Zadania realizowane z budżetu państwa przez Fundacje “Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego Pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022

Nazwa Działania Krótki Opis Działania Wartość zadania
Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie Oferta zakłada udzielenie wsparcia finansowego oraz pomocy rzeczowej osobom, które pozostały w Ukrainie. Pomoc będzie udzielana za pośrednictwem placówek, z którymi współpracuje Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” (FPPnW). Podczas dystrybucji pomocy oferent będzie korzystać z rozgałęzionej sieci kontaktów Fundacji z organizacjami pozarządowymi w Ukrainie, w tym z organizacjami zrzeszającymi polską mniejszość narodową, polskimi szkółkami i parafiami rzymskokatolickimi.

W ramach realizacji projektu, planujemy dotrzeć ze wsparciem (z pomocą rzeczową) przez bezpieczne kanały transportu m.in. do Kijowa, Krzemieńca, Winnicy, Żytomierza oraz Tarnopola. Każda organizacja otrzyma pomoc rzeczową oraz finansową. Pomoc rzeczowa, została skalkulowana w oparciu o doświadczenie wieloletniej współpracy z polskimi organizacjami oraz na podstawie doświadczeń ostatnich tygodni (dotychczas organizowanej pomocy ofiarom działań wojennych). Polega ona przede wszystkim na dostarczaniu żywności długoterminowej, podstawowych środków czystości, w tym pampersów, ponieważ produkcja oraz dystrybucja podstawowych produktów spożywczych została ograniczona, nawet w Zachodniej Ukrainie. Pomoc finansowa również jest niezmiernie istotna, szczególnie dla dofinansowania zakupu artykułów, których nie można przewieść przez granicę: między innymi leków i paliwa.
Planowane przez Fundację działania w ramach projektu „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie” będą skutkować okazaniem realnej pomocy dla beneficjentów w brutalnych realiach wojny.

Dofinansowanie:

2 969 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:

2 969 000,00 zł

Pomoc Polakom z Ukrainy Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022 jest skierowany do Polaków, posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy znaleźli się Polsce od dnia 24.02.2022 r. z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy.Projekt jest współorganizowany przez trzy organizacje pozarządowe:
– Fundację Wolność i Demokracja
– Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”
– Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”Z pomocy mogą skorzystać:
• Posiadacze KARTY POLAKA oraz członkowie ich najbliższej rodziny obejmującej współmałżonka, wstępnych i zstępnych
• Osoby, które posiadały KARTĘ POLAKA, natomiast utraciła ona ważność z powodu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub polskiego obywatelstwa, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
• Obywatele polscy posiadający stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie (zameldowanie), a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
• Osoby posiadające decyzje o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
• Warunkiem łącznym we wszystkich wymienionych przypadkach dla każdego beneficjenta z osobna jest fakt przybycia na terytoriom Rzeczypospolitej z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy od 24.02.2022 roku.
Każdy punkt pomocowo-konsultacyjny oferuje:• przekazanie zapomóg finansowych (1 505 zł dla osoby dorosłej, 752,5 zł dla osoby niepełnoletniej);
• organizację bezpłatnego kursu języka polskiego dla osób dorosłych;
• dofinansowanie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (kursy doszkalające, kursy zawodowe itp.);
• dofinansowanie pomocy specjalistów: psychologów, tłumaczy przysięgłych, prawników, lekarzy itp.;
• wsparcie konsultacyjno-adaptacyjne;

Dofinansowanie:

8 507 100,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:

8 507 100,00 zł

Sprowadzenie szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie do Polski i złożenie w Mauzoleum Prezydentów RP w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie Wniosek obejmuje zadania związane ze sprowadzeniem szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie z Anglii do Polski i złożenie w Mauzoleum Prezydentów RP w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie oraz budową wystawy stałej w Izbie Pamięci poświęconej Prezydentom. W ramach projektu realizowane są również działania komunikacyjne związane z edukacją i promocją historycznego wydarzenia, jakim będzie sprowadzenie szczątków i pochówek w wolnej Polsce Prezydentów RP na uchodźstwie.

Dofinansowanie:

4 370 021,59 zł

 

Całkowita wartość zadania:

4 370 021,59 zł

Budowa Panteonu Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej w Panteonie Wielkich Polaków (w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie) wraz z Izbą Pamięci Zadanie obejmuje prace budowlano-wykończeniowe związane z utworzeniem Mauzoleum Prezydentów RP w Panteonie Wielkich Polaków oraz Izby Pamięci w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Wystawa będzie prezentowała sylwetki Prezydentów RP na uchodźstwie, pamiątki i dokumenty oraz pokazywała tło historyczne rządu RP na uchodźstwie.

Dofinansowanie:

6 220 380,48 zł

 

Całkowita wartość zadania:

6 220 380,48 zł

Opracowanie planu renowacji grobu prof. Leona Bilińskiego – Ministra Skarbu Polski w 1919 r, zlokalizowanego na cmentarzu w Cieplicach w Czechach Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” zadanie publiczne pn. “Opracowanie planu renowacji grobu prof. Leona Bilińskiego – Ministra Skarbu Polski w 1919 r, zlokalizowanego na cmentarzu w Cieplicach w Czechach” polega na przygotowaniu specjalistycznej ekspertyzy dotyczącej stanu zachowania i ustaleniu koniecznych napraw wyżej wymienionego grobu.

Dofinansowanie:
38 538,47 zł

 

Całkowita wartość zadania:
40 802,47 zł

Opieka nad grobami rządowymi w Wielkiej Brytanii – Etap I Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” zadanie publiczne pn. “Opieka nad grobami rządowymi w Wielkiej Brytanii – Etap I” polega na ustaleniu lokalizacji, przygotowaniu specjalistycznej ekspertyzy dotyczącej stanu zachowania i ustaleniu koniecznych napraw wszystkich grobów członków polskich rządów znajdujących się w Wielkiej Brytanii.

Dofinansowanie:
339 643,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
358 555,00 zł