Projekty 2022

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych pt. „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2022 – Infrastruktura Polonijna”, za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” w roku 2022 realizowanych będzie 6 projektów inwestycyjnych oraz 2 projekty jako kontynuacja działań projektów modułowych z 2021 roku.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą – Infrastruktura Polonijna 2022“ za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Poniżej zestawienie rozpoczętych już działań:

Nazwa Działania Krótki Opis Działania Wartość finansowania
Remont Ośrodka Parafialnego przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Manchesterze W ramach wsparcia udzielanego środowiskom polskim działającym poza granicami kraju dzięki projektowi współfinansowanemu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ – INFRASTRUKTURA POLONIJNA 2022“ Fundacja wesprze również Lokalną Polską Misję Katolicką pw. Miłosierdzia Bożego w Manchester w Wielkiej Brytanii. Zadaniem projektowym, w wykonaniu, którego polska parafia potrzebuje pomocy, jest „Remont Ośrodka Parafialnego przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Manchesterze”.

Lokalna Polska Misja Katolicka w Manchesterze pw. Miłosierdzia Bożego działa w Wielkiej Brytanii od 1947 r. To instytucja o wieloletnim i niezwykle bogatym doświadczeniu, która oprócz swojego głównego celu, którym jest opieka duszpasterska nad polonią mieszkającą w Manchesterze i okolicach, realizuje wiele działań wspierających polską społeczność żyjącą w Wielkiej Brytanii. W ramach działalności ośrodka duszpasterskiego promuje i pielęgnuje polską kulturę. Projekt przyczyni się do poprawy warunków lokalowych, a w pełni wyremontowane pomieszczenia będą atrakcyjnym miejscem spotkań polskiej szkoły oraz społeczności lokalnej. Nowoczesny ośrodek będzie służył różnym grupom duszpasterskim i polonijnym w realizacji ich działalności społeczno-kulturalnej.

Dofinansowanie: 460 000,00 PLN
Zakup i remont lokalu użytkowego na potrzeby Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu Dzięki projektowi współfinansowanemu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ – INFRASTRUKTURA POLONIJNA 2022“ za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” rusza projekt pn. Zakup i remont lokalu użytkowego na potrzeby Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu”.

Celem projektu jest wsparcie działalności Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu, a tym samym pomoc środowisku polskiemu na Ukrainie, w prowadzeniu działalności kulturalno-oświatowej, nauce języka polskiego, organizacji wydarzeń i imprez promujących kulturę, tradycję i historię polską.  Lokal będzie stanowił administracyjne, medialne, kulturalne i społeczne centrum polskiego środowiska w Tarnopolu, skupiając wokół siebie coraz więcej osób polskiego pochodzenia

Dofinansowanie: 225 000,00 PLN
Remont Domu Polskiego Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Wędryni (Czechy)

 

 

Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2021 roku. Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania organizacja przeprowadziła pierwszy etap rekonstrukcji Domu MK PZKO w tym: pozyskano dokumenty związane z remontem budynku, przeprowadzono prace związane z remontem dachu, wyremontowano lokale na drugim piętrze budynku, wybudowano toalety na drugim piętrze budynku oraz przebudowano klatkę schodową na drugim piętrze budynku. W roku 2022 zaplanowano  przeprowadzenie remontu pomieszczeń pierwszego piętra, budowa toalet na pierwszym piętrze budowy głównej, remont małej kuchni oraz remont piwnic. Dzięki podjętym pracom remontowym podniesie się standard całego budynku, tworząc funkcjonalne miejsce służące do realizacji kolejnych projektów i inicjatyw o charakterze kulturalno-oświatowym. Dofinansowanie: 580 000,00 PLN

 

Remont budynku Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie „Fasalówka” Celem projektu realizowanego w 2022 roku jest przeprowadzenie prac remontowych budynku Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Dzięki uzyskanemu wsparciu ze środków Skarbu Państwa Polskiego, organizacja przeprowadzi I etap prac związany z modernizacją trzypiętrowego budynku. Działania podjęte w 2022 roku doprowadzą do rozpoczęcia kolejnego etapu prac remontowo-budowlanych, które w przyszłości skutkować będą udostępnieniem polskiej społeczności w Czeskim Cieszynie w pełni funkcjonalnego obiektu o wysokim standardzie użytkowania.

