Zadania realizowane z budżetu państwa przez Fundację “Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2022”

 

Nazwa Działania Krótki Opis Działania Wartość finansowania
Wydarzenia muzyczne, festiwalowe i teatralne na scenach wileńskich z okazji 30-lecia działalności Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Projekt “Wydarzenia muzyczne, festiwalowe i teatralne na scenach wileńskich z okazji 30-lecia działalności Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie” realizowany jest w ramach działań związanych z organizacją wydarzeń promujących polską kulturę wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych w ramach projektu wspierać będziemy zadania nakierowane na taką działalność jak: organizacja koncertów i musicali za granicą z okazji 30-lecia działalności FPPnW oraz obchodów Dnia Polonii i Polaków za Granicą, Konstytucji 3 Maja czy Święta Niepodległości. Zadaniom realizowanym przez naszych Rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne oraz kształtowanie postaw patriotycznych Polonii i Polaków za granicą.
W ramach zaplanowanych z okazji jubileuszu FPPnW wydarzeń w Wilnie przewidziano:
• Festiwal polskiej muzyki sakralnej w Wilnie – „MAGNIFICAT”
• Koncert z okazji Niepodległości Polski
• Koncert Włodek Pawlik Trio i Jan Maksymowicz

Dofinansowanie:
462 815,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
495 047,00 zł

#ACHCIROMANTYCY Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 „Rokiem Romantyzmu Polskiego”. Pragnąc przyłączyć się do tych obchodów, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zainaugurowała kampanię edukacyjną #AchCiRomantycy, skierowaną do szkół i organizacji polonijnych na całym świecie. Celem kampanii jest przybliżenie sylwetek polskich twórców romantyzmu oraz ich najsłynniejszych dzieł w sposób ciekawy i przyjazny dla młodszych, jak i starszych uczniów. W ramach zadania przygotowana została strona internetowa z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi polskich romantyków, materiałami graficznymi i quizem. Na profilu FB Fundacji zamieszczone były posty z ciekawostkami z epoki, informacjami o projekcie i konkursami. Szkoły zostały zaproszone do zorganizowania akcji „Dzień Romantyzmu Polskiego” a nauczyciele do udziału w webinarach poświęconych kobietom w polskim romantyzmie oraz elementom fantastycznym w polskiej literaturze romantycznej.

Dofinansowanie:
117 960,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
133 129,00 zł

Dofinansowanie działalności placówek medyczno-opiekuńczych na Wschodzie W ramach zadania planowane jest wsparcie następujących rodzajów instytucji niosących pomoc humanitarną: hospicjów, domów dziecka, domów opieki społecznej, centrum diagnostycznego oraz domu samotnej matki. Planowane w ramach oferty wsparcie dotyczyć będzie dofinansowania kosztów eksploatacyjnych (w tym kosztów opału), wynagrodzenia pracowników, wyżywienia podopiecznych (w tym kosztów zakupu żywności specjalistycznej), zakupu odzieży i obuwia, zakupu sprzętu (w tym sprzętu medycznego i AGD), zakupu wyprawek szkolnych, zakupu artykułów higienicznych, środków pielęgnacyjnych, środków czystości, środków antyseptycznych i środków ochrony osobistej, kosztów zakwaterowania i kosztów transportu, a także kosztów drobnego remontu. Istotą projektu, oprócz konkretnego wsparcia, jest również przenoszenie i upowszechnianie sprawdzonych praktyk dotyczących rozwiązywania problemów społecznych, funkcjonowania placówek pieczy zastępczej i placówek wsparcia dziennego oraz standardów opieki nad osobami chorymi z poszanowaniem ich godności. Zaangażowane w realizację projektu podmioty, nie tylko pomagają osobom w potrzebie, ale wpływają na cały system opieki socjalnej – np. uwzględnione w ofercie hospicja były prekursorami w zakresie opieki paliatywnej w swoich krajach. Wartością projektu “Dofinansowanie działalności placówek medyczno-opiekuńczych na Wschodzie”, podobnie jak pozostałych zadań, składających się na realizowane przez Fundację działania charytatywne i socjalne, jest również rozwój wolontariatu oraz wrażliwości społecznej wobec potrzeb drugiego człowieka.

Dofinansowanie:
26 416,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
31 616,80 zł

Obóz szkoleniowo-integracyjny dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia pn. „Wakacje z Bogiem” Obóz szkoleniowo – integracyjny pn. „Wakacje z Bogiem” dla rodzin polskich i polskiego pochodzenia skupionych wokół Lwowskiej Rodziny Rodzin to akcja organizowana nieprzerwanie od 1996 roku.
Jednym z najważniejszych celów tego wydarzenia jest kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów, przypominanie o świętach narodowych i religijnych, doskonalenie znajomości języka polskiego wśród dzieci i młodzieży oraz wspieranie aktywnej postawy w życiu społecznym i integrowanie rodzin polskich i polskiego pochodzenia ze Lwowa i okolic . W ramach organizacji przedsięwzięcia zostaną zrealizowane codzienne zajęcia dla dzieci i młodzieży – konkursy sprawdzające znajomość języka polskiego, umiejętność posługiwania się językiem polskim w sytuacjach codziennych, konkursy plastyczne i artystyczne poprowadzone przez młodych wolontariuszy (laureatów konkursów tanecznych, muzycznych i literackich), a także zajęcia i zawody sportowe. Realizacja działania pozwoli nie tylko na zapewnienie opieki i rekreacji dzieciom i młodzieży w okresie wakacyjnym, ale umożliwi im także zwiększenie kontaktu z językiem polskimi polską kulturą, zaś realizacja poszczególnych zajęć (konkursy językowe, artystyczne i plastyczne) będzie doskonałą okazją do przypomnienia i umocnienia związków polskiej społeczności zamieszkującej na Ukrainie z Polską.

Dofinansowanie:
34 880,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
36 852,00 zł

Półkolonie dla dzieci “Wakacje w mieście” W ramach zadania publicznego zaplanowano zorganizowanie dwóch turnusów tygodniowych półkolonii dla ok. 176 dzieci z polskich rodzin. Których organizatorem będzie Fundacja Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”. Podczas półkolonii będzie zapewniona dzieciom nie tylko fachowa opieka pedagogiczna, ale także różnorodny program, którego celem jest aktywny odpoczynek połączony z edukacją dzieci. W każdym turnusie uczestniczyć będzie ok. 88 dzieci, które zostaną podzielone na cztery grupy. Dla wszystkich grup na każdy dzień zostały zaplanowane odmienne zajęcia edukacyjne, sportowe oraz artystyczne zajęcia lub/i wycieczki. W programie są przewidziane interaktywne zajęcia rozwijające i kształcące zainteresowania dzieci polską kulturą, dziedzictwem narodowym, tradycją oraz polską mową. W ramach półkolonii odbędą się także zajęcia muzyczne, taneczne, rekreacyjno-sportowe, zabawy integracyjne, seanse animacji i kina polskiego, warsztaty oraz wycieczki edukacyjne w Wilnie oraz okolicach. Organizatorzy zapoznają dzieci także z ustalonymi przez Sejm RP patronami roku 2020: Marią Grzegorzewską, Marią Konopnicką, Ignacym Łukasiewiczem, Józefem Mackiewiczem, Wandą Rutkiewicz i Józefem Wybickim. Półkolonie organizowane przez FPPnW we współpracy z Domem Kultury Polskiej w Wilnie są jedynym tego typu wydarzeniem dla dzieci polskiego pochodzenia w Wilnie. Podczas półkolonii dzieci poznają nowych kolegów i nauczą się odnajdywać w nowej grupie, będą się rozwijać socjalnie poprzez budowanie relacji z rówieśnikami. Dzieci także nauczą się współpracy w grupie, odpowiedzialności, tolerancji i szacunku do innych osób. Półkolonie będą świetnym miejscem do spędzenia aktywnie czasu wśród rówieśników mówiących po polsku. Program półkolonii przybliży młodym Polakom polską kulturę w szerokim znaczeniu tego słowa oraz poznają lepiej swoje miasto – Wilno. Półkolonie „Wakacje w mieście” to 40 godzin bogatego programu, pod opieką fachowców, z 3-razowym wyżywieniem, wśród rówieśników mówiących po polsku. Półkolonie uwieńczy artystyczno–edukacyjny pokaz w sali koncertowej DKP, wręczenie dyplomów i upominków oraz świąteczny poczęstunek.

