjne w irlandzkim Carlow; zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego Gimpel z Czeskiego Cieszyna; świąteczny konkurs plastyczno-muzyczny w szwajcarskim Marly; konkurs literacki stowarzyszenia „Polonia Nova” z Budapesztu; imprezy związane z promocją historii i dziedzictwa polskiego w szkockim Motherwell; spotkania patriotyczne i integracyjne w szkockim Perth; konkurs historyczny i wystawa w włoskiej Perugii; zajęcia doszkalające dla uczniów klas maturalnych z Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie; konkurs polonistyczny dla uczniów ze szkockiego Aberdeen.

Dofinansowanie: 153 428 zł

Całkowita wartość: 161 820 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

 

Wsparcie struktur organizacji oświatowych.

W ramach projektu pn. “Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności struktur organizacji oświatowych, Fundacja wspiera polskie organizacje edukacyjne na Wschodzie, a co za tym idzie polskie szkoły i punkty nauczania języka polskiego. Pomoc w bieżącym funkcjonowaniu struktur polskich organizacji oświatowych, jest kontynuacją dotychczasowych działań Fundacji na rzecz wsparcia procesu nauczania w polskich środowiskach na Litwie, Ukrainie i w Rosji. Adresatami działań są polskie organizacje edukacyjne w Wilnie, Drohobyczu i Sankt Petersburgu: Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” w Wilnie, Petresburska Regionalna Kulturalno-Oświatowa Organizacja Społeczna „Polska Macierz Szkolna”, Ogólnoukraińskie Koordynacyjno–Metodyczne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu przy Zjednoczeniu Nauczycieli Polskich na Ukrainie. Projekt obejmuje wsparcie finansowe bieżących potrzeb wymienionych placówek, w tym: opłat za wynajem sal i czynszów, opłat eksploatacyjnych, kosztów programowych i organizacyjnych, wynagrodzeń, zakupu sprzętu, artykułów piśmienniczych i papierniczych, usług poligraficznych, pomocy naukowo-dydaktycznych, kosztów badań naukowych (w tym delegacji, wyżywienia, zakwaterowania, transportu) i drobnych remontów.

Dofinansowanie: 296 014 zł

Całkowita wartość: 317 889 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

 

“Polski bez granic” – działania uzupełniające kształcenie – Mołdawia, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia

Projekt zakłada wspieranie inicjatyw uzupełniających edukację uczniów polskich placówek dydaktycznych i szkół z nauczaniem języka polskiego. Oferta skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, a koncentruje się na aktywizacji pokolenia młodych Polaków poprzez organizację: imprez kulturalnych i sportowych; warsztatów plastycznych i artystycznych; szkoleń; konkursów ortograficznych i dotyczących wiedzy o polskiej kulturze oraz historii; imprez okolicznościowych oraz edukacji w języku polskim; wyjazdów edukacyjnych; olimpiad z wiedzy o Polsce; zajęć tematycznych
i uzupełniających oraz wsparcia polskich świetlic. Istotną rolę odgrywa również wsparcie maturzystów z w Gimnazjum w Rezekne na Łotwie, którzy dzięki dofinansowaniu przekazanemu w ramach projektu Matura dla każdego będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych przygotowujących ich do tego egzaminu. Zorganizowane zostaną również III targi edukacyjne w Wilnie, których celem jest promocja polskiego szkolnictwa na Litwie. Po raz trzeci realizacją tego projektu zajmie się Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” w Wilnie.

Dofinansowanie: 204 030 zł

Całkowita wartość: 215 010 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

 

“Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności polskich szkół i przedszkoli funkcjonujących w litewskim systemie oświaty – placówki powyżej 100 uczniów.

W ramach projektu Fundacja kontynuuje wsparcie polskich szkół i przedszkoli na Litwie, które jest realizowane nieprzerwanie od 2014 roku i obejmuje wszystkie placówki z polskim językiem nauczania (w tym mieszane) działające w litewskim systemie oświaty, w których liczba uczniów przekracza 100 osób. Projekt jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” w Wilnie.

W 2021 roku wsparcie bieżącej działalności obejmuje 51 placówek edukacyjnych, do których uczęszcza 13.140 osób, w tym:

– 42 szkoły z polskim językiem nauczania, w których uczy się 11.758 osób;

– 9 przedszkoli i grup przedszkolnych z polskim językiem nauczania, do których uczęszcza 1.382 dzieci.