 

Budynek, którego dotyczy zadanie projektowe – nazywany przez miejscowych Polaków „Fasalówką” – znajduje się w Czeskim Cieszynie i jest własnością Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (ZG PZKO). Pełni on funkcję jego siedziby, odbywają się w nim zebrania ZG PZKO, konwenty prezesów i zjazdy poszczególnych sekcji organizacji. W budynku znajdują się: archiwum związkowe dokumentujące działalność PZKO od 1947 roku i redakcja miesięcznika kulturalno-społecznego ZG PZKO „Zwrot”. Od 2018 roku swoją siedzibę w budynku ma również redakcja „Głosu”, gazety wydawanej przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej. Korzystają z niego również Centrum Coworkingowe, Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej – prowadzące w nim klub „Dziupla”, Macierz Szkolna w Republice Czeskiej i Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki. Część pomieszczeń biurowych jest wynajmowana.

 

Wybudowany w latach 30. XX wieku obiekt w 1949 roku został zakupiony przez PZKO. Prace dostosowujące budynek do potrzeb biurowych zostały przeprowadzone w latach 60. Kolejny remont przeprowadzono dwadzieścia lat później, do początku XXI wieku wykonywano tylko drobne, najbardziej pilne prace remontowe.

Dofinansowanie: 1 000 000,00 PLN

 

Remont Domu Polskiego Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Trzyńcu – Leszna Dolna Projekt jest kontynuacją prac remontowych, które rozpoczęły się w 2019 roku i pozwoliły na wyremontowanie kuchni. W 2020 roku przeprowadzony został remont łazienek, korytarza i holu głównego budynku PZKO w Trzyńcu – Leszna Dolna, a w 2021 roku z powodzeniem ukończono prace remontowe sali głównej oraz sceny.

 

W roku 2022 planowane jest przeprowadzenie prac remontowych poddasza, w tym trzech pokoi, korytarza i klatki schodowej prowadzącej na poddasze

 

Dzięki pracom związanym z realizacją projektu podniesie się standard całego ośrodka, wzrośnie poziom oferowanych przez Dom Polski usług. Zwiększy się też skala organizowanych na terenie obiektu imprez o charakterze kulturalno-oświatowym. Na działalności w pełni funkcjonalnego Domu Polskiego zyskają Polacy mieszkający na Śląsku Cieszyńskim i polskie władze, gdyż realizacja tego typu projektu przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku naszego kraju, jako ojczyzny ludzi pamiętających o swoich rodakach żyjących w oderwaniu od Macierzy.

Dofinansowanie: 95 000,00

PLN

 

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy budynku Państwowego Gimnazjum Polskiego im. J. Piłsudskiego w Dyneburgu (Daugavpils) W ramach wsparcia udzielanego środowiskom polskim na Łotwie dzięki środkom z MSZ w 2022 r. Gimnazjum Polskiego im. J. Piłsudskiego w Daugavpils rozpocznie prace związane z opracowaniem i przygotowaniem „dokumentacji technicznej – przedinwestycyjnej” pozwalającej na przeprowadzenie w 2023 roku prac związanych z budową wielofunkcyjnego boiska sportowego.

Wykonanie zadania projektowego pozwoli stworzyć nowoczesne centrum sportowe, z którego na co dzień korzystać będą wychowankowie szkoły – 431 uczniów.

