Projekty dofinansowane przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki

 

Nazwa Działania Krótki Opis Działania Wartość zadania
Mówimy po Polsku! – wakacyjne wyjazdy oraz półkolonie dla dzieci i młodzieży Celem realizowanego przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadania publicznego pn. Mówimy po Polsku! – wakacyjne wyjazdy oraz półkolonie dla dzieci i młodzieży była promocja języka polskiego, promocja Ojczyzny, polskiej historii oraz aktywizacja, integracja i kształtowanie postaw patriotycznych młodych Polaków żyjących w Kazachstanie, Kirgistanie, Mołdawii i na Łotwie. Angażując się we wspieranie edukacji poza formalnej, promocję Polski, polskiej kultury i historii, Fundacja w 2023 r. wspierała inicjatywy, które przybliżą mniejszości polskiej na obczyźnie nasz język ojczysty oraz dobrodziejstwa kulturowe jakie posiada nasz kraj. Oparte na takich założeniach powyższe działania obejmują organizację, zarówno w Polsce jak i w krajach zamieszkania beneficjentów, wyjazdów i obozów edukacyjnych, kolonii, szkół letnich i półkolonii.

Fundacja, poprzez realizację projektu pn. „Mówimy po Polsku! – wakacyjne wyjazdy oraz półkolonie dla dzieci i młodzieży” zamierza wesprzeć pozaszkolną edukację. Wszystkie działania, poprzez lekcje, wycieczki, gry, zabawy oraz warsztaty edukacyjne uczą oraz budują polską tożsamość narodową wśród młodego pokolenia mieszkającego poza granicami naszego kraju. Powyższe zadanie publiczne zrealizowane w 2023 roku składa się z 4 inicjatyw:

1. „Letnia polonijna szkoła języka polskiego i historii” – szkoła letnia realizowana na terenie Kirgistanu.

2. „Wyjazd edukacyjno-integracyjny” – kolonia dla dzieci i młodzieży z Kazachstanu realizowana na terenie Polski.

3. „Młodzież w sztuce STREET ART dla Niepodległej” – wyjazd edukacyjny dla dzieci i młodzieży z Mołdawii realizowany w Polsce.

4. Kolonie językowe dla dzieci i młodzieży z polskich rodzin z Łotwy

Dofinansowanie:

400 000,00 zł

Całkowita wartość zadania:

425 380,00 zł

STUDIUM EDUKACJI “Jasna Góra” – Obóz letni o profilu humanistycznym dla dzieci i młodzieży w Tyraspolu (Mołdawia) Studium Edukacji “Jasna Góra” to kompletny, wielopłaszczyznowy, innowacyjny projekt dla dzieci i młodzieży o profilu edukacyjnym kładący nacisk na praktyczną naukę języka polskiego, poznawanie historii, sztuki i kultury polskiej połączony z wypoczynkiem mającym na celu terapię psychiczną polegającą na oddzieleniu dzieci i młodzieży od uczucia permanentnego stresu i zagrożenia spowodowanego sytuacją wojenną na Ukrainie.

W celu zorganizowania skutecznych działań edukacyjnych połączonych jednocześnie z wypoczynkiem obóz podzielono na dwie części. Pierwsza część obozu to zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat (liczba uczestników: 15 osób). Druga część obozu przewidziana jest dla młodzieży od 13 do 18 lat (liczba uczestników: 15 osób). Zajęcia poprowadziły 3 osoby z Polski oraz 2 osoby z Mołdawii, specjaliści z zakresu nauczania języka polskiego, historii, sztuki oraz artyści (zajęcia dotyczące muzyki, malarstwa, rzeźby). W skład grona pedagogicznego obozu weszli także psycholog, pedagog i lekarz z Mołdawii – w sumie grono pedagogiczne liczyło 9 osób.

W trakcie 10 – dniowego obozu zaplanowano zajęcia edukacyjne, m.in teoretyczne i praktyczne zajęcia dotyczące literatury i poezji polskiej, historii Polski, historii sztuki i muzyki, warsztaty z malarstwa, rysunku i rzeźby, warsztaty filmowe promujące polską kinematografię, wycieczki historyczne “Śladami polskiej kultury w Mołdawii. Celem organizacji obozu ma było przede wszystkim przybliżenie możliwości podjęcia nauki w Polsce przez młodzież polskiego pochodzenia z Mołdawii, poznanie swoich zdolności poprzez udział w zajęciach edukacyjnych, zamiłowania do języka polskiego oraz rozwój świadomości historycznej poprzez poznanie polskiej kultury.