Dofinansowanie:
164 642,40 zł

 

Całkowita wartość zadania:
176 462,40 zł

Akcje charytatywne adresowane do Polaków na Wschodzie W ramach zadania „Akcje charytatywne adresowane do Polaków na Wschodzie”, którego założenia opracowano na podstawie wniosków złożonych do FPPnW jesienią 2021 roku, zaplanowano następujące formy wsparcia:
• Dofinansowanie kosztów leczenia i badań – w ramach tej kategorii możliwe będzie dofinasowanie badań medycznych, wizyt lekarskich, opłat związanych z pobytem w szpitalu, kosztów zabiegów i operacji oraz transportu medycznego. Ta forma wsparcia zwiększa dostępność osób polskiego pochodzenia do usług medycznych. W krajach objętych działaniami z obszaru pomocy medycznej, dostęp do teoretycznie bezpłatnych usług lekarskich wiąże się z ponoszeniem wysokich opłat. Dotyczy to nawet zabiegów ratujących życie.
• Dofinansowanie kosztów zakupu leków – w ramach tej kategorii możliwy będzie zakup leków, środków opatrunkowych oraz akcesoriów medycznych, w tym drobnego sprzętu medycznego. Ta forma pomocy podobnie jak poprzednia ma wpłynąć na stan zdrowia osób nią objętych. Wielu osób, w szczególności utrzymujących się z niskich emerytur, nie stać niestety na zakup leków.
• Dofinansowanie zakupu pomocy rzeczowych – w ramach tego działania zostanie dofinansowany zakup produktów żywnościowych, paczek świątecznych, artykułów higienicznych, środków czystości i ochrony osobistej, opału, odzieży oraz obuwia, a także wyprawek szkolnych i materiałów dydaktycznych. Ta forma wsparcia jest odbierana przez miejscowych Polaków jako świadectwo pamięci Macierzy i solidarności z rodakami żyjącymi na Wschodzie.
• Dofinansowanie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej – w ramach tej formy pomocy zostaną dofinansowane obiady dla uczniów polskich szkół i społecznych punktów nauczania języka polskiego. Ten rodzaj wsparcia ma na celu przeciwdziałanie zjawisku niedożywienia wśród mieszkających na Wschodzie Polaków, szczególnie wśród dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Najczęściej akcje dożywiania organizują parafie rzymskokatolickie oraz organizację kulturalno-oświatowe. Jest to bardzo istotny element wsparcia oraz zachęty młodszego pokolenia do działań na rzecz rozwoju polskiej kultury, tradycji oraz nauki języka polskiego.
• Jednorazowe zapomogi finansowe – świadczenie finansowe wypłacane osobom, które ze względu na niskie dochody nie mogą zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. W wielu sytuacjach ta forma pomocy jest optymalna, ponieważ beneficjent może ją wydać w dowolny sposób, uwzględniając swoje najbardziej pilne potrzeby. Wysokość zapomogi nie zmienia radykalnie sytuacji materialnej osoby potrzebującej, ale dzięki niej beneficjent może poczuć, że państwu polskiemu nieobcy jest jego los.
Pomoc w zachowaniu godności w trudnej sytuacji materialnej jest odbierana przez Polaków na Wschodzie nie tylko w aspekcie finansowym, lecz również, jako świadectwo pamięci Macierzy o rodakach, którzy mieszkają poza jej granicami. Fakt ten znacząco przyczynia się do zapobiegania procesowi utraty polskiej tożsamości narodowej w ciężkich warunkach bytowych.

Dofinansowanie:
218 915,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
244 564,40 zł

Dofinansowanie działalności placówek medyczno-opiekuńczych na Wschodzie: Hospicjum bł. Księdza Michała Sopoćki w Wilnie) 

 

Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2021 roku. Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania organizacja przeprowadziła pierwszy etap rekonstrukcji Domu MK PZKO w tym: pozyskano dokumenty związane z remontem budynku, przeprowadzono prace związane z remontem dachu, wyremontowano lokale na drugim piętrze budynku, wybudowano toalety na drugim piętrze budynku oraz przebudowano klatkę schodową na drugim piętrze budynku. W roku 2022 zaplanowano  przeprowadzenie remontu pomieszczeń pierwszego piętra, budowa toalet na pierwszym piętrze budowy głównej, remont małej kuchni oraz remont piwnic. Dzięki podjętym pracom remontowym podniesie się standard całego budynku, tworząc funkcjonalne miejsce służące do realizacji kolejnych projektów i inicjatyw o charakterze kulturalno-oświatowym.

Dofinansowanie:
200 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
223 640,00 zł

Kolonie językowe dla dzieci i młodzieży z polskich rodzin z Łotwy

 

Zadanie publiczne to przygotowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” oferta kolonii językowych dla dzieci i młodzieży z polskich rodzin z Łotwy. W ramach projektu zorganizowano trzy czternastodniowe turnusy do Polski – jeden do Darłówka i dwa do Zakopanego, w ramach których uczniowie wzięli udział w bogatym programie zajęć z języka polskiego, a także w zajęciach tematycznych związanych z polską historią i kulturą oraz znajomością terytorium Polski. Grupą docelową było 133 uczniów w wieku 10-17 lat, którym zapewniony został przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, a także opieka wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej, która prowadziła zajęcia językowe i kulturalne. Spotkania były poświęcone historii, tradycjom i zwyczajom, a także znanym postaciom – patronom roku 2022 ustanowionym przez Sejm RP. W czasie wolnym uczniowie uczestniczyli w urozmaiconym programie turystycznym i sportowym, dostosowanym do wieku i zainteresowań.
W wyjazdach uczestniczyli uczniowie z 4 placówek oświatowych – Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu, Polskiej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze, Szkoły Niedzielnej Kultury i Języka Polskiego w Jakubowie oraz Państwowego Gimnazjum Polskiego w Rezekne. Była to doskonała okazja do integracji społeczności łotewskich Polaków.

Dofinansowanie:
439 250,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
468 800,00 zł

7 FILARÓW AKTYWIZACJI środowisk polonijnych i polskich na Wschodzie II/ Wspieranie struktur organizacji na Litwie Celem zadania jest podniesienie jakości i poziomu aktywności organizacji polskich na Litwie poprzez wspieranie ich struktur.
Realizacja tego zadania wymaga zagwarantowania dostępu do dóbr kultury oraz języka polskiego i odbywa się za pośrednictwem właśnie polskich organizacji działających poza granicami kraju. Organizacji, które swoją codzienną działalnością aktywizują środowiska polonijne i polskie na Wschodzie – społeczności naszych na Litwie.
Organizacje polskie i polonijne działające w krajach byłego bloku komunistycznego od lat pełnią funkcję centrów życia społecznego i kulturalnego – zrzeszając najbardziej aktywnych przedstawicieli polskich środowisk. Posiadanie stałej siedziby daje im poczucie stabilności i pozwala skupić się na działalności programowej oraz realizacji zadań statutowych. W odpowiedzi na pilne potrzeby i wyzwania, przed którymi stają polskie organizacje na Litwie konieczne jest zapewnienie wsparcia w zakresie tzw. bieżącego ich funkcjonowania. Dlatego w projekcie przewidziano pomoc dla organizacji, które nie są w stanie samodzielnie ponosić kosztów wynajmu biur, opłat eksploatacyjnych, wyposażenia w nowoczesny sprzęt, meble i materiały związane z charakterem prowadzonej działalności. Organizacje polskie potrzebują wsparcia także w przeprowadzaniu drobnych remontów i dofinansowaniu bieżącej działalności (pokrywaniu kosztów osobowych, programowych i promocji).

