Nasze programy

Infrastruktura Polonijna

Projekty inwestycyjne to jeden z elementów działań FPPnW im. Jana Olszewskiego, których zasadniczym celem jest podniesienie jakości infrastruktury i edukacji w szkołach polskich i polonijnych oraz podniesienie jakości pracy Domów Polskich i innych instytucji polonijnych położonych poza granicami RP.

Projekty dotyczą budowy, rozbudowy, adaptacji czy też modernizacji istniejących budynków, w tym większych i drobnych remontów. Wsparcie dotyczyć może także opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, inwestycyjnej lub technicznej do przyszłych strategicznych projektów polonijnych w obszarze infrastruktury polonijnej.


Aktywizacja  środowisk polskich na Wschodzie

Celem programu jest wspieranie bieżącej działalności organizacji polskich i polonijnych na Wschodzie oraz ich aktywizacja. Podejmowane aktywności umożliwiają zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń w zakresie działalności społecznej i gospodarczej. Działania realizowane w ramach programu służą podniesieniu poziomu życia oraz rangi polskiej mniejszości w kraju zamieszkania.

Wsparcie polega na:

 • dofinansowaniu kosztów wynajmu lokali, wyposażenia, adaptacji, bieżącego funkcjonowania lokali, zakupu materiałów programowych oraz sprzętu biurowego i komputerowego;
 • organizowaniu szkoleń liderskich dla działaczy organizacji w zakresie zarządzania projektem, kierowania organizacją, podnoszenia kompetencji społecznych i prawnych;
 • organizowaniu sieci pomocy prawnej dla obywateli polskiego pochodzenia oraz inicjowaniu przedsięwzięć służących budowie społeczeństwa obywatelskiego;
 • szkoleniu środowisk liderów (samorządowców, działaczy politycznych, przedstawicieli organizacji zawodowych);
 • wspieraniu postaw przedsiębiorczych wśród środowisk polskich, w tym finansowaniu warsztatów mających na celu przygotowanie Polaków na Wschodzie do efektywnego funkcjonowania w ramach gospodarki wolnorynkowej;
 • dofinansowaniu działalności hospicjów, centrów diagnostycznych, działalności wolontariackiej;
 • wspieraniu sportu i turystyki polonijnej.

Edukacja polska na Wschodzie

Celem programu jest podtrzymanie i doskonalenie znajomości języka polskiego wśród środowisk polskich na Wschodzie. Fundacja wspiera wszelkie formy nauczania języka polskiego w krajach zamieszkania Polaków na Wschodzie. Program umożliwia realizację procesu dydaktycznego i podnoszenie poziomu edukacji młodego pokolenia Polaków na Wschodzie, jako grupy mniejszościowej wykształconej, świadomej własnej tożsamości narodowej, a także sprzyja budowaniu jej więzi z krajem i kreowaniu pozytywnego wizerunku Polski.

Placówki objęte programem:

 • przedszkola;
 • szkoły z polskim językiem wykładowym;
 • szkoły publiczne z klasami polskojęzycznymi;
 • fakultety języka polskiego;
 • społeczne szkoły uzupełniające;
 • katedry i lektoraty języka, kultury i historii polskiej.

Wsparcie dotyczy:

 • wynajmu i adaptacji sal dydaktycznych, zakupu wyposażenia i sprzętu oraz materiałów i pomocy dydaktycznych;
 • podwyższenia statusu materialnego i profesjonalizacji kadry nauczycielskiej, dofinansowania udziału w szkoleniach i kursach podwyższających kwalifikacje zawodowe nauczycieli polskich ze Wschodu;
 • inicjatyw aktywizujących działalność uczniów: dofinansowanie organizacji przedsięwzięć i imprez, w których uczestniczą uczniowie (m.in. szkoły partnerskie, wymiana uczniów, warsztaty samorządności uczniowskiej, wyjazdy edukacyjno-poznawcze, obozy językowe, spotkania tematyczne).

Kultura polska na Wschodzie

W ramach programu realizowane są inicjatywy służące pielęgnowaniu i rozwojowi kultury polskiej w środowiskach Polaków na Wschodzie jako istotnej części polskiej spuścizny kulturalno-historycznej. Celem programu jest umożliwienie naszym rodakom żyjącym poza granicami kraju udziału w życiu kulturalnym w Polsce, a także dokumentowanie i ocalenie polskiego dziedzictwa kulturalno-historycznego na Wschodzie.

Pomoc udzielana przez Fundację obejmuje następujące działania:

 • wspieranie polskich instytucji kultury i środowisk artystycznych na Wschodzie: teatrów, działań plastycznych, literackich i muzycznych, zespołów tanecznych;
 • kultywowanie polskich tradycji narodowych, organizowanie obchodów rocznicowych, festiwali, koncertów, konkursów, spektakli, plenerów, wyjazdów kulturalno-poznawczych, dni kultury polskiej;
 • inicjowanie i wspieranie wartościowych przedsięwzięć wydawniczych i filmowych;
 • wspieranie działalności polskich środowisk naukowych poprzez dofinansowanie konferencji naukowych, seminariów, wyjazdów, projektów badawczych;
 • dofinansowanie kursów i szkoleń dla animatorów kultury;
 • dofinansowanie prezentacji dorobku polskich artystów zza granicy w Polsce oraz artystów krajowych w środowiskach zamieszkania Polaków na Wschodzie;
 • dofinansowanie działań związanych z dokumentowaniem śladów polskości na Wschodzie i w krajach Europy Środkowej i Południowej;
 • współfinansowanie opieki nad polskimi miejscami pamięci narodowej, upamiętnianie postaci wybitnych Polaków zasłużonych dla danej społeczności czy kraju;
 • popularyzowanie kultury wśród młodego pokolenia Polaków na Wschodzie poprzez warsztaty plastyczne, teatrzyki dziecięce, zespoły muzyczne i taneczne.

Media polskie na Wschodzie

Polega na wspieraniu polskich mediów na Wschodzie. Służy zachowaniu tożsamości narodowej mieszkających tam Polaków, integracji środowisk, doskonaleniu znajomości języka polskiego, rozwojowi kultury polskiej, umożliwieniu dostępu do rzetelnych informacji o wydarzeniach i problemach w miejscach zamieszkania Polaków na Wschodzie oraz w Polsce, a także kultywowaniu polskich tradycji narodowych.

Wspieranie polskich redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz portali internetowych obejmuje:

 • dofinansowanie kosztów druku, przygotowania materiałów do druku;
 • realizację specjalistycznych staży i szkoleń dla dziennikarzy oraz redaktorów mediów w zakresie m.in. warsztatu dziennikarskiego, podniesienia kompetencji językowych, fotografii prasowej, poprawnego makietowania strony, tworzenia mediów elektronicznych.