Dofinansowanie:

61 610,00 zł

Całkowita wartość zadania:

65 135,00 zł

„Polski bez granic” – wsparcie działań statutowych Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” w Wilnie Projekt „Polski bez granic” – wsparcie działań statutowych Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” w Wilnie zakłada realizację dwóch działań, których celem jest wsparcie szkół oraz promocja i pogłębianie znajomości języka polskiego:

Działanie 1. Zaopatrzenie szkół w podręczniki przedmiotowe w języku polskim.

Działanie 2. XXIX EDYCJA KONKURSU „NAJLEPSZA SZKOŁA – NAJLEPSZY NAUCZYCIEL”- ranking szkół polskich na Litwie.

Dofinansowanie:

823 720,00 zł

Całkowita wartość zadania:

835 470,00 zł

„Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności polskich placówek edukacyjnych na Łotwie Projekt „Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności polskich placówek edukacyjnych na Łotwie zakłada wsparcie dyrektorów polskich szkół działających na rzecz edukacji polskiej na Łotwie.
Zadanie jest efektem wieloletnich doświadczeń Fundacji działającej na rzecz edukacji polskiej m.in. na Łotwie, stałego kontaktu i współpracy z dyrektorami placówek oświatowych, analizy najważniejszych potrzeb polskiej edukacji i ludzi ją tworzących.Przedszkola oraz szkoły polskie są podstawowymi i najważniejszymi instytucjami w procesie odradzania się polskości na Łotwie. Praca dyrektorek przedszkoli i szkół nie polega wyłącznie na sprawnym zarządzaniu placówką, ale i animowaniu, integrowaniu i aktywizacji polskiego środowiska na Łotwie. To zadanie wykracza poza pracę etatową. Dlatego wsparcie i motywacja dla kadry zarządzającej polskim przedszkolem oraz szkołami na Łotwie to kluczowy element realizacji strategii, której celem jest polska edukacja stojąca na wysokim poziomie, spełniająca zarówno standardy szkoły nowoczesnej, jak i przywiązująca wagę do własnej tradycji narodowej.
Działanie zakłada wsparcie finansowe dla dyrektorek 3 polskich szkół (Dyneburg, Ryga, Rezekne) oraz przedszkola (Dyneburg) na Łotwie poprzez przyznanie dodatku przez okres od września do grudnia 2023 r.

Dofinansowanie:

67 200,00 zł

Całkowita wartość zadania:

67 200,00 zł

„Polski bez granic” – promocja języka polskiego w środowiskach uniwersyteckich – Litwa, Ukraina, Bułgaria Głównym celem projektu jest na utrzymanie i wsparcie katedr oraz lektoratów języka polskiego. Zadanie publiczne pn. “Polski bez granic” – promocja języka polskiego w środowiskach uniwersyteckich – Litwa, Ukraina i Bułgaria, jest kontynuacją działań realizowanych przez FPPnW od 2012 r. i obejmie przede wszystkim pomoc finansową w postaci jednorazowych świadczeń na opłatę czesnego dla studentów polonistyki na uczelniach na Litwie i Ukrainie oraz wsparcie bieżącej działalności oraz inicjatywy edukacyjne realizowane przez katedry i lektoraty działające na uniwersytetach na Litwie, Ukrainie oraz w Bułgarii.

