Pomoc charytatywna

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” (FPPnW) od początku swojej działalności wspiera Polaków i osoby polskiego pochodzenia mieszkające w państwach dawnego bloku komunistycznego. Mimo, że od momentu rozpadu Związku Radeckiego minęło już ponad 30 lat, poziom rozwoju gospodarczego większości krajów postsowieckich wciąż pozostaje w tyle za takimi krajami jak Polska. Jesteśmy szóstą co do wielkości gospodarką w UE i corocznie przeznaczamy znaczne środki na wsparcie Polonii i Polaków za granicą. Większa część rządowego wsparcia, a mianowicie dotacje Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest przeznaczana na rozwój oświaty, promocję polskiej kultury i języka oraz mediów polonijnych, ale także na podejmowanie działań charytatywno-socjalnych adresowanych do naszych rodaków mieszkających za wschodnią granicą.

Trudna sytuacja gospodarcza występuje w Ukrainie, gdzie według spisu powszechnego z 2001 r. mieszkało 147,9 tysięcy Polaków, zaś nieoficjalnie liczba osób pochodzenia polskiego szacowana jest nawet na 2 miliony. W ciężkiej sytuacji materialnej znajdują się emeryci, ludzie samotni, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny oraz osoby schorowane. Niskie dochody niejednokrotnie nie pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb, a problemy materialne generują problemy społeczne.

W ramach realizowanego w 2021 r. zadania „Akcje charytatywne adresowane do Polaków na Ukrainie”, które zostało sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • Dofinansowanie kosztów leczenia i badań medycznych.
  • Dofinansowanie kosztów zakupu leków.
  • Dofinansowanie zakupu pomocy rzeczowej (produktów żywnościowych, paczek świątecznych, artykułów higienicznych, środków czystości i ochrony osobistej, opału, odzieży oraz obuwia, a także wyprawek szkolnych i materiałów dydaktycznych).
  • Dofinansowanie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej.
  • Jednorazowe zapomogi finansowe.

Należy podkreślić, że pomoc w zachowaniu godności w trudnej sytuacji materialnej jest odbierana przez Polaków mieszkających na Ukrainie nie tylko w aspekcie finansowym, lecz również, jako świadectwo pamięci i solidarności Macierzy z Rodakami żyjącymi poza granicami Polski. Fakt ten znacząco przyczynia się do zapobiegania utracie polskiej tożsamości narodowej przez ludzi znajdujących się w trudnych warunkach bytowych.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.