Zadania realizowane z Budżetu Państwa przez Fundację “Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2023”

Nazwa Działania Krótki Opis Działania Wartość finansowania
“Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Litwa i Niemcy (XXVI) W ramach oferty “Media PLus – Najlepiej po polsku! – Litwa i Niemcy (XXVI) 2023, 2024, 2025” zebrane są działania z Litwy oraz Niemiec. Projekty dotyczą: tradycyjnych tytułów drukowanych z wieloletnią tradycją – np. miesięcznik “Polak w Niemczech”, oraz dwumiesięcznik “Moje Miasto”. Działanie te stanowią kontynuację działań będących przedmiotem wieloletniego wsparcia. Zawarte zostały również takie działania własne FPPnW jak: archiwizacja, monitoring działań redakcji, wsparcie redakcji w zakresie promocji i informowanie o projekcie, jak również zwrot kosztów podróży przedstawicieli redakcji.

Dofinansowanie:
579 760,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
660 676,00 zł

Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności polskich szkół i przedszkoli funkcjonujących w litewskim systemie oświaty w latach 2022-2023 – placówki do 100 uczniów. W ramach projektu Fundacja kontynuuje wsparcie polskich szkół i przedszkoli na Litwie, które jest realizowane nieprzerwanie od 2014 roku i obejmuje wszystkie placówki z polskim językiem nauczania (w tym mieszane) działające w litewskim systemie oświaty, w których liczba uczniów nie przekracza 100 osób. Projekt jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” w Wilnie.
W 2023 roku wsparcie bieżącej działalności obejmuje 110 placówek edukacyjnych, do których uczęszcza 3.827 osób, w tym:- 21 szkół z polskim językiem nauczania, w których uczy się 1.032 osoby;
– 89 przedszkoli i grup przedszkolnych z polskim językiem nauczania, do których uczęszcza 2.795 dzieci.

Dofinansowanie:
902 084,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
980 884,00 zł

Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności polskich szkół i przedszkoli funkcjonujących w litewskim systemie oświaty w latach 2022-2023 – placówki powyżej 100 uczniów. W ramach projektu Fundacja kontynuuje wsparcie polskich szkół i przedszkoli na Litwie, które jest realizowane nieprzerwanie od 2014 roku i obejmuje wszystkie placówki z polskim językiem nauczania (w tym mieszane) działające w litewskim systemie oświaty, w których liczba uczniów przekracza 100 osób. Projekt jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” w Wilnie.
W 2023 roku wsparcie bieżącej działalności obejmuje 45 placówek edukacyjnych, do których uczęszcza 12.367 osób, w tym:- 39 szkół z polskim językiem nauczania, w których uczy się 10.797 osób;
– 6 przedszkoli i grup przedszkolnych z polskim językiem nauczania, do których uczęszcza 1.570 dzieci.

Dofinansowanie:
966 492,10 zł

 

Całkowita wartość zadania:
1 019 682,10 zł

“Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Media w Czechach (XXXI) W ramach oferty “Media PLus – Najlepiej po polsku! – Media w Czechach (XXXI) 2023, 2024, 2025” zebrane są działania z Czech. Projekty dotyczą: tradycyjnych tytułów drukowanych z wieloletnią tradycją – Gazeta Głos, oraz miesięcznik Zwrot. Działania te stanowią kontynuację działań będących przedmiotem wieloletniego wsparcia. Zawarte zostały również takie działania własne FPPnW jak: archiwizacja, monitoring działań redakcji, wsparcie redakcji w zakresie promocji i informowanie o projekcie, jak również zwrot kosztów podróży przedstawicieli redakcji.

Dofinansowanie:
640 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
750 517,00 zł

„Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Wilnoteka.lt oraz WILNO-LIVE (XXIV) 2023, 2024, 2025 Oferta “„Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Wilnoteka.lt oraz WILNO-LIVE (XXIV) 2023, 2024, 2025” dotyczy kontynuacji wieloletniego wsparcia redakcji polskich mediów na Litwie. Media te cechuje misyjność, tworzenie wysokiej jakości unikatowych treści publikowanych elektronicznie i telewizyjnych, doświadczony skład redakcyjny, który uformowany został przez kilka ostatnich dziesięcioleci pracy. W ramach oferty “Media PLus – Najlepiej po polsku! – Wilnoteka.lt oraz WILNO-LIVE (XXIV) 2023, 2024, 2025” zebrane są działania z Litwy. Projekty dotyczą: prowadzenia polskiego portalu internetowego na Litwie www.wilnoteka.lt, oraz telewizji internetowej WILNO-LIVE. Działanie te stanowią kontynuację działań będących przedmiotem wieloletniego wsparcia. Zawarte zostały również takie działania własne FPPnW jak: archiwizacja, monitoring działań redakcji, wsparcie redakcji w zakresie promocji i informowanie o projekcie, jak również zwrot kosztów podróży przedstawicieli redakcji.