Dofinansowanie:
420 952,00 zł zł

 

Całkowita wartość zadania:
443 452,00 zł

7 FILARÓW AKTYWIZACJI środowisk polonijnych i polskich na Wschodzie VI /Prawa mniejszości polskich /Wspieranie postaw przedsiębiorczych w środowiskach Polaków /Szkolenia – podniesienie jakości działania organizacji Celem zadania jest zwiększenie aktywności Polaków oraz podniesienie jakości i poziomu aktywności organizacji polskich na Wschodzie oraz w byłych krajach bloku komunistycznego. Działania skierowane są do Polaków mieszkających na terenie Litwy, Czech, Mołdawii i Słowacji. W ramach projektu realizowane będą zadania z zakresu dbania o prawa mniejszości polskich, wspierania postaw przedsiębiorczych w środowiskach Polaków i organizacji szkoleń zmierzających do podniesienia jakości działania organizacji polskich. W przypadku dbania o prawa mniejszości polskich warto zwrócić uwagę na fakt, że środowiska polskie na Wschodzie w okres transformacji politycznych weszły z bagażem negatywnej stygmatyzacji „obywateli II kategorii”. Dziś państwa byłego bloku komunistycznego nie oferują im szeroko rozumianej pomocy systemowej, w wielu przypadkach nie przestrzegają też należnych im praw. Dlatego niniejszy projekt jest rozwinięciem wieloletnich działań Fundacji na rzecz wzmocnienia pozycji i ochrony środowisk polskich na Wschodzie, wspierania inicjatyw podnoszących ich status i działań systemowych chroniących wolność swobodnego kultywowania polskości. Część zadań projektowych zakłada opiekę nad polską mniejszością narodową poprzez poradnictwo prawne oraz przekazywanie informacji na temat obowiązków wobec państwa zamieszkania i Ojczyzny. Projekt ma też zaspakajać potrzeby Polaków na Wschodzie w zakresie tworzenia i utrzymania punktów doradztwa prawnego oraz pogłębiania świadomości obywatelskiej mniejszości narodowych. Fundacja zajmie się również działaniami zmierzającymi do wzmacniania indywidualnej świadomości prawnej osób polskiego pochodzenia. Warto podkreślić, że niektóre działania analogicznie będą dotyczyć podobnego katalogu potrzeb realizowanych na rzecz naszych Rodaków i osób polskiego pochodzenia na Zaolziu.

Dofinansowanie:
420 952,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
443 452,00 zł

7 FILARÓW AKTYWIZACJI środowisk polonijnych i polskich na Wschodzie I/ Wspieranie struktur organizacji na Białorusi, w Chorwacji i Czechach Celem zadania jest podniesienie jakości i poziomu aktywności organizacji polskich na Białorusi, w Chorwacji, Czechach poprzez wspieranie ich struktur. Realizacja tego zadania wymaga zagwarantowania dostępu do dóbr kultury oraz języka polskiego i odbywa się za pośrednictwem właśnie polskich organizacji działających poza granicami kraju. Organizacji, które swoją codzienną działalnością aktywizują środowiska polonijne i polskie na Wschodzie – społeczności naszych Rodaków na Białorusi, w Chorwacji i Czechach.
Organizacje polskie i polonijne działające m.in. w krajach byłego bloku komunistycznego od lat pełnią funkcję centrów życia społecznego i kulturalnego – zrzeszając najbardziej aktywnych przedstawicieli polskich środowisk. Posiadanie stałej siedziby daje im poczucie stabilności i pozwala skupić się na działalności programowej oraz realizacji zadań statutowych. Niestety w wielu krajach objętych projektem w ostatnim czasie pogorszyła się sytuacja gospodarcza oraz polityczno-społeczna i środowiska mniejszościowe nie mogą liczyć na adekwatne do potrzeb dofinansowanie pochodzące od miejscowych władz państwowych czy struktur lokalnych i samorządowych. W wielu innych przypadkach sprawna i bezproblemowa działalność organizacji w warunkach wolnorynkowych możliwa jest tylko dzięki wsparciu pochodzącemu z Macierzy. W odpowiedzi na pilne potrzeby i wyzwania, przed którymi stają polskie organizacje na Białorusi, w Chorwacji i Czechach konieczne jest zapewnienie wsparcia w zakresie tzw. bieżącego ich funkcjonowania. Dlatego w projekcie przewidziano pomoc dla organizacji, które nie są w stanie samodzielnie ponosić kosztów wynajmu biur, opłat eksploatacyjnych, wyposażenia w nowoczesny sprzęt, meble i materiały związane z charakterem prowadzonej działalności. Organizacje polskie potrzebują wsparcia także w przeprowadzaniu drobnych remontów i dofinansowaniu bieżącej działalności (pokrywaniu kosztów osobowych, programowych i promocji).

Dofinansowanie:
426 240,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
461 290,00 zł

7 FILARÓW AKTYWIZACJI środowisk polonijnych i polskich na Wschodzie IV /Wspieranie struktur organizacji w Kazachstanie i na Ukrainie Celem zadania jest podniesienie jakości i poziomu aktywności organizacji polskich w Kazachstanie i na Ukrainie poprzez wspieranie ich struktur. Realizacja tego zadania wymaga zagwarantowania dostępu do dóbr kultury oraz języka polskiego i odbywa się za pośrednictwem właśnie polskich organizacji działających poza granicami kraju. Organizacji, które swoją codzienną działalnością aktywizują polskie środowiska na Wschodzie, również w Kazachstanie i na Ukrainie.
Organizacje polskie od lat pełnią funkcję centrów polskiego życia społecznego i kulturalnego – zrzeszając najbardziej aktywne środowiska. Posiadanie stałej siedziby daje im poczucie stabilności i pozwala skupić się na działalności programowej oraz realizacji zadań statutowych. Niestety w wielu państwach byłego bloku komunistycznego w ostatnim czasie pogorszyła się sytuacja gospodarcza oraz polityczno-społeczna i środowiska mniejszościowe nie mogą liczyć na adekwatne do potrzeb dofinansowanie pochodzące od miejscowych władz państwowych czy struktur lokalnych i samorządowych. W odpowiedzi na pilne potrzeby i wyzwania, przed którymi stają polskie organizacje w Kazachstanie i na Ukrainie, konieczne jest zapewnienie wsparcia w zakresie tzw. bieżącego ich funkcjonowania. Dlatego w projekcie przewidziano wsparcie dla organizacji, które nie są w stanie samodzielnie ponosić kosztów wynajmu biur, opłat eksploatacyjnych, wyposażenia w nowoczesny sprzęt komputerowy, meble i materiały związane z charakterem prowadzonej działalności. Organizacje polskie potrzebują pomocy także w przeprowadzaniu drobnych remontów i dofinansowaniu bieżącej działalności (pokrywaniu kosztów osobowych, programowych i promocji).

Dofinansowanie:
67 697,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
72 697,00 zł

7 FILARÓW AKTYWIZACJI środowisk polonijnych i polskich na Wschodzie VII /Spotkania okolicznościowe organizacji Celem zadania jest zwiększenie aktywności Polaków oraz podniesienie jakości i poziomu aktywności organizacji polskich na Wschodzie i w krajach byłego bloku komunistycznego poprzez organizację spotkań ich członków i sympatyków. Działania skierowane są do Polaków mieszkających na terenie Białorusi, Czech, Chorwacji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Ważne miejsce w działalności organizacji polskich na Wschodzie zajmuje integracja ich członków i osób niezrzeszonych. Spotkania z okazji świąt, rocznic oraz jubileuszy poprawiają komunikację, pozwalają budować bazę kontaktów i sprzyjają tworzeniu pozytywnych relacji między członkami społeczności polskiej. Wspólne świętowanie rodzi poczucie przynależności do narodu polskiego, jednocześnie wzmacniając pozycję Polaków w kraju ich zamieszkania. Integracja środowisk polskich jest istotnym czynnikiem ich rozwoju społecznego. Rodząca się podczas spotkań świadomość bogactwa i różnorodności polskiej kultury i tradycji staje się podstawą silnego poczucia tożsamości narodowej i przynależności do kręgu kultury polskiej, która jest jednym z europejskich filarów kulturowych. Tożsamość polskiej społeczności opiera się na jej historii, wielowiekowych obyczajach i tradycjach, dlatego wspólne świętowanie motywuje do pracy na rzecz wspólnego dobra. Fundacja wspierać będzie działania aktywizujące i integrujące społeczności lokalne, inicjatywy nawiązujące do regionalnej i narodowej tradycji oraz promocji polskiej kultury, historii i wartości. W ramach projektu „7 FILARÓW AKTYWIZACJI środowisk polonijnych i polskich na Wschodzie V /Spotkania okolicznościowe organizacji” organizowane będą: spotkania integrujące i aktywizujące polską mniejszość narodową; spotkania oraz zjazdy młodzieży polskiej i seniorów; przeglądy oraz spotkania muzyczne; uroczyste obchody świąt państwowych i kościelnych; rocznice historyczne oraz te związane z działalnością lokalnych struktur środowisk polskich; jubileusze; międzypokoleniowe zajęcia o charakterze edukacyjnym, artystycznym i sportowym; zjazdy oraz obrady członków polskich organizacji; festyny rodzinne oraz spektakl.

