SCENA GALICYJSKA – NASZA WSPÓLNA HISTORIA – Promocja kultury ukraińskiej i kultury polskiej w ramach współpracy Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu” (nr umowy grantowej PLBU.01.01.00-18-0499/17-00 z dnia 15-04-2022 r.), który jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Partnerzy projektu:
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego
Fundacja Dom Ukraiński w Przemyślu
CARITAS-SPES Lwowskiej Archidiecezji Kościoła Rzymskokatolickiego
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku
Związek Ukraińców w Polsce


Pomimo granic na przestrzeni lat region Galicji, w tym Lwów i Przemyśl, wykształcił swój niepowtarzalny, wielokulturowy, specyficzny charakter. Jednakże różne wydarzenia historyczne, przesiedlenia, deportacje, żelazna kurtyna oraz system totalitarny skutecznie wyeliminowały dialog kulturowy na tym obszarze. Niemniej jednak mniejszości narodowe pozostały w tych dwóch państwach – mniejszość polska w Ukrainie, a ukraińska – w Polsce. Grupy te nadal pielęgnują swoje tradycje tworząc mozaikę kulturową regionu i podtrzymują tożsamość narodową choć ich działalność nie jest odpowiednio eksponowana i promowana. Celem tego projektu jest popularyzacja kultur mniejszości narodowych – polskiej we Lwowie i ukraińskiej w Przemyślu – poprzez utworzenie w obu miastach centrów kulturalnych dla mniejszości narodowych, które będą koncentrować się na systematycznym promowaniu swoich kultur w regionie. Do tej pory tworzenie długoterminowych planów nie było możliwe głównie ze względu na brak środków finansowych. Z tego powodu dotychczasowe działania i ich efekty były jednorazowe i krótkoterminowe; miały lokalny zasięg i angażowały tylko niewielką liczbę osób. Rezultatem działań przeprowadzanych w centrach kulturalnych będzie wzrost aktywności kulturalnej mniejszości narodowych, zmiana w sposobie postrzegania ich przez większość oraz uatrakcyjnienie regionów dla turystów dzięki większej rozpoznawalności regionów jako wielokulturowe obszary, które warto odwiedzić ze względu na ich dziedzictwo historyczne i kulturowe. Oprócz partnerów i członków mniejszości narodowych beneficjentami projektu będą całe społeczności regionów i państw (Polski i Ukrainy). Zwłaszcza rozwój turystyki kulturowej przyniesie powszechne korzyści. Goście i pozostali odwiedzający ten obszar będą głównymi odbiorcami projektu, jak również jego naturalnymi “ambasadorami” w swoich rodzinnych regionach.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego w ramach projektu zrealizowała: Portal Informacyjny – Lwów oraz Film Reklamowy – Lwów.

Link do zrealizowanej strony: www.scenagalicyjska.eu

[arve url=”https://scenagalicyjska.eu/wp-content/uploads/2023/11/lwow_short.mp4″ title=”Scena Galicyjska” autoplay=”true” /]


Wartość projektu: 2 556 112,90 Euro
Wartość projektu po stronie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego – 28 700,00 Euro

Zdjęcia prezentują prace wykonywane w 2023 r. nad utworzeniem Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie.

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Odpowiedzialność za zamieszczoną powyżej informację leży wyłącznie po stronie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.