Powyższe zadanie publiczne zrealizowane w 2023 roku składa się z 9 inicjatyw:

• Pokrycie kosztów studiów dla studentów filologii polskiej ze specjalizacją pedagogiczną w Akademii Edukacji na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie

• Pokrycie kosztów studiów dla studentów filologii polskiej na Uniwersytecie Wileńskim

• Pokrycie kosztów studiów dla studentów polonistyki na Ukrainie
• Wparcie katedry polonistyki na Uniwersytecie Sofijskim im. św. Klimenta Ochrydzkiego

• V Spotkanie edukacyjno-naukowe z cyklu “Wartości w językowym obrazie świata Polaków i Litwinów”

• Wsparcie Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego (UW)

• Olimpiada Języka i Kultury Polskiej dla studentów studiów polonistycznych i lektoratów na Ukrainie – II edycja

• Zadbaj o język polski – praktyczna nauka Języka Polskiego Jako Obcego (JPJO)

• Polskie dziedzictwo kulturowe ‒ III warsztaty metodologiczne – praca w terenie

Dofinansowanie:

411 900,00 zł

Całkowita wartość zadania:

435 870,00 zł

„Działania uzupełniające wzmacnianie języka polskiego na świecie – Litwa, Irlandia” Przedsięwzięcie pn. „Działania uzupełniające wzmacnianie języka polskiego na świecie – Litwa, Irlandia” zakłada realizację dwóch działań skierowanych do Polonii i Polaków zamieszkałych na Litwie oraz w Irlandii. Ma na celu nie tylko promocję języka polskiego, naszej kultury i historii w krajach realizacji zadania, ale również wpływa na zaangażowanie młodych ludzi w działalność propolską i zachęcają ich do pogłębiania wiedzy na temat ojczyzny przodków.

1. Polskie słowo w polskim teatrze i szkole – W ramach działania zostanie utworzony specjalny blok szkoleniowy dla uczniów i absolwentów polskich szkół na Litwie, w ramach którego uczestnicy, pod kierunkiem profesjonalistów będą mogli uczyć się poprawnej wymowy i dykcji, zostaną również przeprowadzone warsztaty z pisania recenzji teatralnych.

2. Upowszechnianie wiedzy o postaci Pawła Edmunda Strzeleckiego wśród dzieci i młodzieży Polonii irlandzkiej – Celem projektu jest organizacja czterech wydarzeń które skupią się na upowszechnieniu wiedzy na temat Pawła Edmunda Strzeleckiego wśród dzieci i młodzieży Szkoły Polskiej im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w Dublinie.

Dofinansowanie:

96 080,00 zł

Całkowita wartość zadania:

101 720,00 zł

Mówimy po Polsku! – wakacyjne wyjazdy oraz półkolonie dla dzieci i młodzieży Celem realizowanego przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadania publicznego pn. Mówimy po Polsku! – wakacyjne wyjazdy oraz półkolonie dla dzieci i młodzieży była promocja języka polskiego, promocja Ojczyzny, polskiej historii oraz aktywizacja, integracja i kształtowanie postaw patriotycznych młodych Polaków żyjących w Kazachstanie, Kirgistanie, Mołdawii i na Łotwie. Angażując się we wspieranie edukacji pozaformalnej, promocję Polski, polskiej kultury i historii, Fundacja w 2023 r. wspierała inicjatywy, które przybliżą mniejszości polskiej na obczyźnie nasz język ojczysty oraz dobrodziejstwa kulturowe jakie posiada nasz kraj. Oparte na takich założeniach powyższe działania obejmują organizację, zarówno w Polsce jak i w krajach zamieszkania beneficjentów, wyjazdów i obozów edukacyjnych, kolonii, szkół letnich i półkolonii.
Fundacja, poprzez realizację projektu pn. „Mówimy po Polsku! – wakacyjne wyjazdy oraz półkolonie dla dzieci i młodzieży” zamierza wesprzeć pozaszkolną edukację. Wszystkie działania, poprzez lekcje, wycieczki, gry, zabawy oraz warsztaty edukacyjne uczyą oraz budują polską tożsamość narodową wśród młodego pokolenia mieszkającego poza granicami naszego kraju. Powyższe zadanie publiczne zrealizowane w 2023 roku składa się z 4 inicjatyw:
1. „Letnia polonijna szkoła języka polskiego i historii” – szkoła letnia realizowana na terenie Kirgistanu.
2. „Wyjazd edukacyjno-integracyjny” – kolonia dla dzieci i młodzieży z Kazachstanu realizowana na terenie Polski.
3. „Młodzież w sztuce STREET ART dla Niepodległej” – wyjazd edukacyjny dla dzieci i młodzieży z Mołdawii realizowany w Polsce.
4. Kolonie językowe dla dzieci i młodzieży z polskich rodzin z Łotwy