Dofinansowanie:
1 290 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
1 508 300,00 zł

7 FILARÓW AKTYWIZACJI środowisk polonijnych i polskich na Wschodzie XV/Działania sportowe organizacji w Czechach, w Kazachstanie, na Litwie, w Mołdawii, Rosji, Słowacji i na Węgrzech Celem zadania jest zwiększenie aktywności Polaków oraz podniesienie jakości i poziomu aktywności organizacji polskich w obszarze działań sportowych, turystycznych i związanych z dbaniem o kulturę fizyczną naszych Rodaków. Projekt jest kontynuacją wieloletnich działań Fundacji na rzecz propagowania wśród Polaków różnorodnych form aktywności fizycznej, sportu i turystyki. Chcąc promować zachowania prozdrowotne Fundacja będzie oddziaływać na polskie środowiska zawodowe i społeczne oraz wspierać organizacje upowszechniające działania o charakterze sportowym i quasi-turystycznym, nawiązującym do międzywojennej tradycji PTTK z okresu II RP. Projekt ma na celu pomoc w organizacji obozów sportowych, festynów i zawodów rozgrywanych w różnych dyscyplinach (m.in. siatkówce, biegach, piłce nożnej i ręcznej). W jego ramach odbędą się również plenerowe imprezy sportowe i rekreacyjne dla dzieci oraz młodzieży. Dodatkowo organizacje sportowe i turystyczne zostaną doposażone w niezbędny sprzęt oraz stroje. Działania te są niezwykle ważne ze względu na integracyjny charakter sportu. Sprzyja on kształtowaniu postaw prospołecznych i promuje zdrowy styl życia, kształtuje charakter, uczy wytrwałości i sumienności, rozwija umiejętność radzenia sobie ze stresem i trudnościami. Zaangażowanie młodego pokolenia w rywalizację sportową pomaga budować więzi i prawidłowe zachowania społeczne, co wpływa na wzmocnienie środowiska polskiego na Wschodzie. W ramach projektu organizacje polonijne i polskie na Wschodzie zrealizują m.in.: interdyscyplinarne zawody i turnieje sportowe, imprezy integracyjne związane z promocją kultury fizycznej i rekreacją, rajdy rowerowe, wyjazdy turystyczne, obozy sportowe i turystyczne, konkursy i zabawy sportowe, spływ kajakowy oraz polską strefę kibica. Zadanie projektowe obejmie również dofinansowanie drużyn i uczestników zawodów sportowych, w których będą brali udział nasi Rodacy.

Dofinansowanie:
95 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
115 460,00 zł

7 FILARÓW AKTYWIZACJI środowisk polonijnych i polskich na Wschodzie X/Szkolenia – podniesienie jakości działania organizacji Dzięki zorganizowanym w ramach projektu szkoleniom poniosą się kompetencje zawodowe przedstawicieli środowisk polskich na Wschodzie, ich członków, działaczy i liderów. Staną się oni bardziej konkurencyjni na lokalnych rynkach pracy, zyskają umiejętności umożliwiające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub zyskają wiedzę umożliwiającą im dalsze kształcenie się. W efekcie wzrośnie znaczenie polskiej społeczności w krajach zamieszkanych przez naszych Rodaków. Uwarunkowania natury społecznej, ekonomicznej historycznej, politycznej wymuszają na organizacjach mniejszości polskiej na Wschodzie permanentne podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych. Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, zwłaszcza menedżerskich, staje się jednym z podstawowych czynników wspomagających dostosowanie się do zasad panujących w danej organizacji oraz funkcjonowania w zmieniającym się otoczeniu. Organizacje polskie na Wschodzie dostrzegają potrzeby pojawiające się w tym zakresie. Przeprowadzae szkoleń i podwyższanie kompetencji zawodowych, organizacyjnych oraz kierowniczych staje się jednym z kluczowych elementów wpływających na rozwój społeczności polskich na Wschodzie. W dalszej perspektywie projekt ma doprowadzić do wzmocnienia pozycji polskich mniejszości narodowych w krajach objętych projektem, przede wszystkim w Kazachstanie i Mołdawii

Dofinansowanie:
24 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
31 500,00 zł

7 FILARÓW AKTYWIZACJI środowisk polonijnych i polskich na Wschodzie III/Wspieranie struktur organizacji na Litwie /II
Celem zadania jest podniesienie jakości i poziomu aktywności organizacji polskich na Litwie poprzez wspieranie ich struktur.
Realizacja tego zadania wymaga zagwarantowania dostępu do dóbr kultury oraz języka polskiego i odbywa się za pośrednictwem właśnie polskich organizacji działających poza granicami kraju. Organizacji, które swoją codzienną działalnością aktywizują środowiska polonijne i polskie na Wschodzie – społeczności naszych na Litwie.
Organizacje polskie i polonijne działające w krajach byłego bloku komunistycznego od lat pełnią funkcję centrów życia społecznego i kulturalnego – zrzeszając najbardziej aktywnych przedstawicieli polskich środowisk. Posiadanie stałej siedziby daje im poczucie stabilności i pozwala skupić się na działalności programowej oraz realizacji zadań statutowych. W odpowiedzi na pilne potrzeby i wyzwania, przed którymi stają polskie organizacje na Litwie konieczne jest zapewnienie wsparcia w zakresie tzw. bieżącego ich funkcjonowania. Dlatego w projekcie przewidziano pomoc dla organizacji, które nie są w stanie samodzielnie ponosić kosztów wynajmu biur, opłat eksploatacyjnych, wyposażenia w nowoczesny sprzęt, meble i materiały związane z charakterem prowadzonej działalności. Organizacje polskie potrzebują wsparcia także w przeprowadzaniu drobnych remontów i dofinansowaniu bieżącej działalności (pokrywaniu kosztów osobowych, programowych i promocji).