Dofinansowanie:
327 530,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
372 530,00 zł

7 FILARÓW AKTYWIZACJI środowisk polonijnych i polskich na Wschodzie VIII /Działania sportowe organizacji Celem zadania jest zwiększenie aktywności Polaków oraz podniesienie jakości i poziomu aktywności organizacji polskich w obszarze działań sportowych, turystycznych i związanych z dbaniem o kulturę fizyczną naszych Rodaków. Działania skierowane są do Polaków mieszkających na terenie Litwy, Czech, Mołdawii i Ukrainy.
Projekt jest kontynuacją wieloletnich działań Fundacji na rzecz propagowania wśród Polaków różnorodnych form aktywności fizycznej, sportu i turystyki. Chcąc promować zachowania prozdrowotne Fundacja będzie oddziaływać na polskie środowiska zawodowe i społeczne oraz wspierać organizacje upowszechniające działania o charakterze sportowym i quasi-turystycznym, nawiązującym do międzywojennej tradycji PTTK z okresu II RP. Projekt ma na celu pomoc w organizacji obozów sportowych, festynów i zawodów rozgrywanych w różnych dyscyplinach (m.in. siatkówce, biegach, piłce nożnej i ręcznej). W jego ramach odbędą się również plenerowe imprezy sportowe i rekreacyjne dla dzieci oraz młodzieży. Dodatkowo organizacje sportowe i turystyczne zostaną doposażone w niezbędny sprzęt oraz stroje. Działania te są niezwykle ważne ze względu na integracyjny charakter sportu. Sprzyja on kształtowaniu postaw prospołecznych i promuje zdrowy styl życia, kształtuje charakter, uczy wytrwałości i sumienności, rozwija umiejętność radzenia sobie ze stresem i trudnościami. Zaangażowanie młodego pokolenia w rywalizację sportową pomaga budować więzi i prawidłowe zachowania społeczne, co wpływa na wzmocnienie środowiska polskiego na Wschodzie. W ramach projektu organizacje polonijne i polskie na Wschodzie zrealizują m.in.: interdyscyplinarne zawody i turnieje sportowe, imprezy integracyjne związane z promocją kultury fizycznej i rekreacją, rajdy rowerowe, wyjazdy turystyczne, obozy sportowe i turystyczne, konkursy i zabawy sportowe, spływ kajakowy oraz polską strefę kibica. Zadanie projektowe obejmie również dofinansowanie drużyn i uczestników zawodów sportowych, w których będą brali udział nasi Rodacy.

Dofinansowanie:
327 530,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
372 530,00 zł

Aktywni w działaniach promujących Polskę Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” zadanie publiczne pn. „Aktywni w działaniach promujących Polskę” ukierunkowane jest przede wszystkim na organizację wydarzeń promujących polską kulturę i historię wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak upamiętnianie polskiej historii i kultury. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne i budowanie świadomości historycznej.
W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 9 podmiotów z 4 krajów, tj. Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy i Mołdawii. Ponadto zostanie zrealizowane 2 działania własne na terenie Litwy i Łotwy i jedno na Republiki Czeskiej. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Dofinansowanie:
249 892,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
268 213,00 zł

Ochrona polskiej pamięci i tożsamości na Wschodzie I Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” zadanie publiczne pn. „Ochrona polskiej pamięci i tożsamości na Wschodzie I” ukierunkowane jest przede wszystkim na organizację wydarzeń promujących polską kulturę i historię wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak upamiętnianie polskiej historii i kultury. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne i budowanie świadomości historycznej.
W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 17 podmiotów z 4 krajów, tj. Białorusi, Kazachstanu, Litwy i Mołdawii. Ponadto zostanie zrealizowane 4 działania własne: jedno na terenie Mołdawii, dwa na terenie Litwy i jedno na Litwie i innych krajów. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Dofinansowanie:
319 195,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
349 195,00 zł

Ochrona polskiej pamięci i tożsamości na Wschodzie II Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” zadanie publiczne pn. „Ochrona polskiej pamięci i tożsamości na Wschodzie II” ukierunkowane jest przede wszystkim na organizację wydarzeń promujących polską kulturę i historię wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak upamiętnianie polskiej historii i kultury. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne i budowanie świadomości historycznej.
W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 3 podmioty z 3 krajów, tj. Litwy, Łotwy i Węgier. Ponadto zostanie zrealizowane 2 działania własne na terenie Litwy i i jedno na Litwie i innych krajów. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Dofinansowanie:
269 920,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
316 414,00 zł

Kultura w działaniu – publikacje I Zadanie publiczne pn. „Kultura w działaniu – publikacje I” realizowane jest przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach działań sprzyjających rozwijaniu twórczości Polaków i organizacji polonijnych na świecie. Ma na celu wspieranie rozwoju naukowego i artystycznego Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny.
W ramach zadania dofinansowanie na wsparcie działalności artystycznej otrzyma 2 podmioty z 2 krajów, tj. Republiki Czeskiej i Gruzji. Ponadto zostanie zrealizowanych 5 działań własnych – 1 na terenie Uzbekistanu, 1 na terenie Litwy i Łotwy, 2 na terenie Litwy i jedno na Litwie i w innych krajach. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Dofinansowanie:
172 590,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
183 046,00 zł

Kultura w działaniu – publikacje II Zadanie publiczne pn. „Kultura w działaniu – publikacje II” realizowane jest przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach działań sprzyjających rozwijaniu twórczości Polaków i organizacji polonijnych na świecie. Ma na celu wspieranie rozwoju naukowego i artystycznego Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny.
W ramach zadania dofinansowanie na wsparcie działalności artystycznej otrzyma 4 podmioty z 4 krajów, tj. Republiki Czeskiej, Litwy, Łotwy oraz Węgier. Ponadto zostanie zrealizowane cztery działania własne – 1 na terenie Łotwy, 3 na terenie Litwy i innych państw. Ostatnie z nich polega na wsparciu polskich bibliotek na terenie Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Republiki Czeskiej, Ukrainy i Węgier. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Dofinansowanie:
289 240,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
319 288,00 zł

Kultura w działaniu – polonijna scena artystyczna Zadanie publiczne pn. „Kultura w działaniu – polonijna scena artystyczna” realizowane jest przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach działań sprzyjających rozwijaniu struktur organizacji polonijnych na świecie. Ma na celu wspieranie oraz utrzymanie aktywności zespołów folklorystycznych i chórów – grup artystycznych, których praca stanowi ważny element polonijnej działalności kulturalnej i jest nośnikiem wartości kulturowych kluczowych dla naszych rodaków, Polonii i Polaków na Wschodzie.
W ramach zadania dofinansowanie na wsparcie działalności artystycznej otrzyma co najmniej 17 podmiotów z 4 krajów, tj. Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy i Łotwy. Grupę docelową zadania publicznego stanowią przede wszystkim zespoły folklorystyczne, grupy taneczne, chóry, grupy wokalne oraz wokalno-instrumentalne działające w krajach objętych zadaniem.

Dofinansowanie:
223 493,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
249 497,00 zł

Kultura w działaniu – polska scena teatralna na Wschodzie W dniu 18 sierpnia 2022 r. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” podpisała z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów umowę na realizację zadania publicznego pn. „Kultura w działaniu – polska scena teatralna na Wschodzie”. Projekt będzie realizowany w ramach działań związanych z organizacją wydarzeń promujących polską kulturę wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspierać będzie zadania nakierowane na działalność polonijną związaną ze wsparciem naszych rodaków w: organizacji festiwali i warsztatów teatralnych, przygotowaniu i wystawieniu spektakli oraz utrzymaniu działalności artystycznej teatrów i dziecięcych grup teatralnych. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne szczególnie bliskie ich pracy artystycznej związanej z teatrem polonijnych i polskim na Wschodzie

Dofinansowanie:
558 160,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
605 834,00 zł

Kultura w działaniu – inicjatywy promujące polskość na Wschodzie Zadanie publiczne pn. „Kultura w działaniu – inicjatywy promujące polskość na Wschodzie” realizowane jest przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach działań związanych z organizacją wydarzeń promujących polską kulturę wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak organizacja konkursów tanecznych, warsztatów wokalnych oraz spotkań autorskich i kulturalnych. Działaniom realizowanym przez naszych Rodaków przyświecać będą polonijne wartości kulturalne. Stworzenie odpowiednich warunków do realizacji niniejszych wydarzeń polonijnych umożliwia kontakt naszych Rodaków z własną tradycją narodową, buduje prestiż środowisk polskich, otwiera im dostęp do współczesnej kultury polskiej, wspomaga zrozumienie procesów kulturowych zachodzących w naszym kraju, a także umacnia organizacje stojące na straży polskiej kultury. Stwarza również warunki do kultywowania ważnych dla wspólnoty polskiej tradycji, obchodzenia jubileuszy i innych inicjatyw o zasięgu lokalnym, jak i tych dotyczących wszystkich Polaków.

