Kultura

Zadanie publiczne pn. „Kultura w działaniu – publikacje I” realizowane jest przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach działań sprzyjających rozwijaniu twórczości Polaków i organizacji polonijnych na świecie. Ma na celu wspieranie rozwoju naukowego i artystycznego Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny.

W ramach zadania dofinansowanie na wsparcie działalności artystycznej otrzyma 2 podmioty z 2 krajów, tj. Republiki Czeskiej i Gruzji. Ponadto zostanie zrealizowanych 5 działań własnych – 1 na terenie Uzbekistanu, 1 na terenie Litwy i Łotwy,  2 na terenie Litwy i jedno na Litwie i w innych krajach. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Wartość dofinansowania zadania publicznego wynosi 172 590,00 zł, wartość całkowita 183 046,00zł.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

 

Zadanie publiczne pn. „Kultura w działaniu – publikacje II” realizowane jest przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach działań sprzyjających rozwijaniu twórczości Polaków i organizacji polonijnych na świecie. Ma na celu wspieranie rozwoju naukowego i artystycznego Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny.

W ramach zadania dofinansowanie na wsparcie działalności artystycznej otrzyma 4 podmioty z 4 krajów, tj. Republiki Czeskiej, Litwy, Łotwy oraz Węgier. Ponadto zostanie zrealizowane cztery działania własne – 1 na terenie Łotwy, 3 na terenie Litwy i innych państw. Ostatnie z nich polega na wsparciu polskich bibliotek na terenie Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Republiki Czeskiej, Ukrainy i Węgier.  Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Wartość dofinansowania zadania publicznego wynosi 289 240,00 zł, wartość całkowita 319 288,00 zł.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

***

Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” zadanie publiczne pn. „Kultura w działaniu – koncerty i festiwale polonijne” ukierunkowane jest przede wszystkim na organizację wydarzeń promujących polską kulturę wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak organizacja konkursów i festiwali polonijnych. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne.

W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 16 podmiotów z 7 krajów, tj. Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy. Grupę docelową zadania publicznego stanowią zespoły muzyczne, kapele, zespoły folklorystyczne, soliści, zespoły ludowe, chóry, lokalni artyści, polskie organizacje i parafie oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

W zakresie niniejszego zadania zostanie zrealizowanych 10 działań o charakterze festiwalowym, 8 działań o charakterze koncertowym oraz 1 działanie o charakterze musicalowym.

Wartość dofinansowania zadania publicznego wynosi 390 765 zł., wartość całkowita 421 509 zł.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

***

Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” zadanie publiczne pn. „Wsparcie katedr języka polskiego na Litwie i Ukrainie” ma na celu wspieranie oraz utrzymanie katedr i lektoratów języka polskiego działających na uniwersytetach na Litwie i Ukrainie oraz pomoc finansową w postaci opłaty czesnego dla studentów polonistyki na tych uczelniach. Zadanie jest kontynuacją wieloletniego wsparcia udzielanego katedrom polonistyki przez FPPnW. Celem projektu jest stałe podwyższanie poziomu nauczania w tych jednostkach naukowych oraz wspomagania młodych Polaków pragnących studiować język ojczysty na poziomie akademickim w krajach zamieszkania.

Grupę docelową stanowią studenci polonistyki oraz kadra pedagogiczna szkół wyższych objętych zadaniem publicznym na terenie Litwy i Ukrainy, w sumie dofinansowanie otrzyma 13 podmiotów.

W zakresie niniejszego zadania zostanie zrealizowanych 15 działań w ramach, których katedry i lektoraty języka polskiego otrzymają wsparcie finansowe m.in. na zakup mebli, sprzętu, materiałów edukacyjnych i dydaktycznych, remont sali dydaktycznej oraz na pokrycie kosztów osobowych kadry pedagogicznej oraz 3 działania w ramach, których 75 studentów otrzyma finansowe wsparcie na pokrycie czesnego.