Dofinansowanie:
240 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
262 000,00 zł

7 FILARÓW AKTYWIZACJI środowisk polonijnych i polskich na Wschodzie V/Wspieranie struktur organizacji na Słowacji, w Szwecji, na Węgrzech i w Uzbekistanie
Celem zadania jest podniesienie jakości i poziomu aktywności organizacji polskich na Słowacji, w Szwecji, na Węgrzech i w Uzbekistanie poprzez wspieranie ich struktur. Realizacja tego zadania wymaga zagwarantowania dostępu do dóbr kultury oraz języka polskiego i odbywa się za pośrednictwem właśnie polskich organizacji działających poza granicami kraju. Organizacji, które swoją codzienną działalnością aktywizują środowiska polonijne i polskie na Wschodzie – społeczności naszych Rodaków. Organizacje polskie i polonijne działające m.in. w krajach byłego bloku komunistycznego od lat pełnią funkcję centrów życia społecznego i kulturalnego – zrzeszając najbardziej aktywnych przedstawicieli polskich środowisk. Posiadanie stałej siedziby daje im poczucie stabilności i pozwala skupić się na działalności programowej oraz realizacji zadań statutowych. Niestety w wielu krajach objętych projektem w ostatnim czasie pogorszyła się sytuacja gospodarcza oraz polityczno-społeczna i środowiska mniejszościowe nie mogą liczyć na adekwatne do potrzeb dofinansowanie pochodzące od miejscowych władz państwowych czy struktur lokalnych i samorządowych. W wielu innych przypadkach sprawna i bezproblemowa działalność organizacji w warunkach wolnorynkowych możliwa jest tylko dzięki wsparciu pochodzącemu z Macierzy. W odpowiedzi na pilne potrzeby i wyzwania, przed którymi stają polskie organizacje konieczne jest zapewnienie wsparcia w zakresie tzw. bieżącego ich funkcjonowania. Dlatego w projekcie przewidziano pomoc dla organizacji, które nie są w stanie samodzielnie ponosić kosztów wynajmu biur, opłat eksploatacyjnych, wyposażenia w nowoczesny sprzęt, meble i materiały związane z charakterem prowadzonej działalności. Organizacje polskie potrzebują wsparcia także w przeprowadzaniu drobnych remontów i dofinansowaniu bieżącej działalności (pokrywaniu kosztów osobowych, programowych i promocji).

Dofinansowanie:
110 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
131 000,00 zł

7 FILARÓW AKTYWIZACJI środowisk polonijnych i polskich na Wschodzie IV/Wspieranie struktur organizacji w Estonii, Grecji, Gruzji, Kazachstanie, Kirgistanie, na Łotwie, w Mołdawii, Rosji i Rumunii Celem zadania jest podniesienie jakości i poziomu aktywności organizacji polskich w Estonii, Grecji, Gruzji, Kazachstanie, Kirgistanie, na Łotwie, w Mołdawii, Rosji i Rumunii poprzez wspieranie ich struktur. Realizacja tego zadania wymaga zagwarantowania dostępu do dóbr kultury oraz języka polskiego i odbywa się za pośrednictwem właśnie polskich organizacji działających poza granicami kraju. Organizacji, które swoją codzienną działalnością aktywizują środowiska polonijne i polskie na Wschodzie – społeczności naszych Rodaków. Organizacje polskie i polonijne działające m.in. w krajach byłego bloku komunistycznego od lat pełnią funkcję centrów życia społecznego i kulturalnego – zrzeszając najbardziej aktywnych przedstawicieli polskich środowisk. Posiadanie stałej siedziby daje im poczucie stabilności i pozwala skupić się na działalności programowej oraz realizacji zadań statutowych. Niestety w wielu krajach objętych projektem w ostatnim czasie pogorszyła się sytuacja gospodarcza oraz polityczno-społeczna i środowiska mniejszościowe nie mogą liczyć na adekwatne do potrzeb dofinansowanie pochodzące od miejscowych władz państwowych czy struktur lokalnych i samorządowych. W wielu innych przypadkach sprawna i bezproblemowa działalność organizacji w warunkach wolnorynkowych możliwa jest tylko dzięki wsparciu pochodzącemu z Macierzy. W odpowiedzi na pilne potrzeby i wyzwania, przed którymi stają polskie organizacje konieczne jest zapewnienie wsparcia w zakresie tzw. bieżącego ich funkcjonowania. Dlatego w projekcie przewidziano pomoc dla organizacji, które nie są w stanie samodzielnie ponosić kosztów wynajmu biur, opłat eksploatacyjnych, wyposażenia w nowoczesny sprzęt, meble i materiały związane z charakterem prowadzonej działalności. Organizacje polskie potrzebują wsparcia także w przeprowadzaniu drobnych remontów i dofinansowaniu bieżącej działalności (pokrywaniu kosztów osobowych, programowych i promocji).

Dofinansowanie:
415 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
462 000,00 zł

7 FILARÓW AKTYWIZACJI środowisk polonijnych i polskich na Wschodzie XII/Spotkania okolicznościowe organizacji polskich na Białorusi, w Kazachstanie, Mołdawii i Rosji Celem zadania jest podniesienie jakości i poziomu aktywności organizacji polskich na Białorusi, w Kazachstanie, Mołdawii i Rosji poprzez wspieranie ich struktur. Realizacja tego zadania wymaga zagwarantowania dostępu do dóbr kultury oraz języka polskiego i odbywa się za pośrednictwem właśnie polskich organizacji działających poza granicami kraju. Organizacji, które swoją codzienną działalnością aktywizują środowiska polonijne i polskie na Wschodzie – społeczności naszych Rodaków na Białorusi, w Kazachstanie, Mołdawii i Rosji.

