Wschodni Fundusz Dobroczynności

Od 2017 roku realizujemy działania w zakresie pomocy charytatywnej i socjalnej na Wschodzie poprzez Wschodni Fundusz Dobroczynności (WFD). WFD stanowi instrument uzupełniający projekty Fundacji realizowane w zakresie działań charytatywnych we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Senatem Rzeczypospolitej Polski.

Na Wschodni Fundusz Dobroczynności składają się: darowizny celowe, odpisy podatkowe, środki sponsoringowe i marketingowe Spółek Skarbu Państwa, podmiotów prywatnych, samorządów oraz środki z bezpośredniego wsparcia celowego realizowanego jako mecenat polskiego biznesu.

W skali roku budżet WFD powinien wynosić 500 000 zł, kwota ta umożliwi realizację najważniejszych potrzeb socjalnych naszych Rodaków na Wschodzie zgłaszanych do Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Środki przeznaczane na WFD są w całości wydatkowane na rzecz beneficjentów. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” nie wlicza w WFD kosztów pośrednich związanych z własną działalnością ani koordynacją innych działań własnych, poza honorarium koordynator oraz księgowej, którzy dodatkowo obsługują projekty objęte WFD.

Pomoc socjalna przekazywana w ramach WFD beneficjentom (zarówno indywidualnym, jak i organizacjom prowadzącym działalność opiekuńczą, hospicjom, domom dziecka czy świetlicom terapeutycznym, które prowadzą działalność na rzecz Polaków na Wschodzie), trafia do potrzebujących w formie bezpośredniego wsparcia finansowego („Bon Pomocy na Wschodzie” przyznawany każdorazowo na podstawie oceny indywidualnego przypadku), bądź jako dofinansowanie lub refinansowanie wydatków związanych z: kosztami leczenia, hospitalizacją, zakupem sprzętu do rehabilitacji czy szeroko pojętym wsparciem potrzebujących znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc socjalna realizowana poprzez WFD przeznaczana jest przede wszystkim dla osób w podeszłym wieku, rodzin wielodzietnych, sierot, dzieci i młodzieży z tzw. trudnego środowiska oraz rodzin patologicznych. Jest to jednocześnie instrument wsparcia socjalnego dla Polaków na Wschodzie (walka z ubóstwem) oraz forma przeciwdziałania marginalizacji polskich środowisk.

W ramach WFD Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” przewiduje również wsparcie symboliczne w formie „Bonu Zasłużonych na Wschodzie” wypłacanego na rzecz seniorów (w uzasadnionych wypadkach dla członków najbliższej rodziny). „Bon Zasłużonych dla Wchodzie” przysługuje osobom starszym posiadającym bogaty dorobek w podtrzymywaniu polskości na Kresach, jak również dbającym o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, historycznego, architektonicznego czy prowadzącym pracę na rzecz upamiętnienia i porządkowania miejsc pamięci narodowej. Dzięki WFD pomoc symboliczna – czyli zadośćuczynienie za lata trwania przy polskości – stanie się ważnym elementem działalności Fundacji, wpisującym się w politykę pamięci Państwa Polskiego w duchu solidarności z naszymi Rodakami Wchodzie.

Wschodni Fundusz Dobroczynności, poza pomocą socjalną i wsparciem symbolicznym dla osób zasłużonych dla spraw polskich na Wschodzie, przewiduje również realizację programów stypendialnych i szkoleniowych oraz może być instrumentem umożliwiającym: podejmowanie działań propagujących pracę społeczną, promujących działalność społeczną oraz ułatwiającym samoorganizację środowisk polskich na Wschodzie oraz promującym wolontariat i dobroczynność.