Dofinansowanie:
135 630,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
151 390,00 zł

Kultura w działaniu – koncerty i festiwale na Litwie i Łotwie Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” zadania publiczne pn. „Kultura w działaniu – koncerty i festiwale na Litwie i Łotwie” oraz pn. „Kultura w działaniu – polonijna scena festiwalowa” ukierunkowane są przede wszystkim na organizację wydarzeń promujących polską kulturę wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak organizacja konkursów i festiwali polonijnych. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne.

Dofinansowanie:
434 360,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
475 730,00 zł

Media PLus – Najlepiej po polsku! – dziennik „Kurier Wileński” i portal kurierwilenski.lt (I) Oferta “MediaPLus – Najlepiej po Polsku!” – dziennik „Kurier Wileński” i portal kurierwilenski.lt(I) dotyczy kontynuacji wieloletniego wsparcia jedynego polskiego dziennika na Wschodzie „Kuriera Wileńskiego” oraz jego portalu internetowego kurierwilenski.lt. Media te cechuje misyjność, tworzenie wysokiej jakości unikatowych treści drukowanych i publikowanych elektronicznie, doświadczony skład redakcyjny, który uformowany został przez kilka ostatnich dziesięcioleci pracy. Redakcja ma wyjątkowy wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie oraz zacieśnianie relacji polskiej społeczności kraju z władzami w Wilnie. Autorytet, którzy zyskali redaktorzy dzięki oddaniu swojej pracy, przekłada się ostatecznie na umocnienie więzi między członkami polskiej wspólnoty w tym państwie bałtyckim.

Dofinansowanie:
1 770 585,38 zł

 

Całkowita wartość zadania:
1 621 071,78 zł

Media PLus – Najlepiej po polsku! – Wilno prasa i radio (II) Oferta “Media PLus – Najlepiej po polsku! – Wilno prasa i radio (II)” dotyczy kontynuacji wieloletniego wsparcia popularnej prasy i polskiej rozgłośni radiowej na Wileńszczyźnie. W ramach tego zadania zebrane są działania, które obejmują polskie inicjatywy medialne na Wileńszczyźnie stanowiące kontynuację działań będących przedmiotem wieloletniego wsparcia. Zawarte w niej zostały również takie działania własne FPPnW jak: monitoring działań redakcji, wsparcie redakcji w zakresie promocji i informowanie o projekcie, jak również zwrot kosztów podróży przedstawicieli redakcji.

Dofinansowanie:
1 041 727,51 zł

 

Całkowita wartość zadania:
1 105 116,51 zł

Media PLus – Najlepiej po polsku! – Europa Środkowa (III) W ramach oferty “Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Europa Środkowa (III)” zebrane są projekty medialne z Europy Środkowej (Czechy, Słowacja, Węgry) oraz jeden projekt z Włoch, obejmujące zarówno wydawanie prasy, w tym jedynego polskiego dziennika w Republice Czeskiej, jak i emisja audycji radiowych i programów wideo oraz utrzymanie portali informacyjnych. Stanowią one kontynuację działań będących przedmiotem wieloletniego wsparcia. Zawarte zostały również takie działania własne FPPnW jak: monitoring działań redakcji, wsparcie redakcji w zakresie promocji i informowanie o projekcie, jak również zwrot kosztów podróży przedstawicieli redakcji.

Dofinansowanie:
1 172 526,30 zł

 

Całkowita wartość zadania:
1 266 583,30 zł

Media PLus – Najlepiej po polsku! Litwa, Łotwa i Niemcy (V) W ramach tego oferty „Media PLus – Najlepiej po polsku! Litwa, Łotwa i Niemcy (V)” zebrane są działania, które obejmują projekty w ramach obszaru mediów na Litwie, Łotwie i w Niemczech stanowiące kontynuację działań będących przedmiotem wieloletniego wsparcia. Kontynuowane jest wsparcie między innymi dla głównych polskich programów radiowych na Łotwie “Polskofalówka” i “Nasz Głos”.
Bezpośrednia grupa odbiorców zadania obejmuje dziennikarzy i redaktorów z redakcji prasowych, radiowych, portali internetowych i programów telewizyjnych w krajach beneficjentów, czyli na Litwie, Łotwie i w Niemczech. Pracując w polskich redakcjach znają oni specyfikę i wymagania odbiorców, którzy z kolei stanowią grupę odbiorców końcowych projektów. Bardziej szczegółowy opis grupy docelowej znajduje się w harmonogramie i rezultatach.

Dofinansowanie:
1 186 464,96 zł

 

Całkowita wartość zadania:
1 266 025,16 zł

Media PLus – Najlepiej po polsku! – Radio „Znad Wilii” oraz portal zw.lt (VI) Oferta “„Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Radio „Znad Wilii” oraz portal zw.lt (VI)” dotyczy kontynuacji wieloletniego wsparcia najbardziej popularnej polskiej rozgłośni radiowej na Wschodzie i jej portalu. Wspomniana stacja radiowa przez ostatnie dziesięciolecia była jednym z głównych propagatorów polskiej racji stanu na Litwie i na północno-zachodnich terenach Białorusi za pośrednictwem emisji radiowych. Z kolei wspomniany portal internetowy cechuje publikacja wysokiej jakości treści, mających jedno z największych, wśród mediów elektronicznych, oddziaływań na lokalną społeczność polską na Litwie, oraz zacieśnianie polsko-litewskich relacji na poziomie rządowym. Stałymi słuchaczami rozgłośni, która od lat ma renomę wpływowego medium, są dziesiątki tysięcy osób.

Dofinansowanie:
1 163 687,54 zł

 

Całkowita wartość zadania:
1 270 087,54 zł

Media PLus – Najlepiej po polsku! – Media na Wschodzie (VII) Oferta »„Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Media na Wschodzie (VII)« dotyczy kontynuacji wieloletniego wsparcia projektów na Białorusi, Litwie, Ukrainie oraz w Mołdawii, Kazachstanie, Kirgistanie i Rosji oraz nowych projektów na Ukrainie i w Mołdawii. Polacy i Polonia żyjący w wymienionych krajach od dziesięcioleci z powodzeniem realizują misję szerzenia na Wschodzie polskiego słowa, kultury i prawdy historycznej o Polsce. Poprzez unikatowe treści, rozpowszechniane za pośrednictwem audycji radiowych, telewizyjnych, prasy drukowanej i elektronicznej, beneficjenci oferty umacniają pozytywny wizerunek Rzeczypospolitej Polski w państwach zamieszkania, co stanowi ich ogromny wkład w propagowanie polskiej racji stanu za granicą.

Dofinansowanie:
1 128 525,38 zł

 

Całkowita wartość zadania:
1 189 961,48 zł

„Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Magazyn „Kurier Wileński” (IX) Oferta “„Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Magazyn „Kurier Wileński” (IX)” jest częścią systemowych, systematycznych działań prowadzących do inicjowania współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy redakcjami polskimi na Wschodzie, których nadrzędnym celem jest realizacja misji propagowania polskich interesów oraz wartości na Wschodzie i w Europie Środkowej. Ponadto oferta “„Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Magazyn „Kurier Wileński” (IX)” to część wieloaspektowych działań mających na celu wsparcie Polaków mieszkających poza granicami kraju, niesienie im pomocy oraz dbanie o nasze dziedzictwo narodowe i promocję Polski. Oferta “„Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Magazyn „Kurier Wileński” (IX)”, jest komplementarna z innymi realizowanymi przez FPPnW zadaniami z obszaru media, przede wszystkim – edycją dziennika „Kurier Wileński” oraz jego portalu internetowego kurierwilenski.lt, oraz takimi obszarami jak: edukacja, aktywizacja, kultura, dziedzictwo, stypendia i pomoc charytatywna.