Dofinansowanie:
30 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
38 140,00 zł

7 FILARÓW AKTYWIZACJI środowisk polonijnych i polskich na Wschodzie IX /Prawa mniejszości polskich /Wspieranie postaw przedsiębiorczych w środowiskach Polaków Celem zadania jest zwiększenie aktywności Polaków oraz podniesienie jakości i poziomu aktywności organizacji polskich na Wschodzie oraz w byłych krajach bloku komunistycznego. Działania skierowane są do Polaków mieszkających na terenie Litwy, Czech, Mołdawii i Słowacji. W ramach projektu realizowane będą zadania z zakresu dbania o prawa mniejszości polskich, wspierania postaw przedsiębiorczych w środowiskach Polaków i organizacji szkoleń zmierzających do podniesienia jakości działania organizacji polskich. W przypadku dbania o prawa mniejszości polskich warto zwrócić uwagę na fakt, że środowiska polskie na Wschodzie w okres transformacji politycznych weszły z bagażem negatywnej stygmatyzacji „obywateli II kategorii”. Dziś państwa byłego bloku komunistycznego nie oferują im szeroko rozumianej pomocy systemowej, w wielu przypadkach nie przestrzegają też należnych im praw. Dlatego niniejszy projekt jest rozwinięciem wieloletnich działań Fundacji na rzecz wzmocnienia pozycji i ochrony środowisk polskich na Wschodzie, wspierania inicjatyw podnoszących ich status i działań systemowych chroniących wolność swobodnego kultywowania polskości. Część zadań projektowych zakłada opiekę nad polską mniejszością narodową poprzez poradnictwo prawne oraz przekazywanie informacji na temat obowiązków wobec państwa zamieszkania i Ojczyzny. Projekt ma też zaspakajać potrzeby Polaków na Wschodzie w zakresie tworzenia i utrzymania punktów doradztwa prawnego oraz pogłębiania świadomości obywatelskiej mniejszości narodowych. Fundacja zajmie się również działaniami zmierzającymi do wzmacniania indywidualnej świadomości prawnej osób polskiego pochodzenia. Warto podkreślić, że niektóre działania analogicznie będą dotyczyć podobnego katalogu potrzeb realizowanych na rzecz naszych Rodaków i osób polskiego pochodzenia na Zaolziu.

Dofinansowanie:
480 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
537 500,00 zł

7 FILARÓW AKTYWIZACJI środowisk polonijnych i polskich na Wschodzie II/Wspieranie struktur organizacji na Litwie I Celem zadania jest podniesienie jakości i poziomu aktywności organizacji polskich na Litwie poprzez wspieranie ich struktur.
Realizacja tego zadania wymaga zagwarantowania dostępu do dóbr kultury oraz języka polskiego i odbywa się za pośrednictwem właśnie polskich organizacji działających poza granicami kraju. Organizacji, które swoją codzienną działalnością aktywizują środowiska polonijne i polskie na Wschodzie – społeczności naszych na Litwie.
Organizacje polskie i polonijne działające w krajach byłego bloku komunistycznego od lat pełnią funkcję centrów życia społecznego i kulturalnego – zrzeszając najbardziej aktywnych przedstawicieli polskich środowisk. Posiadanie stałej siedziby daje im poczucie stabilności i pozwala skupić się na działalności programowej oraz realizacji zadań statutowych. W odpowiedzi na pilne potrzeby i wyzwania, przed którymi stają polskie organizacje na Litwie konieczne jest zapewnienie wsparcia w zakresie tzw. bieżącego ich funkcjonowania. Dlatego w projekcie przewidziano pomoc dla organizacji, które nie są w stanie samodzielnie ponosić kosztów wynajmu biur, opłat eksploatacyjnych, wyposażenia w nowoczesny sprzęt, meble i materiały związane z charakterem prowadzonej działalności. Organizacje polskie potrzebują wsparcia także w przeprowadzaniu drobnych remontów i dofinansowaniu bieżącej działalności (pokrywaniu kosztów osobowych, programowych i promocji).

Dofinansowanie:
297 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
341 000,00 zł