Wartość dofinansowania zadania publicznego wynosi 650 960 zł., wartość całkowita 686 645 zł.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

***

Zadanie publiczne pn. „Kultura w działaniu – polonijna scena artystyczna” realizowane jest przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach działań sprzyjających rozwijaniu struktur organizacji polonijnych na świecie. Ma na celu wspieranie oraz utrzymanie aktywności zespołów folklorystycznych i chórów – grup artystycznych, których praca stanowi ważny element polonijnej działalności kulturalnej i jest nośnikiem wartości kulturowych kluczowych dla naszych rodaków, Polonii i Polaków na Wschodzie.

W ramach zadania dofinansowanie na wsparcie działalności artystycznej otrzyma co najmniej 19 podmiotów z 7 krajów, tj. Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy. Grupę docelową zadania publicznego stanowią przede wszystkim zespoły folklorystyczne, grupy taneczne, chóry, grupy wokalne oraz wokalno-instrumentalne działające w krajach objętych zadaniem.

Wartość dofinansowania zadania publicznego wynosi 316 332,75 zł,, wartość całkowita 336 096,75 zł.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

***

W dniu 14 lipca 2021 r. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” podpisała z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów umowę na realizację zadania publicznego pn. „Kultura w działaniu – polska scena teatralna na Wschodzie”. Projekt będzie realizowany w ramach działań związanych z organizacją wydarzeń promujących polską kulturę wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspierać będzie zadania nakierowane na działalność polonijną związaną ze wsparciem naszych rodaków w: organizacji festiwali i warsztatów teatralnych, przygotowaniu i wystawieniu spektakli oraz utrzymaniu działalności artystycznej teatrów i dziecięcych grup teatralnych. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne szczególnie bliskie ich pracy artystycznej związanej z teatrem polonijnych i polskim na Wschodzie.

W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 15 podmiotów z 5 krajów, tj. Republiki Czeskiej, Litwy, Łotwy, Mołdawii oraz Ukrainy. Grupę docelową projektu w tym obszarze działań stanowić będą przede wszystkim polskie teatry i grupy teatralne działające poza granicami Polski oraz przedstawiciele polskich środowisk na Wschodzie tworzący kulturę zawodowo i amatorsko, zainteresowani polską sztuką teatralną, polską tradycją oraz historią, ale także jej nie znający, ale pragnący poznać spuściznę kulturalną swoich przodków.

W zakresie niniejszego zadania zostanie zrealizowanych 20 działań polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu festiwali teatralnych, warsztatów teatralnych oraz spektakli, a także działań dotyczących wsparcia działalności artystycznej teatrów oraz młodzieżowych i dziecięcych grup teatralnych.

Wartość dofinansowania zadania publicznego wynosi 578 512 zł., wartość całkowita 613 282 zł.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

***

W dniu 22 czerwca 2021 r. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” podpisała z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów umowy na realizację zadań publicznych pn. „Aktywni w działaniach lokalnych wzmacniających struktury polskości” oraz „Aktywni w budowaniu świadomości historycznej na Wschodzie”. Są to zadania mające na celu aktywizację Polonii i Polaków mieszkających poza krajem przy wykorzystaniu działalności regrantingowej, tj. wsparcia finansowego w wysokości do 7.000 zł. dla działań lokalnych organizacji polskich i polonijnych oraz nieformalnych grup naszych rodaków.

Przyznane w ramach niniejszych zadań publicznych dofinansowanie, zostanie rozdysponowane na podstawie trzech otwartych konkursów ofert złożonych w wyznaczonych przez FPPnW terminach naborów. Projekty do dofinansowania wybierze komisja konkursowa, posługując się jednolitymi kryteriami formalnej i merytorycznej oceny wniosków.

Zadania publiczne adresowane są grup formalnych i nieformalnych działających na terenie Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Mołdawii oraz pozostałych krajów dawnego ZSRR i krajów dawnego bloku komunistycznego w Europie Środkowej, zgodnie z obszarem działalności FPPnW.