Dofinansowanie:
1 079 318,86 zł

 

Całkowita wartość zadania:
1 884 512,63 zł

Media PLus – Najlepiej po polsku! – Media na Wschodzie – (XI) 2022 Działania w ramach oferty „Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Media na Wschodzie – (XI) 2022 mają w większości charakter cykliczny i mimo, że nie dotyczą największych inicjatyw medialnych, to ich realizacja przyczyni się do wsparcia wielu lokalnych redakcji pełniących ważną funkcję informacyjną w lokalnych polskich społecznościach. W ofercie ujęto wydawnictwa drukowane, portale internetowe, audycje TV i radiowe, jak również działania własne FPPnW. Wśród beneficjentów objętych wsparciem znalazły się między innymi główne audycje radiowe emitowane w polskich skupiskach na Ukrainie – Radio Berdyczów, Radio Lwów oraz Katolickie Radio Lwów. W projekcie zebrano także polskie redakcje, które od wielu lat funkcjonują w Mołdawii: w tym kwartalnik „Polonia Mołdawska” oraz audycja radiowa „Polska Fala w Gagauzji”. Oferta obejmuje też takie działania własne Fundacji jak: archiwizacja wydawnictw drukowanych, monitoring działań redakcji, wsparcie redakcji w zakresie promocji i informowanie o projekcie oraz zwrot kosztów podróży przedstawicieli redakcji.

Dofinansowanie:
334 708,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
356 899,20 zł

Media PLus – Najlepiej po polsku! – Wilno – telewizja i internet (XII) 2022 W ramach zadania „Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Wilno – telewizja i internet (XII) 2022 zebrane zostały działania, które obejmują aktualne inicjatywy polskich telewizji internetowych (Wilno-Live, Album Wileńskie, Sukcesy Wilniuków, Nie wolno zapomnieć) i portali internetowych (Wilnoteka, mlodziez.lt) na Litwie i stanowią kontynuację działań będących przedmiotem wieloletniego wsparcia. Zawarte zostały również takie działania własne FPPnW jak: monitoring działań redakcji, wsparcie redakcji w zakresie promocji i informowanie o projekcie, jak również zwrot kosztów podróży przedstawicieli redakcji.

Dofinansowanie:
635 734,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
684 712,00 zł

Media PLus – Najlepiej po polsku! – Nowe inicjatywy medialne oraz BM TV (XIII) 2022 W ramach oferty »„Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Nowe inicjatywy medialne oraz BM TV (XIII) 2022« zebrane są działania, które obejmują kontynuację działalności telewizji BM TV (która swoim zasięgiem wyszła poza Wileńszczyznę i jest już odbierana m.in. w Trokach, Elektrowniach, Wiłkomierzach, Poniewieżu i Kiejdanach) oraz jej portalu, jak również nowe inicjatywy w ramach obszaru mediów w Kanadzie, na Litwie oraz Łotwie. Wśród nowych inicjatyw są – powstające od podstaw na Łotwie wydawnictwo drukowane „Wesoła ulica”, powstający od podstaw polski portal internetowej na Litwie – polak.lt. Wśród inicjatyw, które istnieją od pewnego czasu, a dla których wparcie ma być wznowione lub po raz pierwszy udzielone, są – konkurs dla polskich dziennikarzy na Litwie – „Orle Pióro”, portal Domu Polskiego w Wilnie, Radio 7 Toronto. Zawarte zostały również takie działania własne FPPnW jak: archiwizacja wydania drukowanego, monitoring działań redakcji, wsparcie redakcji w zakresie promocji i informowanie o projekcie. Uwzględniono też zwrot kosztów podróży przedstawicieli redakcji.

Dofinansowanie:
586 635,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
792 835,80 zł

Media PLus – Najlepiej po polsku! – Działania własne oraz krajowe (XIV) 2022 Oferta “Media PLus – Najlepiej po polsku!” Działania własne oraz krajowe (XIV) 2022 obejmuje między innymi działania własne Fundacji realizowane samodzielnie oraz we współpracy z partnerami, Związkiem Sybiraków Zarząd Główny, które stanowią kontynuację działań będących przedmiotem wieloletniego wsparcia. Kluczowe projekty własne Fundacji, które będą kontynuowane w 2022 roku to organizacja zjazdu Federacji Polskich Mediów na Wschodzie, publikacje materiałów informacyjnych na portalu IDA oraz
realizacja szkoleń dziennikarskich MEDIA PLUS.

Dofinansowanie:
280 325,92 zł

 

Całkowita wartość zadania:
295 759,92 zł

Media PLus – Najlepiej po polsku! – Wilno prasa i radio (XV) 2022 Oferta “Media PLus – Najlepiej po polsku! – Wilno prasa i radio (XV) 2022)” jest częścią systemowych, systematycznych działań prowadzących do inicjowania współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy redakcjami polskimi na Wschodzie, których nadrzędnym celem jest realizacja misji propagowania polskich interesów oraz wartości na Wschodzie i w Europie Środkowej. Ponadto projekt „Media PLus” to część wieloaspektowych działań mających na celu wsparcie Polaków mieszkających poza granicami kraju, niesienie im pomocy oraz dbanie o nasze dziedzictwo narodowe i promocję Polski. Wspierane przez Fundację działania z zakresu mediów są komplementarne z innymi realizowanymi przez nią zadaniami z obszarów takich jak: edukacja, aktywizacja, kultura, dziedzictwo, stypendia i pomoc charytatywna, a przede wszystkim z działaniami FPPnW dotyczącymi mediów polskich na Litwie.

Dofinansowanie:
569 266,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
619 567,20 zł

Media PLus – Najlepiej po polsku! – Oferty uzupełniające (XVI) 2022 W ramach oferty »„Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Oferty uzupełniające (XVI) 2022« zebrane są działania, obejmujące kontynuację działalności mediów na Litwie, Łotwie oraz Ukrainie, które w ramach promesy dwuletniej (2021-2022) otrzymały gwarancję na finansowanie również w roku 2022, ale zwróciły się o dodatkowe finasowanie. Wśród złożonych ofert uzupełniających jest dodatkowe finansowanie dla zapewnienia nieprzerwanej działalności jedynej polskiej rozgłośni na Wschodzie – Radia „Znad Wilii”, modernizacja portalu polskofakowka.com, zakup sprzętu dla „Radia Berdyczów” oraz zakup sprzętu, a także drobny remont w siedzibie „Radia Lwów” i portalu radiolwow.org. Zawarte zostały również takie działania własne FPPnW jak: monitoring działań redakcji, wsparcie redakcji w zakresie promocji i informowanie o projekcie. Uwzględniono też zwrot kosztów podróży przedstawicieli redakcji.

Dofinansowanie:
797 938,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
841 708,00 zł

Media PLus – Najlepiej po polsku! – Europa Środkowa i Łotwa (XVII) 2022 W ramach oferty “Media PLus – Najlepiej po polsku! – Europa Środkowa i Łotwa (XVII) 2022” zebrane są działania z Europy Środkowej oraz Łotwy. Większość projektów dotyczy tradycyjnych tytułów drukowanych, które uzupełnione są o portale informacyjne. Ponadto oferta zawiera dwa programy radiowe (w tym jeden internetowe) oraz trzy programy telewizyjne/wideo. Działanie te stanowią one kontynuację działań będących przedmiotem wieloletniego wsparcia. Zawarte zostały również takie działania własne FPPnW jak: monitoring działań redakcji, wsparcie redakcji w zakresie promocji i informowanie o projekcie, jak również zwrot kosztów podróży przedstawicieli redakcji.