7 FILARÓW AKTYWIZACJI środowisk polonijnych i polskich na Wschodzie I/Wspieranie struktur organizacji na Białorusi, w Chorwacji i Czechach Celem zadania jest podniesienie jakości i poziomu aktywności organizacji polskich na Białorusi, w Chorwacji, Czechach poprzez wspieranie ich struktur. Realizacja tego zadania wymaga zagwarantowania dostępu do dóbr kultury oraz języka polskiego i odbywa się za pośrednictwem właśnie polskich organizacji działających poza granicami kraju. Organizacji, które swoją codzienną działalnością aktywizują środowiska polonijne i polskie na Wschodzie – społeczności naszych Rodaków na Białorusi, w Chorwacji i Czechach.
Organizacje polskie i polonijne działające m.in. w krajach byłego bloku komunistycznego od lat pełnią funkcję centrów życia społecznego i kulturalnego – zrzeszając najbardziej aktywnych przedstawicieli polskich środowisk. Posiadanie stałej siedziby daje im poczucie stabilności i pozwala skupić się na działalności programowej oraz realizacji zadań statutowych. Niestety w wielu krajach objętych projektem w ostatnim czasie pogorszyła się sytuacja gospodarcza oraz polityczno-społeczna i środowiska mniejszościowe nie mogą liczyć na adekwatne do potrzeb dofinansowanie pochodzące od miejscowych władz państwowych czy struktur lokalnych i samorządowych. W wielu innych przypadkach sprawna i bezproblemowa działalność organizacji w warunkach wolnorynkowych możliwa jest tylko dzięki wsparciu pochodzącemu z Macierzy. W odpowiedzi na pilne potrzeby i wyzwania, przed którymi stają polskie organizacje na Białorusi, w Chorwacji i Czechach konieczne jest zapewnienie wsparcia w zakresie tzw. bieżącego ich funkcjonowania. Dlatego w projekcie przewidziano pomoc dla organizacji, które nie są w stanie samodzielnie ponosić kosztów wynajmu biur, opłat eksploatacyjnych, wyposażenia w nowoczesny sprzęt, meble i materiały związane z charakterem prowadzonej działalności. Organizacje polskie potrzebują wsparcia także w przeprowadzaniu drobnych remontów i dofinansowaniu bieżącej działalności (pokrywaniu kosztów osobowych, programowych i promocji).

Dofinansowanie:
605 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
652 980,00 zł

Imprezy programowe w Oddziałach Związku Polaków na Łotwie Celem zadania jest zwiększenie aktywności Polaków oraz podniesienie jakości i poziomu aktywności organizacji polskich na Wschodzie i w krajach byłego bloku komunistycznego poprzez organizację spotkań ich członków i sympatyków. Ważne miejsce w działalności organizacji polskich na Wschodzie zajmuje integracja ich członków i osób niezrzeszonych. Spotkania z okazji świąt, rocznic oraz jubileuszy poprawiają komunikację, pozwalają budować bazę kontaktów i sprzyjają tworzeniu pozytywnych relacji między członkami społeczności polskiej. Wspólne świętowanie rodzi poczucie przynależności do narodu polskiego, jednocześnie wzmacniając pozycję Polaków w kraju ich zamieszkania. Integracja środowisk polskich jest istotnym czynnikiem ich rozwoju społecznego. Rodząca się podczas spotkań świadomość bogactwa i różnorodności polskiej kultury i tradycji staje się podstawą silnego poczucia tożsamości narodowej i przynależności do kręgu kultury polskiej, która jest jednym z europejskich filarów kulturowych. Tożsamość polskiej społeczności opiera się na jej historii, wielowiekowych obyczajach i tradycjach, dlatego wspólne świętowanie motywuje do pracy na rzecz wspólnego dobra. Fundacja wspierać będzie działania aktywizujące i integrujące społeczności lokalne, inicjatywy nawiązujące do regionalnej i narodowej tradycji oraz promocji polskiej kultury, historii i wartości.

Dofinansowanie:
55 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
68 780,00 zł

7 FILARÓW AKTYWIZACJI środowisk polonijnych i polskich na Wschodzie XI /Spotkania okolicznościowe organizacji w Chorwacji, Czechach, Gruzji, na Litwie, Łotwie, Słowacji i Węgrzech Celem zadania jest zwiększenie aktywności Polaków oraz podniesienie jakości i poziomu aktywności organizacji polskich na Wschodzie i w krajach byłego bloku komunistycznego poprzez organizację spotkań ich członków i sympatyków. Ważne miejsce w działalności organizacji polskich na Wschodzie zajmuje integracja ich członków i osób niezrzeszonych. Spotkania z okazji świąt, rocznic oraz jubileuszy poprawiają komunikację, pozwalają budować bazę kontaktów i sprzyjają tworzeniu pozytywnych relacji między członkami społeczności polskiej. Wspólne świętowanie rodzi poczucie przynależności do narodu polskiego, jednocześnie wzmacniając pozycję Polaków w kraju ich zamieszkania. Integracja środowisk polskich jest istotnym czynnikiem ich rozwoju społecznego. Rodząca się podczas spotkań świadomość bogactwa i różnorodności polskiej kultury i tradycji staje się podstawą silnego poczucia tożsamości narodowej i przynależności do kręgu kultury polskiej, która jest jednym z europejskich filarów kulturowych. Tożsamość polskiej społeczności opiera się na jej historii, wielowiekowych obyczajach i tradycjach, dlatego wspólne świętowanie motywuje do pracy na rzecz wspólnego dobra. Fundacja wspierać będzie działania aktywizujące i integrujące społeczności lokalne, inicjatywy nawiązujące do regionalnej i narodowej tradycji oraz promocji polskiej kultury, historii i wartości.

Dofinansowanie:
200 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
219 928,00 zł

“Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Wilnoteka.lt oraz WILNO-LIVE (XXIV) W ramach oferty “Media PLus – Najlepiej po polsku! – Wilnoteka.lt oraz WILNO-LIVE (XXIV) 2023, 2024, 2025” zebrane są działania z Litwy. Projekty dotyczą: prowadzenia polskiego portalu internetowego na Litwie www.wilnoteka.lt, oraz telewizji internetowej WILNO-LIVE. Działanie te stanowią kontynuację działań będących przedmiotem wieloletniego wsparcia. Zawarte zostały również takie działania własne FPPnW jak: archiwizacja, monitoring działań redakcji, wsparcie redakcji w zakresie promocji i informowanie o projekcie, jak również zwrot kosztów podróży przedstawicieli redakcji.