Dofinansowanie:

400 000,00 zł

Całkowita wartość zadania:

425 380,00 zł

Organizacja Półkolonii dla dzieci “Wakacje w mieście” W ramach zadania publicznego zaplanowano zorganizowanie trzech turnusów tygodniowych półkolonii dla dzieci z polskich rodzin, których organizatorem będzie Fundacja Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”. Podczas półkolonii będzie zapewniona dzieciom nie tylko fachowa opieka pedagogiczna, ale także różnorodny program, którego celem jest aktywny odpoczynek połączony z edukacją dzieci. W programie są przewidziane interaktywne zajęcia rozwijające i kształcące zainteresowania dzieci polską kulturą, dziedzictwem narodowym, tradycją oraz polską mową. W ramach półkolonii odbędą się także zajęcia muzyczne, taneczne, rekreacyjno-sportowe, zabawy integracyjne, seanse animacji i kina polskiego, warsztaty oraz wycieczki edukacyjne w Wilnie oraz okolicach. Podczas półkolonii dzieci poznają nowych kolegów i nauczą się odnajdywać w nowej grupie, będą się rozwijać socjalnie poprzez budowanie relacji z rówieśnikami. Dzieci także nauczą się współpracy w grupie, odpowiedzialności, tolerancji i szacunku do innych osób. Półkolonie będą świetnym miejscem do spędzenia aktywnie czasu wśród rówieśników mówiących po polsku. Program półkolonii przybliży młodym Polakom polską kulturę w szerokim znaczeniu tego słowa oraz poznają lepiej swoje miasto – Wilno. Półkolonie uwieńczy artystyczno–edukacyjny pokaz w sali koncertowej DKP, wręczenie dyplomów i upominków.

Dofinansowanie:

243 572,00 zł

Całkowita wartość zadania:

256 732,00 zł

STUDIUM EDUKACJI “Jasna Góra” – Obóz letni o profilu humanistycznym dla dzieci i młodzieży w Tyraspolu (Mołdawia) Studium Edukacji “Jasna Góra” to kompletny, wielopłaszczyznowy, innowacyjny projekt dla dzieci i młodzieży o profilu edukacyjnym kładący nacisk na praktyczną naukę języka polskiego, poznawanie historii, sztuki i kultury polskiej połączony z wypoczynkiem mającym na celu terapię psychiczną polegającą na oddzieleniu dzieci i młodzieży od uczucia permanentnego stresu i zagrożenia spowodowanego sytuacją wojenną na Ukrainie. W celu zorganizowania skutecznych działań edukacyjnych połączonych jednocześnie z wypoczynkiem obóz podzielono na dwie części. Pierwsza część obozu to zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat (liczba uczestników: 15 osób). Druga część obozu przewidziana jest dla młodzieży od 13 do 18 lat (liczba uczestników: 15 osób). Zajęcia poprowadziły 3 osoby z Polski oraz 2 osoby z Mołdawii, specjaliści z zakresu nauczania języka polskiego, historii, sztuki oraz artyści (zajęcia dotyczące muzyki, malarstwa, rzeźby). W skład grona pedagogicznego obozu weszli także psycholog, pedagog i lekarz z Mołdawii – w sumie grono pedagogiczne liczyło 9 osób. W trakcie 10 – dniowego obozu zaplanowano zajęcia edukacyjne, m.in teoretyczne i praktyczne zajęcia dotyczące literatury i poezji polskiej, historii Polski, historii sztuki i muzyki, warsztaty z malarstwa, rysunku i rzeźby, warsztaty filmowe promujące polską kinematografię, wycieczki historyczne “Śladami polskiej kultury w Mołdawii. Celem organizacji obozu ma było przede wszystkim przybliżenie możliwości podjęcia nauki w Polsce przez młodzież polskiego pochodzenia z Mołdawii, poznanie swoich zdolności poprzez udział w zajęciach edukacyjnyc, zamiłowania do języka polskiego oraz rozwój świadomości historycznej poprzez poznanie polskiej kultury.