Dofinansowanie:
772 878,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
844 559,20 zł

“Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności szkół w Wielkiej Brytanii. Pomoc w bieżącym funkcjonowaniu placówek, jest kontynuacją dotychczasowych działań Fundacji
na rzecz wsparcia procesu edukacyjnego w polskich środowiskach w Europie. Projekt dotyczy wsparcia bieżącej działalności następujących placówek w Wielkiej Brytanii: Polskiej Szkoły Sobotniej
im. św. Jana Pawła II w Dundee; Akademii Języka Polskiego w Musselburgh, Dalkeith i Edynburgu, działających przy Edukacyjnym Centrum Polonijnym im. Gen. Stanisława Maczka w Edynburgu; Małego Instytutu “Poloniusz” przy Polskim Stowarzyszeniu Kulturalno- Edukacyjnym im. Adama Mickiewicza w Edynburgu, Polskiej Szkoły Sobotniej w Hawick; Szkoły Języka Polskiego i Kultury
w Motherwell; popołudniowej szkoły języka polskiego przy Centrum Edukacyjnym Bajka w Perth. Projekt obejmuje wsparcie finansowe bieżących potrzeb wymienionych placówek, w tym: koszt czynszu, opłat eksploatacyjnych i wynajęcia sal lekcyjnych, ubezpieczenia oraz wynagrodzenia dla nauczycieli.

Dofinansowanie:
167 895,42 zł

 

Całkowita wartość zadania:
197 812,84 zł

“Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności szkół i przedszkoli – Belgia, Hiszpania, Słowacja, Szwajcaria. Projekt dotyczy wsparcia bieżącej działalności następujących placówek: Szkoła Polska w Jette przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii, Przedszkola przy Szkole Polskiej przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Szkoła Polska w Torredembarra (Hiszpania), przedszkola przy Stowarzyszeniu BONITA – Polska Szkoła Językowa w Żylinie na Słowacji, Polskiej Szkoły im. M. Płażyńskiego Lozanna – Marly przy Polskiej Misji Katolickiej w Marly (Szwajcaria) oraz Polskiej Szkoły „Lokomotywa” przy Polskim Związku Kulturalno-Edukacyjnym “Lokomotywa” w Romanshorn (Szwajcaria). Projekt obejmuje wsparcie finansowe bieżących potrzeb wymienionych placówek: koszt wynajęcia sal lekcyjnych, koszty programowe i organizacyjne oraz wynagrodzenia dla nauczycieli.

Dofinansowanie:
36 310,62 zł

 

Całkowita wartość zadania:
44 910,62 zł

“Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności szkół i przedszkola – Gruzja, Kirgistan, Łotwa, Mołdawia, Rosja. Pomoc w bieżącym funkcjonowaniu placówek, jest kontynuacją dotychczasowych działań Fundacji
na rzecz wsparcia procesu edukacyjnego w polskich środowiskach w Gruzji, Kirgistanie, Mołdawii, Rosjii na Łotwie. Adresatami działań będą szkoły, placówki edukacyjne i przedszkole działające w ramach szkolnictwa krajów objętych działaniem oraz jako społeczne placówki edukacyjne. Projekt obejmuje wsparcie finansowe bieżących potrzeb wymienionych placówek, w tym: opłat za wynajem sal i czynsze, opłat eksploatacyjnych
i abonamentu internetowego, wynagrodzenia nauczycieli, artykułów piśmienniczych, papierniczych, plastycznych i szkolnych, pomocy i materiałów dydaktycznych oraz biletów miesięcznych, promocji szkoły, zakupu mebli, wyposażenia uzupełniającego, zabawek, pokrycia kosztów drobnego remontu, renowacji parkietu szkolnej sali sportowej. Działanie projektowe uwzględnia również pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania beneficjentów projektu w celach związanych z jego realizacją, między innymi: podpisywaniem umów, odbiorem dotacji, ustaleniami programowymi, spotkaniami szkoleniowymi związanymi zarówno ze sprawozdawczością, jak i optymalizacją wykorzystania dotacji, złożeniem sprawozdań merytorycznych i finansowych.

Dofinansowanie:
430 064,40 zł

 

Całkowita wartość zadania:
472 258,40 zł

“Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności szkół i przedszkoli w Republice Czeskiej. Pomoc w bieżącym funkcjonowaniu placówek, jest kontynuacją dotychczasowych działań Fundacji na rzecz wsparcia procesu edukacyjnego w polskich środowiskach w Europie. Projekt dotyczy wsparcia bieżącej działalności następujących placówek w Republice Czeskiej: Szkoły Podstawowej, Przedszkola z polskim językiem nauczania im. Żwirki i Wigury w Cierlicku, Szkoły Podstawowej i Przedszkola
z polskim językiem nauczania w Orłowej oraz Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Stanisława Hadyny z polskim językiem nauczania w Bystrzycy. Projekt obejmuje wsparcie finansowe bieżących potrzeb wymienionych placówek, w tym m.in.: zakupu mebli, wyposażenia uzupełniającego do sal przedszkolnych oraz przyrządów gimnastycznych.

Dofinansowanie:
45 725,50 zł

 

Całkowita wartość zadania:
55 103,50 zł

“Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności szkół polskich w Irlandii. Projekt dotyczy wsparcia bieżącej działalności następujących placówek: Polskiej Szkoły Weekendowej Stowarzyszenia Edukacyjnego Nauczycieli SEN z Dublina; Szkoły Równe Szanse w Carlow; Szkoły im. św. Jana Pawła II w Kilkenny; Polskiej Szkoły Sobotniej w Navan; Polskiej Szkoły IDEA w Athlone; Polskiej Szkoły w Clonmel; Polskiej Szkoły Polca w Belfaście; Szkoły Języka Polskiego w Carlow; Przedszkola i Świetlicy The Creative Kids w Carlow; Akademii Razem – zespołu szkół społecznych w Cork; Polskiej Szkoły Ene Due Rabe w Galway; Polskiej Szkoły im. P. E. Strzeleckiego
w Wexford. Projekt obejmuje wsparcie finansowe bieżących potrzeb wymienionych placówek, w tym: opłaty za wynajem sal i czynsze, opłaty eksploatacyjne, oraz wynagrodzenia dla nauczycieli.

Dofinansowanie:
218 970,10 zł

 

Całkowita wartość zadania:
250 215,10 zł

“Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności polskich szkół i przedszkoli funkcjonujących w litewskim systemie oświaty w latach 2022-2023 – placówki do 100 uczniów. W ramach projektu Fundacja kontynuuje wsparcie polskich szkół i przedszkoli na Litwie, które jest realizowane nieprzerwanie od 2014 roku i obejmuje wszystkie placówki z polskim językiem nauczania (w tym mieszane) działające w litewskim systemie oświaty, w których liczba uczniów nie przekracza 100 osób. Projekt jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” w Wilnie.
W 2022 oraz w 2023 roku wsparcie bieżącej działalności obejmuje 112 placówek edukacyjnych, do których uczęszcza 3.827 osób, w tym:
 22 szkoły z polskim językiem nauczania, w których uczy się 1.032 osoby;
 90 przedszkoli i grup przedszkolnych z polskim językiem nauczania, do których uczęszcza
2.795 dzieci.

Dofinansowanie:
902 084,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
980 884,00 zł

“Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności polskich szkół i przedszkoli funkcjonujących w litewskim systemie oświaty w latach 2022-2023 – placówki powyżej 100 uczniów. W ramach projektu Fundacja kontynuuje wsparcie polskich szkół i przedszkoli na Litwie, które jest realizowane nieprzerwanie od 2014 roku i obejmuje wszystkie placówki z polskim językiem nauczania (w tym mieszane) działające w litewskim systemie oświaty, w których liczba uczniów przekracza 100 osób. Projekt jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” w Wilnie.

Dofinansowanie:
966 492,10 zł

 

Całkowita wartość zadania:
1 019 682,10 zł

“Polski bez granic” – inicjatywy edukacyjne środowisk szkolnych z Litwy, Łotwy i Estonii Inicjatywy z obszaru edukacji, które w ramach projektu “Polski bez granic” – inicjatywy edukacyjne środowisk szkolnych z Litwy, Łotwy i Estonii, Fundacja podejmuje w 2022 r., mają na celu nie tylko promocję języka polskiego, naszej kultury i historii na Litwie i Łotwie, ale również zaangażowanie młodych ludzi w działalność propolską i zachęcenie ich do pogłębiania wiedzy na temat ojczyzny przodków. Projekt związany jest z obszarem działalności Fundacji zakładającym wsparcie inicjatyw uzupełniających edukację uczniów polskich placówek dydaktycznych i szkół z nauczaniem języka polskiego. Oferta skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, a koncentruje się na ich aktywizacji poprzez organizację: imprez kulturalnych i sportowych; warsztatów; konkursów ortograficznych, recytatorskich oraz historycznych, a także plastyczno-literackich; imprez okolicznościowych; wyjazdów edukacyjnych; olimpiad i dyktand; konferencji edukacyjnych; rozgrywek intelektualnych; zajęć tematycznych i uzupełniających oraz wsparcia polskich świetlic. W 2022 roku zostaną również zorganizowane IV targi edukacyjne w Wilnie promujące polskie szkoły na Litwie, których celem jest przybliżenie polskich placówek edukacyjnych rodzicom przyszłych uczniów i zachęcenie ich do wyboru właśnie polskojęzycznej edukacji.