Dofinansowanie:
430 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
536 700,00 zł

“Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Wilno prasa, telewizja i radio (XXXIII) W ramach oferty “Media PLus – Najlepiej po polsku! – Wilno prasa, telewizja i radio (XXXIII) 2023, 2024” zebrane są działania z Litwy. Projekty dotyczą: tradycyjnych tytułów drukowanych z wieloletnią tradycją, emisji programów telewizyjnych oraz emisji audycji radiowych. Działania te stanowią kontynuację działań będących przedmiotem wieloletniego wsparcia. Zawarte zostały również takie działania własne FPPnW jak: archiwizacja, monitoring działań redakcji, wsparcie redakcji w zakresie promocji i informowanie o projekcie, jak również zwrot kosztów podróży przedstawicieli redakcji.

Dofinansowanie:
730 000 zł

 

Całkowita wartość zadania:
809 913,00 zł

“Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Nowe inicjatywy medialne, Litwa i Włochy (XXXII) W ramach oferty “Media PLus – Najlepiej po polsku! – Nowe inicjatywy medialne, Litwa i Włochy (XXXII) 2023, 2024, 2025” zebrane są działania z Europy Środkowej oraz Łotwy. Projekty dotyczą: 3 tradycyjnych tytułów drukowanych z wieloletnią tradycją, 4 portali informacyjnych; oraz 3 programów telewizyjnych, w tym jednego, nadającego całą dobę, dostępnego globalnie. Część z działań stanowi kontynuację projektów, będących przedmiotem wieloletniego wsparcia. Zawarte zostały również takie działania własne FPPnW jak: archiwizacja, monitoring działań redakcji, wsparcie redakcji w zakresie promocji i informowanie o projekcie, jak również zwrot kosztów podróży przedstawicieli redakcji.

Dofinansowanie:
252 800,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
339 906,00 zł

“Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Radio7 Toronto oraz Tygodnik Życie (XXVII) W ramach tej oferty zebrane są działania, które obejmują inicjatywy redakcji Radia7 Toronto. Zawarte zostały również takie działania własne FPPnW jak: archiwizacja wydawnictwa drukowanego, monitoring działań redakcji, wsparcie redakcji w zakresie promocji i informowanie o projekcie.

Dofinansowanie:
110 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
134 000,00 zł

“Media PLus – Najlepiej po polsku!” – ZW.LT, KURIERWILENSKI.LT oraz ZWROT.CZ
(XXIX)
W ramach tego zadania zebrane są działania, które obejmują zaktualizowane inicjatywy portali – ZW.LT, KURIERWILENSKI.LT oraz ZWROT.CZ jak również te, które stanowią kontynuację działań będących przedmiotem wieloletniego wsparcia. Zawarte zostały również takie działania własne FPPnW jak: monitoring działań redakcji, wsparcie redakcji w zakresie promocji i informowanie o projekcie. Fundacja uwzględniła również w ofercie zwrot kosztów podróży przedstawicieli redakcji.

Dofinansowanie:
479 400,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
529 800,00 zł

“Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Działania własne oraz inicjatywa w Wielkiej Brytanii (XXVIII) Oferta „Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Działania własne oraz inicjatywa w Wielkiej Brytanii (XXVIII) 2023 obejmuje między innymi działania własne Fundacji realizowane samodzielnie oraz we współpracy z partnerami, które stanowią kontynuację działań będących przedmiotem wieloletniego wsparcia oraz nową inicjatywę stworzenia centrum informacyjno-poradniczego dla Polonii w Wielkiej Brytanii. Kluczowe projekty własne Fundacji, które będą kontynuowane w roku 2023 to organizacja X (jubileuszowego) zjazdu Federacji Polskich Mediów na Wschodzie, publikacje materiałów informacyjnych na portalu IDA. Nową inicjatywą, składaną w ramach tej oferty jest wniosek beneficjenta z Wielkiej Brytanii na stworzenie Polskiego Centrum informacyjno-poradniczego on-line.

Zjazd Federacji Mediów to realizowane od wielu lat działanie mające na celu pogłębianie współpracy pomiędzy polskimi redakcjami na Wschodzie, sprzyjające prezentacji ich dorobku, wymianie doświadczeń i artykułowaniu wspólnych, ważnych dla mediów na Wschodzie postulatów. Do organizacji wydarzenia FPPnW cyklicznie zaprasza Fundację Wolność i Demokracja. Kluczowym elementem projektu jest także utrzymanie prowadzonego przez FPPnW portalu IDA – źródła precyzyjnych informacji na temat działań polskich społeczności i inicjatyw realizowanych przez polskie organizacje na Litwie, Łotwie, Ukrainie, Węgrzech, Słowacji oraz w Czechach i Mołdawii. Stworzenie portalu Polskiego Centrum jest inicjatywą nową, zgłoszoną przez renomowaną polonijna organizację Polską Fundację Kulturalną, założoną w 1950 r.