Dofinansowanie:

61 610,00 zł

Całkowita wartość zadania:

65 135,00 zł

„Polski bez granic” – wsparcie działań statutowych Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” w Wilnie Projekt „Polski bez granic” – wsparcie działań statutowych Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” w Wilnie zakłada realizację dwóch działań, których celem jest wsparcie szkół oraz promocja i pogłębianie znajomości języka polskiego:

Działanie 1. Zaopatrzenie szkół w podręczniki przedmiotowe w języku polskim.

Działanie 2. XXIX EDYCJA KONKURSU „NAJLEPSZA SZKOŁA – NAJLEPSZY NAUCZYCIEL”- ranking szkół polskich na Litwie.

Dofinansowanie:

823 720,00 zł

Całkowita wartość zadania:

835 470,00 zł

„Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności polskich placówek edukacyjnych na Łotwie Projekt „Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności polskich placówek edukacyjnych na Łotwie zakłada wsparcie dyrektorów polskich szkół działających na rzecz edukacji polskiej na Łotwie.
Zadanie jest efektem wieloletnich doświadczeń Fundacji działającej na rzecz edukacji polskiej m.in. na Łotwie, stałego kontaktu i współpracy z dyrektorami placówek oświatowych, analizy najważniejszych potrzeb polskiej edukacji i ludzi ją tworzących. Przedszkola oraz szkoły polskie są podstawowymi i najważniejszymi instytucjami w procesie odradzania się polskości na Łotwie. Praca dyrektorek przedszkoli i szkół nie polega wyłącznie na sprawnym zarządzaniu placówką, ale i animowaniu, integrowaniu i aktywizacji polskiego środowiska na Łotwie. To zadanie wykracza poza pracę etatową. Dlatego wsparcie i motywacja dla kadry zarządzającej polskim przedszkolem oraz szkołami na Łotwie to kluczowy element realizacji strategii, której celem jest polska edukacja stojąca na wysokim poziomie, spełniająca zarówno standardy szkoły nowoczesnej, jak i przywiązująca wagę do własnej tradycji narodowej.
Działanie zakłada wsparcie finansowe dla dyrektorek 3 polskich szkół (Dyneburg, Ryga, Rezekne) oraz przedszkola (Dyneburg) na Łotwie poprzez przyznanie dodatku przez okres od września do grudnia 2023 r.

Dofinansowanie:

67 200,00 zł

Całkowita wartość zadania:

67 200,00 zł

„Polski bez granic” – promocja języka polskiego w środowiskach uniwersyteckich – Litwa, Ukraina, Bułgaria Głównym celem projektu jest na utrzymanie i wsparcie katedr oraz lektoratów języka polskiego. Zadanie publiczne pn. “Polski bez granic” – promocja języka polskiego w środowiskach uniwersyteckich – Litwa, Ukraina i Bułgaria, jest kontynuacją działań realizowanych przez FPPnW od 2012 r. i obejmie przede wszystkim pomoc finansową w postaci jednorazowych świadczeń na opłatę czesnego dla studentów polonistyki na uczelniach na Litwie i Ukrainie oraz wsparcie bieżącej działalności oraz inicjatywy edukacyjne realizowane przez katedry i lektoraty działające na uniwersytetach na Litwie, Ukrainie oraz w Bułgarii.
Powyższe zadanie publiczne zrealizowane w 2023 roku składa się z 9 inicjatyw:
• Pokrycie kosztów studiów dla studentów filologii polskiej ze specjalizacją pedagogiczną w Akademii Edukacji na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie
• Pokrycie kosztów studiów dla studentów filologii polskiej na Uniwersytecie Wileńskim
• Pokrycie kosztów studiów dla studentów polonistyki na Ukrainie
• Wparcie katedry polonistyki na Uniwersytecie Sofijskim im. św. Klimenta Ochrydzkiego
• V Spotkanie edukacyjno-naukowe z cyklu “Wartości w językowym obrazie świata Polaków i Litwinów”
• Wsparcie Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego (UW)
• Olimpiada Języka i Kultury Polskiej dla studentów studiów polonistycznych i lektoratów na Ukrainie – II edycja
• Zadbaj o język polski – praktyczna nauka Języka Polskiego Jako Obcego (JPJO)
• Polskie dziedzictwo kulturowe ‒ III warsztaty metodologiczne – praca w terenie