Dofinansowanie:
273 743,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
304 653,76 zł

“Polski bez granic” – inicjatywy edukacyjne środowisk szkolnych z Republiki Czeskiej, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Włoch Inicjatywy z obszaru edukacji, które Fundacja podejmuje w 2022 r. w ramach projektu “Polski bez granic” – inicjatywy edukacyjne środowisk szkolnych z Republiki Czeskiej, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Włoch, mają na celu nie tylko promocję języka polskiego, naszej kultury i historii w krajach Unii Europejskiej i w Wielkiej Brytanii, ale również zaangażowanie młodych ludzi w działalność propolską i zachęcenie ich do pogłębiania wiedzy na temat ojczyzny przodków. Projekt związany jest z obszarem działalności Fundacji zakładającym wspieranie inicjatyw uzupełniających edukację uczniów polskich placówek dydaktycznych i szkół z nauczaniem języka polskiego. Oferta skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, a koncentruje się na aktywizacji pokolenia młodych Polaków poprzez organizację: zajęć tematycznych, sportowych, integracyjnych i uzupełniających; wyjazdów edukacyjnych, warsztatów czytelniczych, historycznych i plastycznych; imprez okolicznościowych; przedstawień teatralnych; zajęć uzupełniających; warsztatów edukacyjnych.
Integralną częścią projektu jest wyjazd śladami Wybickiego we Włoszech. Uczestnicy warsztatów edukacyjnych zapoznają się polską literaturą dziecięcą w ramach warsztatów czytelniczych organizowanych przez Polską Szkołę “Lokomotywa”, a dla uczniów ze szkółki sobotnio-niedzielnej przy Stowarzyszeniu Włosko-Polskim w Padwie odbędą się warsztaty historyczne.
W ramach projektu zorganizowane zostaną również: obchody Dnia Dziecka w szkockim Perth; Jublieusz 110-lecia Polskiej Szkoły i Przedszkola w Hawierzowie-Błędowicach; zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego Gimpel z Czeskiego Cieszyna; przedstawienie teatralne przygotowane przez uczniów Polskiej Szkoły Równe Szanse w irlandzkim Carlow; zajęcia z rytmiki dla uczniów ze Szkoły Bez Granic im. Niedźwiedzia Wojtka z Edynburga; świąteczne warsztaty, w których wezmą udział uczniowie Szkoły Polonijnej z Perugii oraz obchody Polonijnego Dnia Dwujęzyczności połączonego z dniem tożsamości w Polskiej Szkole SEN w Dublinie.
Wspieranie polskiej edukacji poza granicami kraju, polskich przedszkoli i szkół, uczniów, nauczycieli, rodziców oraz organizacji ich zrzeszających poprzez organizację działań uzupełniających kształcenie, to działanie istotne nie tylko z perspektywy dbania o przyszłość polskich środowisk w Europie, ale również z punktu widzenia polskiej racji stanu oraz budowania silnej międzynarodowej społeczności, której członków łączą przynależność do narodu polskiego, wspólne ideały, wartości oraz język, tradycja i kultura.

Dofinansowanie:
79 193,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
115 475,68 zł

“Bon Pierwszaka” – Litwa, Łotwa W 2022 roku Fundacja realizuje VII edycję projektu pn. „Bon Pierwszaka”. Tym razem obejmie ona 980 uczniów z 56 szkół polskich funkcjonujących w litewskim systemie oświaty i 150 pierwszoklasistów z 4 szkół z polskim językiem nauczania na Łotwie. Uczniowie otrzymali kompleksowo wyposażone wyprawki szkolne oraz jednorazowe stypendium finansowe. Wszystkie wyprawki zostały w całości zakupione w Polsce, bezpośrednio od największego polskiego producenta artykułów szkolnych firmy Fabryka Ołówków St. Majewski, która istnieje na rynku od 1889 roku, z którym Fundacja współpracuje od 2016 roku czyli od I edycji programu.

Dofinansowanie:
999 920,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
1 058 920,00 zł

“Bon Pierwszaka” – Czechy W 2022 roku Fundacja realizuje VII edycję projektu pn. „Bon Pierwszaka”. Obejmie ona 273 uczniów z 23 szkół podstawowych oraz ze szkoły społecznej w Republice Czeskiej. Uczniowie otrzymają kompleksowo wyposażone wyprawki szkolne oraz jednorazowe stypendium finansowe. Wszystkie wyprawki zostały w całości zakupione w Polsce, bezpośrednio od największego polskiego producenta artykułów szkolnych firmy Fabryka Ołówków St. Majewski, która istnieje na rynku od 1889 roku, z którym Fundacja współpracuje od 2016 roku czyli od I edycji programu.

Dofinansowanie:
223 130,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
244 880,00 zł

“Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności struktur organizacji oświatowych Pomoc w bieżącym funkcjonowaniu struktur polskich organizacji oświatowych, jest kontynuacją dotychczasowych działań Fundacji na rzecz wsparcia procesu nauczania w polskich środowiskach na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Irlandii i Rosji. Adresatami działań będą polskie organizacje edukacyjne w Wilnie, Grodnie, Drohobyczu, Dublinie i Sankt Petersburgu: Stowarzyszenie Nauczycieli Polskich przy Związku Polaków na Białorusi, Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” w Wilnie, Petresburska Regionalna Kulturalno-Oświatowa Organizacja Społeczna „Polska Macierz Szkolna”, Ogólnoukraińskie Koordynacyjno–Metodyczne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej
w Drohobyczu przy Zjednoczeniu Nauczycieli Polskich na Ukrainie oraz Federacja Edukacyjna KID w Irlandii.

Dofinansowanie:
402 028,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
433 020,00 zł

Wsparcie katedr języka polskiego na Litwie Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” zadanie publiczne pn. „Wsparcie katedr języka polskiego na Litwie” ma na celu wspieranie oraz utrzymanie katedr i lektoratów języka polskiego działających na uniwersytetach na Litwie oraz pomoc finansową w postaci opłaty czesnego dla studentów polonistyki na tych uczelniach. Zadanie jest kontynuacją wieloletniego wsparcia udzielanego katedrom polonistyki przez FPPnW. Celem projektu jest stałe podwyższanie poziomu nauczania w tych jednostkach naukowych oraz wspomagania młodych Polaków pragnących studiować język ojczysty na poziomie akademickim w krajach zamieszkania.

Dofinansowanie:
323 020,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
341 932,00 zł

Program stypendialny PLus – Aktywny Student Zadanie publiczne pn. „Program stypendialny PLus – Aktywny Student” adresowane do osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą jest kontynuacją jednego z priorytetowych programów edukacyjnych Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, realizowanego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2022 r. Działania realizowane w ramach zadania publicznego mają przede wszystkim na celu udzielenie wsparcia finansowego w postaci stypendium Prezesa Rady Ministrów RP dla 470 wyróżniających się studentów polskiego pochodzenia, podejmujących naukę w krajach swojego zamieszkania, tj. Bułgarii, Chorwacji, Republiki Czeskiej, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Warto podkreślić, że „Program stypendialny PLus – Aktywny Student” realizowany przez FPPnW jest obecnie jedynym programem stypendialnym dla studentów polskiego pogodzenia studiujących w krajach swojego zamieszkania.

Dofinansowanie:
1 491 486,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
1 578 080,00 zł

Aktywni w inicjatywach dla polskich spraw W dniu 29 lipca 2022 r. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” podpisała z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów umowę na realizację zadania publicznego pn. „Aktywni w inicjatywach dla polskich spraw”. Jest to zadanie mające na celu aktywizację Polonii i Polaków mieszkających poza krajem przy wykorzystaniu działalności regrantingowej, tj. wsparcia finansowego w wysokości do 9.000 zł. dla działań lokalnych organizacji polskich i polonijnych oraz nieformalnych grup naszych rodaków.

Dofinansowanie:
799 500,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
857 660,00 zł