Wartość dofinansowania zadań publicznych wynosi 1 000 000 zł,, wartość całkowita 1 056 200 zł.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

 

Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” zadanie publiczne pn. „Aktywni w działaniach promujących Polskę w formie cyfrowej” ukierunkowane jest przede wszystkim na organizację wydarzeń promujących polską kulturę i historię wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak upamiętnianie polskiej historii i kultury. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne i budowanie świadomości historycznej.

W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 4 podmioty z 4 krajów, tj. Republiki Czeskiej, Gruzji, Szwecji oraz Ukrainy. Ponadto zostanie zrealizowane jedno działanie własne na terenie Mołdawii. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

W zakresie niniejszego zadania zostanie zrealizowanych 3 działania związane z promocją i utrwalaniem polskiej kultury i historii za pośrednictwem internetu.

Wartość dofinansowania zadania publicznego wynosi 158 242,15 zł., wartość całkowita 172 242,15 zł.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

 

Zadanie publiczne pn. „Kultura w działaniu – publikacje” realizowane jest przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach działań sprzyjających rozwijaniu twórczości Polaków i organizacji polonijnych na świecie. Ma na celu wspieranie rozwoju naukowego i artystycznego Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny.

W ramach zadania dofinansowanie na wsparcie działalności artystycznej otrzyma co najmniej 15 podmiotów z 4 krajów, tj. Republiki Czeskiej, Litwy, Łotwy oraz Ukrainy. Ponadto zostanie zrealizowane trzy działania własne – 1 na terenie Kazachstanu, 1 na terenie Litwy i innych państw. Ostatnie z nich polega na wsparciu polskich bibliotek na terenie Białorusi, Republiki Czeskiej, Litwy i Kazachstanu.  Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Wartość dofinansowania zadania publicznego wynosi 401 226,61 zł, wartość całkowita 423 369,61 zł.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

 

Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” zadanie publiczne pn. „Aktywni w działaniach promujących Polskę na Litwie i Łotwie” ukierunkowane jest przede wszystkim na organizację wydarzeń promujących polską kulturę i historię wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak upamiętnianie polskiej historii i kultury. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne i budowanie świadomości historycznej.

W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 8 podmiotów z 2 krajów, tj. Litwy i Łotwy. Ponadto zostanie zrealizowane pięć działań własnych na terenie tych krajów. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Wartość dofinansowania zadania publicznego wynosi 568 909,00 zł., wartość całkowita 847 209,00 zł.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

 

Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” zadanie publiczne pn. „Aktywni w działaniach promujących Polskę na Białorusi, Ukrainie i w Rosji” ukierunkowane jest przede wszystkim na organizację wydarzeń promujących polską kulturę i historię wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak upamiętnianie polskiej historii i kultury. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne i budowanie świadomości historycznej.

W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 13 podmiotów z 3 krajów, tj. Białorusi, Ukrainy i Rosji. Ponadto zostanie zrealizowane 1 działanie własne na terenie Ukrainy. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Wartość dofinansowania zadania publicznego wynosi 238 040,00 zł., wartość całkowita 254 840,00 zł.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

 

Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” zadanie publiczne pn. „Aktywni w działaniach promujących Polskę” ukierunkowane jest przede wszystkim na organizację wydarzeń promujących polską kulturę i historię wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak upamiętnianie polskiej historii i kultury. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne i budowanie świadomości historycznej.

W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 21 podmiotów z 11 krajów, tj. Austrii, Belgii, Republiki Czeskiej, Estonii, Francji, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii i Węgier. Ponadto zostanie zrealizowane 1 działanie własne na terenie dawnego ZSRS. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Wartość dofinansowania zadania publicznego wynosi 305 514,00 zł., wartość całkowita 330 714,00 zł.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.