Dofinansowanie:

411 900,00 zł

Całkowita wartość zadania:

435 870,00 zł

„Działania uzupełniające wzmacnianie języka polskiego na świecie – Litwa, Irlandia” Przedsięwzięcie pn. „Działania uzupełniające wzmacnianie języka polskiego na świecie – Litwa, Irlandia” zakłada realizację dwóch działań skierowanych do Polonii i Polaków zamieszkałych na Litwie oraz w Irlandii. Ma na celu nie tylko promocję języka polskiego, naszej kultury i historii w krajach realizacji zadania, ale również wpływa na zaangażowanie młodych ludzi w działalność propolską i zachęcają ich do pogłębiania wiedzy na temat ojczyzny przodków.
1. Polskie słowo w polskim teatrze i szkole – W ramach działania zostanie utworzony specjalny blok szkoleniowy dla uczniów i absolwentów polskich szkół na Litwie, w ramach którego uczestnicy, pod kierunkiem profesjonalistów będą mogli uczyć się poprawnej wymowy i dykcji, zostaną również przeprowadzone warsztaty z pisania recenzji teatralnych.
Upowszechnianie wiedzy o postaci Pawła Edmunda Strzeleckiego wśród dzieci i młodzieży Polonii irlandzkiej – Celem projektu jest organizacja czterech wydarzeń które skupią się na upowszechnieniu wiedzy na temat Pawła Edmunda Strzeleckiego wśród dzieci i młodzieży Szkoły Polskiej im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w Dublinie.

Dofinansowanie:

96 080,00 zł

Całkowita wartość zadania:

101 720,00 zł

“Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności struktur organizacji oświatowych na Litwie i
Ukrainie oraz kluczowych placówek edukacyjnych w Wielkiej Brytanii i na Łotwie
Działania z obszaru edukacji, które w ramach projektu „Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności struktur organizacji oświatowych
na Litwie i Ukrainie oraz kluczowych placówek edukacyjnych w Wielkiej Brytanii i na Łotwie Fundacja podejmie w 2023 r., mają na celu
promocję języka polskiego i polskiej kultury na Litwie, Łotwie, Ukrainie oraz w Wielkiej Brytanii oraz
wzmocnienie potencjału polskiego szkolnictwa Fundacja zamierza wspierać bieżącą działalność polskich organizacji oświatowych pomagając tym samym w utrzymaniu ich infrastruktury, rozwoju bazy lokalowej i działalności statutowej oraz dbając o ich sprawne
funkcjonowanie.
Powyższe zadanie publiczne zrealizowane w 2023 roku składa się z 4 inicjatyw:
• Wsparcie bieżącej dzielności Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” w Wilnie
• Wsparcie bieżącej działalności Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu przy Zjednoczeniu Nauczycieli Polskich na Ukrainie
• Wyposażenie nowej siedziby popołudniowej szkoły języka polskiego przy Centrum Edukacyjnym Bajka w Perth (Szkocja, Wielka Brytania)
• Wsparcie bieżącej działalności Szkółki Niedzielnej Języka i Kultury Polskiej w Jakubowie (Jekabpils), Łotwa

Dofinansowanie:

439 442,00 zł

Całkowita wartość zadania:

469 442,00 zł

„Bon Pierwszaka” – Ukraina Program “Bon Pierwszaka” jest autorskim programem opracowanym przez Fundację “Pomoc
Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego w 2016 roku.
Przedmiotem niniejszej oferty jest realizacja projektu w Ukrainie. Projekt pn. “Bon Pierwszaka” – Ukraina realizowany będzie na rzecz uczniów z 13 szkół z polskim językiem nauczania w Ukrainie. Dofinansowane zostanie kompleksowe wyposażenie wyprawek szkolnych oraz jednorazowe stypendium finansowe w wysokości 500 złotych, które zostanie przekazane
rodzicom lub opiekunom prawnym każdego dziecka uczęszczającego do klasy pierwszej w polskiej
szkole, z przeznaczeniem na indywidualne potrzeby edukacyjne ucznia.
Przewidywana liczba uczniów klas pierwszych szkołach z polskim językiem nauczania w Ukrainie wynosi 351 osób.