Zasadniczym celem realizacji zadania jest upowszechnienie i zwiększenie dostępności sportu wśród polskiej młodzieży oraz stworzenie możliwości wykorzystania obiektu podczas organizacji zajęć międzyszkolnych. Budowa boiska wielofunkcyjnego i jego wszechstronne przeznaczenie w dużym stopniu wpłyną na wzrost poziomu kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, a także na rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego.

 

Dzięki zakładanym celom poprawią się warunki rekreacyjno-sportowe uczniów, a w pełni zagospodarowany teren będzie atrakcyjnym miejscem spotkań społeczności szkolnej i lokalnej. Realizacja projektu wzmocni polską społeczność na Łotwie i wpłynie na promocję wizerunku polskich władz, jako przedstawicieli Macierzy wspierających środowisko polskie i pamiętających o potrzebach rodaków.

Dofinansowanie: 69 000,00 PLN

 

Remont Domu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Karwinie Raju – opracowanie dokumentacji i remont kuchni (Czechy)” Projekt jest kontynuacją działań podjętych w 2021 roku, w wyniku których organizacja otrzymała wsparcie finansowe na przeprowadzenie remontu toalet. W 2022 roku zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu remontu kuchni oraz przygotowaniu dokumentacji projektowej przebudowy budynku. W 2022 roku dofinansowanie pokryje również koszty przygotowania dokumentacji techniczno-projektowej remontu budynku, którego stan techniczny wymaga generalnego remontu. Dofinansowanie: 167 000,00 PLN

Całkowita Wartość: 186 306,00 PLN

 

„Remont siedziby Towarzystwa Kulturalnego Abranches”

 

 

Zadanie projektowe ma na celu  przeprowadzenie remontu siedziby Towarzystwa Kulturalnego w Abranches, przywrócenie funkcjonalności dachu, w tym ochrona budynku przed czynnikami atmosferycznymi oraz nadanie mu na powrót historycznego wyglądu. Realizacja zadania projektowego pozwoli przywrócić pełną użyteczność i funkcjonalność budynkowi, w którym mieści się lokalne centrum działalności środowisk polonijnych. To także sposób na wzmocnienie i modernizację lokalnego centrum polskiego życia społecznego, prowadzące do wzrostu znaczenia polskiej mniejszości narodowej w Brazylii.

 

 

Towarzystwo Kulturalne Abranches zostało założone w 1910 roku przez Polaków przybyłych do Brazylii, wówczas nosiło ono nazwę „Stowarzyszenie Króla Władysława Jagiełły”. Organizacja miała na celu wsparcie lokalnej polskiej społeczności (imigrantów przybyłych z polskich ziem oraz ich potomków) poprzez nauczanie języka polskiego, zachowanie kultury, tradycji i zwyczajów, jak również pomoc charytatywną dla najbardziej potrzebujących. Przez 111 lat swojego istnienia organizacja dwukrotnie została zmuszona do zmiany nazwy, lecz stale utrzymywała charakter swojej działalności, organizując wraz z okoliczną społecznością polonijną oraz parafią św. Anny, wydarzenia kulturalne i sportowe, kursy języka polskiego, festyny oraz zbiórki dla najbardziej potrzebujących.

Dofinansowanie:  223 000,00 PLN

 

 „Przygotowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Domu Polskiego Żwirki i Wigury w Cierlicku Celem zadania publicznego jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu Domu Polskiego Żwirki i Wigury w Cierlicku oraz wsparcie w 2022 roku MK PZKO – organizacji polskiej, której działalność polega na kultywowaniu polskiej tradycji, kultury i edukacji, w tym integracji i aktywizacji środowiska polonijnego. Dzięki opracowanej dokumentacji możliwe będzie podjęcie prac remontowych, które w następstwie podniosą standard całego budynku, tworząc funkcjonalne miejsce służące do realizacji kolejnych projektów i inicjatyw o charakterze kulturalno-oświatowym. Dofinansowanie: 81 851,00 PLN

Całkowita Wartość: 91 307,00

 

 

*Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.