Dofinansowanie:
180 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
211 920,00 zł

“Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Europa Środkowa i Łotwa (XXV) W ramach oferty “Media PLus – Najlepiej po polsku! – Europa Środkowa i Łotwa (XXV)” zebrane są działania z Europy Środkowej oraz Łotwy. Projekty dotyczą: czterech tradycyjnych tytułów drukowanych z wieloletnią tradycją – np. „Polak na Łotwie” czy bratysławski „Monitor Polonijny”, które uzupełnione są o portale informacyjne; trzech programów radiowych (w tym jeden internetowy); jednego programu telewizyjnego/wideo oraz jednej transmisji mszy świętej w języku polskim. Działanie te stanowią kontynuację działań będących przedmiotem wieloletniego wsparcia. Zawarte zostały również takie działania własne FPPnW jak: archiwizacja, monitoring działań redakcji, wsparcie redakcji w zakresie promocji i informowanie o projekcie, jak również zwrot kosztów podróży przedstawicieli redakcji.

Dofinansowanie:
480 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
603 680,00 zł

“Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Media na Wschodzie- (XXX) W ramach oferty “Media PLus – Najlepiej po polsku! – Media na Wschodzie – (XXX) 2023, 2024, 2025” zebrane są działania z Europy Wschodniej, Azji Środkowej. Projekty dotyczą: tradycyjnych tytułów drukowanych z wieloletnią tradycją – takich jak “Ałmatyński Kurier Polonijny”, kwartalnik “Polonus w Kirgistanie”, a także miesięcznik “Jutrzenka”, portalów internetowych, oraz programów telewizyjnych. Działanie te stanowią kontynuację projektów będących przedmiotem wieloletniego wsparcia. Zawarte zostały również takie działania własne FPPnW jak: archiwizacja oraz zwrot kosztów podróży przedstawicieli redakcji.

Dofinansowanie:
570 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
646 695,00 zł

“Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Magazyn „Kurier Wileński” (XXII) W ramach tej oferty zebrane są działania, które obejmują zaktualizowane inicjatywy redakcji magazynowego wydania „Kuriera Wileńskiego” (Magazyn „Kurier Wileński”) oraz te, które stanowią kontynuację działań będących przedmiotem wieloletniego wsparcia. Zawarte zostały również takie działania własne FPPnW jak: archiwizacja wydawnictwa drukowanego, monitoring działań redakcji, wsparcie redakcji w zakresie promocji i informowanie o projekcie. Fundacja uwzględniła również w ofercie zwrot kosztów podróży przedstawicieli redakcji.

Dofinansowanie:
600 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
661 196,00 zł

“Media PLus – Najlepiej po polsku!” – Radio „Znad Wilii” (XXIII) W ramach tego zadania zebrane są działania, które obejmują zaktualizowane inicjatywy Radia „Znad Wilii” jak również te, które stanowią kontynuację działań będących przedmiotem wieloletniego wsparcia. Zawarte zostały również takie działania własne FPPnW jak: monitoring działań redakcji, wsparcie redakcji w zakresie promocji i informowanie o projekcie. Fundacja uwzględniła również w ofercie zwrot kosztów podróży przedstawicieli redakcji.

Dofinansowanie:
640 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
696 360,00 zł

“Media PLus – Najlepiej po polsku!” – dziennik „Kurier Wileński” (XXI) W ramach tego zadania zebrane są działania, które obejmują zaktualizowane inicjatywy dziennika „Kurier Wileński” jak również te, które stanowią kontynuację działań będących przedmiotem wieloletniego wsparcia. Zawarte zostały również takie działania własne FPPnW jak: archiwizacja wydawnictwa drukowanego, monitoring działań redakcji, wsparcie redakcji w zakresie promocji i informowanie o projekcie. Fundacja uwzględniła również w ofercie zwrot kosztów podróży przedstawicieli redakcji.

Dofinansowanie:
730 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
792 256,00 zł

Kampania informacyjna skierowana do Polonii i Polaków za granicą nt. odszkodowań za straty poniesione przez Polskę podczas II wojny światowej Celem projektu „Kampania informacyjna skierowana do Polonii i Polaków za granicą nt. odszkodowań za straty poniesione przez Polskę podczas II wojny światowej” jest realizacja działań informacyjnych nt. strat – kosztów demograficznych, gospodarczych i dóbr kultury, które poniosła Polska w wyniku okupacji niemieckiej, a za które nigdy nie otrzymała zadośćuczynienia.
Na kampanię składają się różnorodne działań: współpraca z mediami polonijnymi, koncerty polskiej muzyki dla Polonii w Niemczech, dwujęzyczne wystawy prezentowane na Litwie, Czechach i w Niemczech oraz materiały edukacyjne typy broszury i plakaty.

Dofinansowanie:
375 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
417 065,00 zł

Kampania informacyjno-edukacyjna „Jan Olszewski – patron Fundacji »Pomoc Polakom na Wschodzie« Celem projektu „Kampania informacyjno-edukacyjna „Jan Olszewski – patron Fundacji »Pomoc Polakom na Wschodzie«” jest przybliżenie Polonii i Polakom za granicą postaci Jana Olszewskiego, jako inicjatora założenia Fundacji, który rozumiał potrzebę wspierania Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny.
Na kampanię składają się następujące działania: książka – opowieść graficzna przeznaczona dla młodzieży nt. życia i działalności Jana Olszewskiego, materiały edukacyjne w postaci broszury, infografik, scenariuszy zajęć lekcyjnych oraz wystawy.