Dofinansowanie:

315 774,00 zł

Całkowita wartość zadania:

298 914,00 zł

„Bon Pierwszaka” – Litwa Program “Bon Pierwszaka” jest autorskim programem opracowanym przez Fundację “Pomoc
Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego w 2016 roku. Przedmiotem niniejszej oferty jest realizacja VIII edycji projektu na Litwie. Projekt jest skierowany do uczniów klas pierwszych z polskich szkół działających w systemach oświaty Litwy (53 szkoły i 9 filii). Dofinansowane zostanie kompleksowe wyposażenie wyprawek szkolnych oraz jednorazowe stypendium finansowe w wysokości 500 złotych, które zostanie przekazane
rodzicom lub opiekunom prawnym każdego dziecka uczęszczającego do klasy pierwszej w polskiej
szkole, z przeznaczeniem na indywidualne potrzeby edukacyjne ucznia. Przewidywana liczba uczniów klas pierwszych w polskich szkołach na Litwie wynosi 1020 osób

Dofinansowanie:

888 300,00 zł

Całkowita wartość zadania:

954 140,00 zł

„Bon Pierwszaka” – Czechy, Węgry Program “Bon Pierwszaka” jest autorskim programem opracowanym przez Fundację “Pomoc
Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego w 2016 roku. Projekt pn. “Bon Pierwszaka” – Czechy, Węgry realizowany będzie na rzecz uczniów z każdej polskiej szkoły na Zaolziu (22 szkoły) oraz w Szkole Polskiej im. św. Jadwigi w Pradze, a także Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie na Węgrzech . Dofinansowane zostanie kompleksowe wyposażenie wyprawek szkolnych oraz jednorazowe stypendium finansowe w wysokości 500 złotych, które zostanie przekazane
rodzicom lub opiekunom prawnym każdego dziecka uczęszczającego do klasy pierwszej w polskiej
szkole, z przeznaczeniem na indywidualne potrzeby edukacyjne ucznia. Przewidywana liczba uczniów klas pierwszych w polskich szkołach objętych działaniem wynosi 271 osób.

Dofinansowanie:

233 738,00 zł

Całkowita wartość zadania:

219 550,00 zł

„Bon Pierwszaka” – Łotwa Program “Bon Pierwszaka” jest autorskim programem opracowanym przez Fundację “Pomoc
Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego w 2016 roku.
Projekt pn. “Bon Pierwszaka” – Łotwa realizowany będzie na rzecz uczniów z każdej polskiej szkoły na Łotwie (4 szkoły). Dofinansowane zostanie kompleksowe wyposażenie wyprawek szkolnych oraz jednorazowe stypendium finansowe w wysokości 500 złotych, które zostanie przekazane
rodzicom lub opiekunom prawnym każdego dziecka uczęszczającego do klasy pierwszej w polskiej
szkole, z przeznaczeniem na indywidualne potrzeby edukacyjne ucznia. Przewidywana liczba uczniów klas pierwszych w polskich szkołach na Łotwie wynosi 157 osób.

Dofinansowanie:

154 894,00 zł

Całkowita wartość zadania:

146 514,00 zł

“Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności szkół i
przedszkoli w latach 2023-2024- Belgia, Republika Czeska, Hiszpania, Słowacja, Szwajcaria
Zadanie publiczne pn. Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności szkół i
przedszkoli w latach 2023-2024- Belgia, Republika Czeska, Hiszpania, Słowacja, Szwajcaria , zakłada wsparcie bieżącej działalność polskich placówek edukacyjnych pomagając tym samym w utrzymaniu ich infrastruktury, rozwoju bazy lokalowej i działalności statutowej oraz dbając o ich sprawne funkcjonowanie.W 2023 roku projekt obejmuje wsparcie finansowe placówek, m.in.: – wynajęcie sal lekcyjnych – czynsz wraz z opłatami eksploatacyjnymi, – zakup materiałów do prowadzenia zajęć (materiały piśmiennicze i papiernicze, przybory szkolne), – wynagrodzenia dla nauczycieli, – zakup mebli i wyposażenia sal lekcyjnych, – zakup sprzętu: tabletów z oprogramowaniem, komputera, tablicy interaktywnej, – zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.
W 2024 roku wsparcie obejmie, m.in: – wynajęcie sal lekcyjnych – czynsz wraz z opłatami eksploatacyjnymi, – wynagrodzenia dla nauczycieli, – zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, – zakup sprzętu sportowo-gimnastycznego, – zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Dofinansowanie w roku 2023:

