CELE PROGRAMOWE

Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” została powołana w 1992 roku jako strategiczna Fundacja Skarbu Państwa, podlegająca pod nadzór Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Główny cel działania Fundacji określono jako „niesienie pomocy oraz wspieranie Polonii oraz Polaków i osób polskiego pochodzenia, zamieszkujących na całym świecie, w szczególności na Wschodzie”.

Do zadań Fundacji należy:

 • podtrzymywania polskości na świecie poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego, polskiej kultury i tradycji narodowych,
 • wspierania polskich i polonijnych organizacji oświatowych działających poza granicami kraju oraz systemu nauczania w języku polskim, w tym wszelkich inicjatyw edukacyjnych i programów stypendialnych skierowanych przede wszystkim do: wykładowców akademickich, nauczycieli, uczniów i studentów polskiego pochodzenia na świecie,
 • rozwoju polskich i polonijnych mediów poza granicami kraju, w szczególności na Wschodzie, w tym ułatwiania Polakom oraz Polonii poza granicami kraju dostępu do polskojęzycznych mediów,
 • promocji Polski, w tym kultury polskiej, historii Polski oraz polskiej racji stanu, w kraju i za granicą,
 • ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historyczno-architektonicznego, w kraju i za granicą,
 • wspierania inwestycji i infrastruktury służących polskiej społeczności na świecie, w tym zabezpieczenie własności nieruchomości polonijnych przekazanych Fundacji przez dotychczasowych właścicieli lub zarządców,
 • wspierania i rozwijania struktur i funkcjonowania organizacji polskich i polonijnych na świecie,
 • wspierania aktywizacji społecznej i sportowej, jak i wszelkich działań na rzecz poprawy sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej Polaków i Polonii na świecie – zarówno zrzeszonych w organizacjach i instytucjach działających jako osoby prawne, jak i osób fizycznych,
 • pozyskiwania środowisk polonijnych i polskich do współdziałania w pomocy dla Polaków i osób polskiego pochodzenia na Wschodzie,
 • pozyskiwania środowisk polskich i polonijnych do współdziałania w promocji polskich interesów gospodarczych,
 • wspierania polskich i polonijnych działań opiekuńczych, pomocowych, humanitarnych i charytatywnych na rzecz osób polskiego pochodzenia, jak i osób zasłużonych dla podtrzymywania i promocji polskości, w tym kombatantów i osób represjonowanych oraz zasłużonych w walce o niepodległość Polski, zamieszkujących w kraju i za granicą,
 • promowania i wspierania powrotów do Polski, w szczególności wspierania osób repatriujących do Polski ze Wschodu,
 • ochrony praw polskiej mniejszości zamieszkującej poza granicami kraju,
 • realizacji zadań z zakresu dyplomacji publicznej, w kraju i za granicą,
 • budowania dobrego wizerunku Polski i promocji wiedzy o sprawach polskich, w kraju i za granicą,
 • inicjowania, wspierania i propagowania współpracy regionalnej i międzynarodowej,
 • tworzenia przyjaznego klimatu i pogłębiania więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami krajów zamieszkania Polaków i Polonii na świecie.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 • wspomaganie rozwoju polskojęzycznego szkolnictwa na świecie na wszystkich poziomach, w tym szkolnictwa wyższego (w tym dopłaty do uposażeń nauczycieli języka polskiego, wypłaty wszelkiego rodzaju stypendiów i bonów dla m.in.: uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców akademickich),
 • wspieranie polskojęzycznych mediów i środowisk zajmujących się promocją Polski i Polaków oraz ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju,
 • wspomaganie i organizowanie działań na rzecz dostępu środowisk polskich i polonijnych do kultury polskiej, w tym promocję Polski, historii i kultury polskiej na świecie, w szczególności poprzez wspieranie i organizowanie; uroczystości, koncertów, wystaw, pokazów, jubileuszy, przeglądów artystycznych, upamiętnień i wszelkich innych wydarzeń polonijnych mających na celu promocję polskiej kultury i historii bądź promocję wybitnych Polaków i osób polskiego pochodzenia oraz ich osiągnięć,
 • pomoc finansową i rzeczową przeznaczoną dla ośrodków kultury polskiej i polskich organizacji zajmujących się promocją kultury i historii Polski, funkcjonujących poza granicami kraju,
 • pomoc w przekazywaniu środków na renowację i opiekę nad miejscami pamięci narodowej, między innymi nad grobami, upamiętnieniami wybitnych Polaków oraz polskimi kwaterami wojennymi, w kraju i za granicą,
 • pomoc w przekazywaniu środków na rzecz ochrony zabytków kultury polskiej (świeckiej i sakralnej) na świecie,
 • inicjowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych, remontowych, modernizacyjnych i budowlanych związanych z polską i polonijną infrastrukturą na świecie, w szczególności na Wschodzie, wykorzystywaną w zakresie statutowej działalności przez polskie i polonijne organizacje i instytucje, w szczególności poprzez utworzenie Funduszu Nieruchomości Polonijnych, przyjmowaniu do Funduszu własności  nieruchomości polonijnych oraz udziałów w nieruchomościach polonijnych,
 • wspieranie i utrzymywanie struktur i nieruchomości służących polskim i polonijnym organizacjom i instytucjom działającym na świecie,
 • wspieranie, propagowanie i organizacja działań na rzecz aktywizacji społecznej, sportowej i zawodowej Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju,
 • wspieranie i organizacja szkoleń menedżerskich i zawodowych dla Polaków i Polonii mieszkających poza granicami kraju, oraz wszelkich przedsięwzięć i wydarzeń mających na celu wspieranie i promowanie polskiego biznesu, w kraju i za granicą,
 • wypłaty stypendiów i różnorodnych form wsparcia oraz organizowanie staży i praktyk we współpracy z instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami, darczyńcami publicznymi i prywatnymi oraz polskim biznesem, udzielanymi na rzecz Polonii i Polaków zamieszkujących za granicą,
 • wspieranie duszpasterstwa polskiego oraz działalności polskich i polonijnych placówek opiekuńczych, wychowawczych, hospicyjnych i medycznych na świecie, między innymi poprzez wspieranie i organizowanie wszelkich akcji charytatywnych, humanitarnych i pomocowych, w kraju i za granicą;
 • udzielanie pomocy Polakom i osobom polskiego pochodzenia lub zasłużonym dla polskości mieszkającym w kraju i za granicą, znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej, w tym organizowanie wsparcia materialnego jako zadośćuczynienie za podtrzymywanie polskości i polskiej kultury na świecie, w szczególności na Wschodzie,
 • wspieranie kombatantów, a także osób będących ofiarami represji wojennych oraz okresu powojennego walczących o suwerenność i niepodległość RP, zamieszkujących na całym świecie,
 • wspieranie osób repatriujących się do Polski, w szczególności dla osób polskiego pochodzenia w ramach powrotów i przyjazdów ze Wschodu,
 • współpracę z innymi fundacjami, instytucjami państwowymi, przedsiębiorstwami i organizacjami społecznymi, w zakresie realizacji określonych przedsięwzięć na rzecz Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju, w szczególności działań na rzecz współpracy regionalnej i międzynarodowej, promocji wiedzy o sprawach polskich na Wschodzie oraz promocji kultury i historii Polski w kraju i za granicą oraz wszelkich innych działań związanych z budowaniem dobrego wizerunku Polski oraz w zakresie wszelkich innych inicjatyw mających na celu obronę polskiej racji stanu,
 • działania na rzecz ochrony praw podmiotowych i praw nabytych przez Polonię i Polaków na świecie.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.