Dofinansowanie bieżącej działalności szkół z polskim językiem nauczania obejmuje:

zakup pomocy dydaktycznych i metodycznych, zakup sprzętu i wyposażenia sal lekcyjnych, zakup wyposażenia wyspecjalizowanych pracowni technicznych, sal świetlicowych oraz bibliotek, zakup akcesoriów sportowych i elementów wyposażenia sal gimnastycznych, boisk szkolnych oraz przyszkolnych placów zabaw, zakup akcesoriów i wyposażenia przeznaczonego do modernizacji pomieszczeń szkolnych, koszty związane z adaptacją infrastruktury szkolnej, pomieszczeń i obiektów przeznaczonych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, koszty transportu na terenie Litwy związane z realizowanym programem edukacyjnym oraz działalnością na rzecz promowania kultury i języka polskiego, koszty promocji szkoły.

Dofinansowanie bieżącej działalności przedszkoli i grup przedszkolnych z polskim językiem nauczania obejmuje:

zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia gabinetów logopedycznych, zakup akcesoriów sportowych, zakup wyposażenia uzupełniającego do sal przedszkolnych oraz zakup elementów wyposażenia przedszkolnych placów zabaw.

W ramach oferty Fundacja zakupi również literaturę dla nowotworzonej biblioteki przy Stowarzyszeniu Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie “Macierz Szkolna” Wilnie.

Dofinansowanie: 862 785 zł

Całkowita wartość: 915 855 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

 

Wsparcie szkół na Ukrainie.

W ramach projektu pn. “Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności polskich szkół na Ukrainie, Fundacja wspiera bieżącą działalność polskich placówek edukacyjnych pomagając tym samym
w utrzymaniu ich infrastruktury, rozwoju bazy lokalowej i działalności statutowej oraz dbając o ich sprawne funkcjonowanie. Adresatami działań są polskie placówki edukacyjne na Ukrainie w: Białej Cerkwi, Białogrodzie nad Dniestrem, Lwowie, Czerwonogradzie, Czarnomorsku, Dniprze, Kostopolu, Lubarze, Łanowicach, Łucku, Mościskach, Nowym Jaryczowie, Olesku, Pawłogradzie, Podilsku, Starokonstantynowie, Stryju, Strzelczyskach, Sumach, Szepetówce, Tłumaczu, Winnikach, Zdołbunowie. Projekt obejmuje wsparcie finansowe bieżących potrzeb wymienionych placówek, w tym: opłat za wynajem sal i czynszów, drobnych remontów, opłat eksploatacyjnych, wynagrodzeń nauczycieli i personelu pomocniczego, zakupu artykułów szkolnych, piśmienniczych i papierniczych, pomocy oraz materiałów dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia uzupełniającego do sal lekcyjnych, a także kosztów dojazdu do szkół i wyżywienia uczniów.

Dofinansowanie: 297 238,70 zł

Całkowita wartość: 317 838,70 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

 

“Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności szkół i przedszkoli w Republice Czeskiej.

 Pomoc w bieżącym funkcjonowaniu placówek, jest kontynuacją dotychczasowych działań Fundacji na rzecz wsparcia procesu edukacyjnego w polskich środowiskach w Europie. Projekt dotyczy wsparcia bieżącej działalności następujących placówek w Republice Czeskiej: Szkoły Podstawowej i Przedszkola z polskim językiem nauczania im. Żwirki i Wigury w Cierlicku oraz Szkoły Podstawowej i Przedszkola z polskim językiem nauczania w Orłowej. Projekt obejmuje wsparcie finansowe bieżących potrzeb wymienionych placówek, w tym m.in.: zakupu sprzętu i mebli.

Dofinansowanie: 44 935 zł

Całkowita wartość: 51 335 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

 

“Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności szkół polskich w Irlandii.

 Projekt dotyczy wsparcia bieżącej działalności następujących placówek: Polskiej Szkoły Weekendowej Stowarzyszenia Edukacyjnego Nauczycieli SEN z Dublina; Szkoły Równe Szanse w Carlow; Polskiej Szkoły Sobotniej w Navan; Polskiej Szkoły IDEA w Athlone; Polskiej Szkoły Ene Due Rabe w Galway; Polskiej Szkoły Polca w Belfaście; Szkółki Języka Polskiego ABC w Athy; Szkoły Języka Polskiego w Carlow; Przedszkola i Świetlicy The Creative Kids w Carlow; Akademii Razem – zespołu szkół społecznych w Cork; Polskiej Społecznej Szkoły w Carlow; Polskiej Szkoły im. P. E. Strzeleckiego w Wexford; Polskiej Szkoły Bez Granic w Tyrrelstown. Projekt obejmuje wsparcie finansowe bieżących potrzeb wymienionych placówek, w tym: opłaty za wynajem sal i czynsze, opłaty eksploatacyjne, wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zakup środków ochrony przeciw COVID19.

Dofinansowanie: 393 690 zł

Całkowita wartość: 456 615 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.