135 600,00 zł

Całkowita wartość zadania w roku 2023:

149 647,00 zł

Dofinansowanie w roku 2024:

70 750,00 zł

Całkowita wartość zadania w roku 2024:

83 820,00 zł

“Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności polskich
szkół i przedszkoli na Ukrainie w latach 2023-2024
Zadanie publiczne pn. “Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności polskich
szkół i przedszkoli na Ukrainie w latach 2023-2024, zakłada wsparcie bieżącej działalności polskich placówek edukacyjnych pomagając tym samym w utrzymaniu ich infrastruktury, rozwoju bazy lokalowej i działalności statutowej oraz dbając o ich sprawne funkcjonowanie.
2023 oraz w 2024 roku wsparcie bieżącej działalności obejmuje 17 placówek edukacyjnych, które zatrudniają 76 nauczycieli i do których uczęszcza 1.173 uczniów.

Dofinansowanie w roku 2023:

241 490,00 zł

Całkowita wartość zadania w roku 2023:

257 940,00 zł

Dofinansowanie w roku 2024:

180 445,00 zł

Całkowita wartość zadania w roku 2024:

189 845,00 zł

“Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności szkół
polskich w Wielkiej Brytanii w latach 2023 – 2024
Zadanie publiczne pn. “”Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności szkół
polskich w Wielkiej Brytanii w latach 2023 – 2024, zakłada wsparcie bieżącej działalności polskich placówek edukacyjnych w Wielkiej Brytanii pomagając tym samym w utrzymaniu ich infrastruktury, rozwoju bazy lokalowej i działalności statutowej oraz dbając o ich sprawne funkcjonowanie.
W 2023 oraz w 2024 roku wsparcie bieżącej działalności obejmuje 7 placówek edukacyjnych, do których uczęszcza 870 uczniów.

Dofinansowanie w roku 2023:

174 400,00 zł

Całkowita wartość zadania w roku 2023:

195 725,00 zł

Dofinansowanie w roku 2024:

174 400,00 zł

Całkowita wartość zadania w roku 2024:

195 372,50 zł

“Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności szkół polskich w Irlandii w latach 2023 – 2024 Zadanie publiczne pn. “Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności szkół polskich w Irlandii w latach 2023 – 2024, zakłada wsparcie bieżącej działalności polskich placówek edukacyjnych pomagając tym samym w utrzymaniu ich infrastruktury, rozwoju bazy lokalowej i działalności statutowej oraz dbając o ich sprawne funkcjonowanie.
W 2023 oraz w 2024 roku wsparcie bieżącej działalności obejmuje 10 placówek edukacyjnych, które zatrudniają 100 nauczycieli i do których uczęszcza 1.204 uczniów

Dofinansowanie w roku 2023:

187 000,00 zł

Całkowita wartość zadania w roku 2023:

232 000,00 zł

Dofinansowanie w roku 2024:

187 000,00 zł

Całkowita wartość zadania w roku 2024:

229 330,00 zł

“Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności polskich szkół i przedszkoli w latach 2023-2024 – Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja i Łotwa Zadanie publiczne pn. “Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności polskich szkół i przedszkoli w latach 2023-2024 – Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja i Łotwa, zakłada wsparcie bieżącej działalności polskich placówek edukacyjnych pomagając tym samym w utrzymaniu ich infrastruktury, rozwoju bazy lokalowej i działalności statutowej oraz dbając o ich sprawne funkcjonowanie.
W 2023 oraz w 2024 roku wsparcie bieżącej działalności obejmuje 11 placówek edukacyjnych, które zatrudniają 205 nauczycieli i do których uczęszcza 2.129 uczniów.

Dofinansowanie:

407 000,00 zł

Całkowita wartość zadania:

440 840,00 zł

Dofinansowanie w roku 2024:

407 000,00 zł

Całkowita wartość zadania w roku 2024:

443 660,00 zł

Skip to content