SCENA GALICYJSKA – NASZA WSPÓLNA HISTORIA – Promocja kultury ukraińskiej i kultury polskiej w ramach współpracy Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu” (nr umowy grantowej PLBU.01.01.00-18-0499/17-00 z dnia 15-04-2022 r.), który jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Partnerzy projektu:
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego
Fundacja Dom Ukraiński w Przemyślu
CARITAS-SPES Lwowskiej Archidiecezji Kościoła Rzymskokatolickiego
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku
Związek Ukraińców w Polsce


Pomimo granic na przestrzeni lat region Galicji, w tym Lwów i Przemyśl, wykształcił swój niepowtarzalny, wielokulturowy, specyficzny charakter. Jednakże różne wydarzenia historyczne, przesiedlenia, deportacje, żelazna kurtyna oraz system totalitarny skutecznie wyeliminowały dialog kulturowy na tym obszarze. Niemniej jednak mniejszości narodowe pozostały w tych dwóch państwach – mniejszość polska w Ukrainie, a ukraińska – w Polsce. Grupy te nadal pielęgnują swoje tradycje tworząc mozaikę kulturową regionu i podtrzymują tożsamość narodową choć ich działalność nie jest odpowiednio eksponowana i promowana. Celem tego projektu jest popularyzacja kultur mniejszości narodowych – polskiej we Lwowie i ukraińskiej w Przemyślu – poprzez utworzenie w obu miastach centrów kulturalnych dla mniejszości narodowych, które będą koncentrować się na systematycznym promowaniu swoich kultur w regionie. Do tej pory tworzenie długoterminowych planów nie było możliwe głównie ze względu na brak środków finansowych. Z tego powodu dotychczasowe działania i ich efekty były jednorazowe i krótkoterminowe; miały lokalny zasięg i angażowały tylko niewielką liczbę osób. Rezultatem działań przeprowadzanych w centrach kulturalnych będzie wzrost aktywności kulturalnej mniejszości narodowych, zmiana w sposobie postrzegania ich przez większość oraz uatrakcyjnienie regionów dla turystów dzięki większej rozpoznawalności regionów jako wielokulturowe obszary, które warto odwiedzić ze względu na ich dziedzictwo historyczne i kulturowe. Oprócz partnerów i członków mniejszości narodowych beneficjentami projektu będą całe społeczności regionów i państw (Polski i Ukrainy). Zwłaszcza rozwój turystyki kulturowej przyniesie powszechne korzyści. Goście i pozostali odwiedzający ten obszar będą głównymi odbiorcami projektu, jak również jego naturalnymi “ambasadorami” w swoich rodzinnych regionach.


Wartość projektu: 2 556 112,90 Euro
Wartość projektu po stronie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego – 28 700,00 Euro

Zdjęcia prezentują prace we wrześniu 2023 r. nad utworzeniem Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie.

Odpowiedzialność za zamieszczoną powyżej informację leży wyłącznie po stronie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Skip to content