Zadania realizowane z budżetu państwa przez Fundacje “Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego Pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022

Nazwa Działania Krótki Opis Działania Wartość zadania
Prace renowacyjne, rekonstrukcyjne i konserwatorskie grobu prof. Leona Bilińskiego – Ministra Skarbu Polski w 1919 r., zlokalizowanego na cmentarzu w Cieplicach w Czechach Projekt polega na wykonaniu prac renowacyjnych, rekonstrukcyjnych i konserwatorskich grobu prof. Leona Bilińskiego. Celem prac konserwatorsko-restauratorskich będzie powstrzymanie deterioracji kamienia i korozji metalu. Niezbędne będzie przeprowadzenie konserwacji technicznej. Polegać będzie ona w pierwszej kolejności na usunięciu i wykarczowaniu z karpami korzeniowymi wszystkich drzew wtórnie rosnących (tzw. samosiejek) i zdrewniałych pnączy bluszczu.
Kolejną czynnością niezbędną dla zabytkowego kamienia jest oczyszczenie jego z wszelkich nawarstwień biologicznych i chemicznych. Zielony i czarny nalot nie tylko pogarsza wygląd estetyczny, ale prowadzi do uszkodzeń struktury kamienia. Zastosować tu należy nie tylko okłady płynnych specjalistycznych preparatów, ale w przypadku czarnych nalotów, należy ich usunąć mechanicznie, najlepiej frezami z diamentowym nasypem, aby nie zniszczyć słabo zachowanej formy rzeźbiarskiej. Przy okazji należy sprawdzić, czy występują puste kieszenie podtynkowe, aby je ewentualnie scalić metodą iniekcji.
Następnie należy przeprowadzić zabieg odsolenia kamienia poprzez wielokrotne okłady z ligniny i wody destylowanej, pozostawiając do całkowitego wyschnięcia. Wysychanie musi odbywać się powoli, opracowywana powierzchnia musi być odsłonięta od wiatru i promieni słonecznych.
Dalej konieczny jest zabieg wzmacniający strukturę kamienia poprzez impregnację specjalistycznymi preparatami (jak w zaproponowanym programie).
Na tym etapie trzeba uzupełnić również wszelkie szczeliny stykowe, aby woda deszczowa nie dostawała się w głąb kamienia.
Konserwacja estetyczna polegałaby na opracowaniu estetycznym napisów i uzupełnieniu (rekontrukcji) brakującej tablicy.
Prace przy ogrodzeniu metalowym polegałyby na jego wymontowaniu, usunięciu z powierzchni produktów korozji, poprzez piaskowanie, zabezpieczeniu powłokami antykorozyjnymi i barwnymi i ponownym jego zamontowaniu w stabilnym podłożu. Dodatkowo w ich zakres wchodzi odtworzenie nieistniejącej obecnie bramki (na podstawie pozyskanych informacji, możliwa jest odmowa władz czeskich na rekonstrukcję bramki ogrodzenia ze względu na niezachowane jej ślady w czasie rzeczywistym). Bramka odtwarzana byłaby w technologii oryginału, kute ręcznie listwy, nitowane z odlewanymi grotami wg modelu.
Ten zakres prac dotyczący nowej bramki proponuje się skonsultować z zarządem cmentarza przedstawiając projekt i uzyskać aprobatę, co do formy i technologii.
Aby wykonać wszystkie wyżej wspominane zabiegi konserwatorsko-restauratorskie na samym początku należy pobrać próbki kamienia do następujących badań:
– petrograficznych, dla określenia gatunku piaskowców i wypraw kamiennych, badań laboratoryjnych fizyko-chemicznych określających jakościowe i ilościowe zasolenie, skład farby wypełniającej litery i cyfry w inskrypcjach. Badania mikrobiologiczne wskazujące na gatunki mchów porostów czy bakterii niszczących kamień. W niektórych przypadkach dobiera się kompozycję związku chemicznego, aby skutecznie usunąć przyczynę korozji, gdy gotowe preparaty nie dadzą wystarczającego rezultatu.
Wszystkie te badania, analizy i wyniki zagwarantują prawidłowy dobór i łączenie preparatów aby skutecznie usunąć czynniki działające rażąco na kamień, jak i dobrać odpowiedni materiał do impregnacji kamienia w zależności od stopnia zwietrzenia i krystalizacji jak i uzupełnienia oraz estetycznego wykończenia.
W ramach działań towarzyszących realizacji podstawowego założenia niniejszego zadania planowane jest opracowanie, wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej nt. spoczywających w grobie osób, w tym przede wszystkim o prof. L. Bilińskim, jak również opracowanie, wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej nt. spoczywającego na Cmentarzu w Teplicach Ministra Skarbu Polski w 1919 r. Tablice byłyby wykonane w kilku językach (czeskim, polskim i angielskim lub niemieckim), po uzgodnieniu tego z zarządem cmentarza, można umieścić informacje o finansowaniu prac konserwatorsko-restauratorskich.
W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie kwerendy jak i wykonanie projektów graficznych nowych tablic i uzyskanie pozwoleń na ich umieszczenie.

Dofinansowanie:

317 473,82 zł

 

Całkowita wartość zadania:

340 113,82 zł

Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie Oferta zakłada udzielenie wsparcia finansowego oraz pomocy rzeczowej osobom, które pozostały w Ukrainie. Pomoc będzie udzielana za pośrednictwem placówek, z którymi współpracuje Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” (FPPnW). Podczas dystrybucji pomocy oferent będzie korzystać z rozgałęzionej sieci kontaktów Fundacji z organizacjami pozarządowymi w Ukrainie, w tym z organizacjami zrzeszającymi polską mniejszość narodową, polskimi szkółkami i parafiami rzymskokatolickimi.

W ramach realizacji projektu, planujemy dotrzeć ze wsparciem (z pomocą rzeczową) przez bezpieczne kanały transportu m.in. do Kijowa, Krzemieńca, Winnicy, Żytomierza oraz Tarnopola. Każda organizacja otrzyma pomoc rzeczową oraz finansową. Pomoc rzeczowa, została skalkulowana w oparciu o doświadczenie wieloletniej współpracy z polskimi organizacjami oraz na podstawie doświadczeń ostatnich tygodni (dotychczas organizowanej pomocy ofiarom działań wojennych). Polega ona przede wszystkim na dostarczaniu żywności długoterminowej, podstawowych środków czystości, w tym pampersów, ponieważ produkcja oraz dystrybucja podstawowych produktów spożywczych została ograniczona, nawet w Zachodniej Ukrainie. Pomoc finansowa również jest niezmiernie istotna, szczególnie dla dofinansowania zakupu artykułów, których nie można przewieść przez granicę: między innymi leków i paliwa.
Planowane przez Fundację działania w ramach projektu „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie” będą skutkować okazaniem realnej pomocy dla beneficjentów w brutalnych realiach wojny.

Dofinansowanie:

2 969 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:

2 969 000,00 zł

Pomoc Polakom z Ukrainy Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022 jest skierowany do Polaków, posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy znaleźli się Polsce od dnia 24.02.2022 r. z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy.Projekt jest współorganizowany przez trzy organizacje pozarządowe:
– Fundację Wolność i Demokracja
– Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”
– Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”Z pomocy mogą skorzystać:
• Posiadacze KARTY POLAKA oraz członkowie ich najbliższej rodziny obejmującej współmałżonka, wstępnych i zstępnych
• Osoby, które posiadały KARTĘ POLAKA, natomiast utraciła ona ważność z powodu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub polskiego obywatelstwa, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
• Obywatele polscy posiadający stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie (zameldowanie), a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
• Osoby posiadające decyzje o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
• Warunkiem łącznym we wszystkich wymienionych przypadkach dla każdego beneficjenta z osobna jest fakt przybycia na terytoriom Rzeczypospolitej z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy od 24.02.2022 roku.
Każdy punkt pomocowo-konsultacyjny oferuje:• przekazanie zapomóg finansowych (1 505 zł dla osoby dorosłej, 752,5 zł dla osoby niepełnoletniej);
• organizację bezpłatnego kursu języka polskiego dla osób dorosłych;
• dofinansowanie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (kursy doszkalające, kursy zawodowe itp.);
• dofinansowanie pomocy specjalistów: psychologów, tłumaczy przysięgłych, prawników, lekarzy itp.;
• wsparcie konsultacyjno-adaptacyjne;

Dofinansowanie:

8 507 100,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:

8 507 100,00 zł

Sprowadzenie szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie do Polski i złożenie w Mauzoleum Prezydentów RP w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie Wniosek obejmuje zadania związane ze sprowadzeniem szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie z Anglii do Polski i złożenie w Mauzoleum Prezydentów RP w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie oraz budową wystawy stałej w Izbie Pamięci poświęconej Prezydentom. W ramach projektu realizowane są również działania komunikacyjne związane z edukacją i promocją historycznego wydarzenia, jakim będzie sprowadzenie szczątków i pochówek w wolnej Polsce Prezydentów RP na uchodźstwie.

Dofinansowanie:

4 370 021,59 zł

 

Całkowita wartość zadania:

4 370 021,59 zł

Budowa Panteonu Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej w Panteonie Wielkich Polaków (w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie) wraz z Izbą Pamięci Zadanie obejmuje prace budowlano-wykończeniowe związane z utworzeniem Mauzoleum Prezydentów RP w Panteonie Wielkich Polaków oraz Izby Pamięci w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Wystawa będzie prezentowała sylwetki Prezydentów RP na uchodźstwie, pamiątki i dokumenty oraz pokazywała tło historyczne rządu RP na uchodźstwie.

Dofinansowanie:

6 220 380,48 zł

 

Całkowita wartość zadania:

6 220 380,48 zł

Opracowanie planu renowacji grobu prof. Leona Bilińskiego – Ministra Skarbu Polski w 1919 r, zlokalizowanego na cmentarzu w Cieplicach w Czechach Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” zadanie publiczne pn. “Opracowanie planu renowacji grobu prof. Leona Bilińskiego – Ministra Skarbu Polski w 1919 r, zlokalizowanego na cmentarzu w Cieplicach w Czechach” polega na przygotowaniu specjalistycznej ekspertyzy dotyczącej stanu zachowania i ustaleniu koniecznych napraw wyżej wymienionego grobu.

Dofinansowanie:

38 538,47 zł

 

Całkowita wartość zadania:

40 802,47 zł

Opieka nad grobami rządowymi w Wielkiej Brytanii – Etap I Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” zadanie publiczne pn. “Opieka nad grobami rządowymi w Wielkiej Brytanii – Etap I” polega na ustaleniu lokalizacji, przygotowaniu specjalistycznej ekspertyzy dotyczącej stanu zachowania i ustaleniu koniecznych napraw wszystkich grobów członków polskich rządów znajdujących się w Wielkiej Brytanii.

Dofinansowanie:

339 643,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
358 555,00 zł