Dofinansowanie:
130 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
138 225,00 zł

Kampania edukacyjna „Misja: Wolna Polska” Cele kampanii „Misja: Wolna Polska”, realizowanej przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, było zwiększenie poziomu wiedzy wśród Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Polski na temat historii Prezydentów i rządu RP na uchodźstwie, najważniejszych postaciach i faktach historycznych oraz uświadomienie wagi tej części historii dla utrzymania ciągłości polskiej państwowości i tożsamości narodowej.
W ramach kampanii w 2023 roku przygotowane zostały materiały edukacyjne online (cykl infografik i wideoinfografik, scenariusz zajęć), gry online dla dzieci i młodzieży szkolnej, zorganizowane zostały webinary historyczne dla nauczycieli, konkurs dla szkół na projekt plakatu oraz wykład na temat gen. Kmicica-Skrzyńskiego podczas wydarzenia organizowanego przez Konsulat w Manchesterze z okazji Święta WP.

Dofinansowanie:
180 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
189 635,00 zł

Organizacja spotkań o charakterze teologiczno-katechetycznym dla Polaków na Litwie Realizowane w 2023 roku zadanie stanowi kontynuację projektu pn. “Powołanie i działanie Polskiego Centrum Edukacji Katechetycznej w Wilnie”, zrealizowanego z sukcesem w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2022”.
Założeniem zadaniabyła aktywizacja i integracja społeczności polskiej na Litwie poprzez organizację cyklu spotkań o charakterze teologiczno-katechetycznym w Wilnie. Projekt miał charakter multidyscyplinarny – skupiał ekspertów z różnych dziedzin nauki: filozofii, antropologii, politologii, socjologii, prawa, teologii, historii i polegał na prowadzeniu twórczego dialogu w duchu nauki Jana Pawła II.

Dofinansowanie:
275 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
295 325,00 zł

Organizacja spotkań o charakterze teologiczno-katechetycznym dla Polaków na Litwie Realizowane w 2023 roku zadanie stanowi kontynuację projektu pn. “Powołanie i działanie Polskiego Centrum Edukacji Katechetycznej w Wilnie”, zrealizowanego z sukcesem w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2022”.
Założeniem zadaniabyła aktywizacja i integracja społeczności polskiej na Litwie poprzez organizację cyklu spotkań o charakterze teologiczno-katechetycznym w Wilnie. Projekt miał charakter multidyscyplinarny – skupiał ekspertów z różnych dziedzin nauki: filozofii, antropologii, politologii, socjologii, prawa, teologii, historii i polegał na prowadzeniu twórczego dialogu w duchu nauki Jana Pawła II.

Dofinansowanie:
275 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
295 325,00 zł

Festiwal PZKO 2023 Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. „Festiwal PZKO 2023″ to wydarzenie podczas, którego swoje osiągnięcia prezentują nie tylko chóry, zespoły, kapele i wokaliści, ale również Miejscowe Koła PZKO i Sekcje działające przy Zarządzie Głównym. Jako imprezy towarzyszące organizowane są wystawy zaolziańskich twórców, wystawy Klubów Kobiet, wystawy o tematyce etnograficznej i historycznej, wystawy prac plastycznych dzieci i młodzieży oraz kiermasz książki. Festiwale to jednak również stoiska z różnymi atrakcjami i wyśmienitymi potrawami i napojami. Oprócz prezentacji dorobku zaolziańskich zespołów na festiwalach występowały gościnnie zespoły czeskie, słowackie, węgierskie, ukraińskie a dominowały zespoły i wokaliści z Polski.

Dofinansowanie:
55 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
63 640,00 zł

76 Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Gorolski Święto” Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. 76 Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Gorolski Święto” jest drugim najstarszym festiwalem folklorystycznym w Republice Czeskiej i niewątpliwie największym, urządzanym przez organizację pozarządową. Impreza odbywa się w Domu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (PZKO) i areale Lasku Miejskiego w Jabłonkowie. W przygotowaniach imprezy, oprócz Miejscowego Koła PZKO w Jabłonkowie, biorą udział również członkowie 14 Miejscowych Kół PZKO z regionu jabłonkowskiego i trzynieckiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe “Beskid Śląski”, “Orły Zaolzia”, Sekcja Akademicka „Jedność” ZG PZKO, Koło Macierzy Szkolnej w Jabłonkowie, w sumie około 1 500 osób.

Dofinansowanie:
65 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
73 025,00 zł

VI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Solecznikach Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. „VI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Solecznikach” to wydarzenie, które oferuje widzom w różnym wieku i o zróżnicowanym poziomie wykształcenia wartościową ofertę teatralną, bogatą w oryginalne środki ekspresji artystycznej, nierzadko komentującą współczesną rzeczywistość, wzbudzającą refleksję.

Dofinansowanie:
45 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
49 730,00 zł

Jubileusz 35-lecia Zespołu Pieśni i Tańca “Solczanie” Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. Jubileusz 35-lecia Zespołu Pieśni i Tańca “Solczanie” to projekt mający na celu przygotowanie i zrealizowanie uroczystego koncertu jubileuszowego. Blisko 35 lat działalności zespołu „Solczanie“ to dorobek ponad 650 koncertów, których geografia jest dosyć rozległa – występy w wielu miastach Litwy, w Polsce, Niemczech, Czechach, na Białorusi, Ukrainie, jak też w rodzimych Solecznikach, okolicznych gminach. Tradycyjnie już od wielu lat zespół jest upiększeniem imprez rejonowych, takich jak „Dożynki“ oraz „Pieśń znad Solczy“. Obecnie program zespołu obejmuje unikalne pieśni podwileńskie oraz obrzędy i zwyczaje ludowe, w tym najbardziej efektowne i cieszące się dużą popularnością widowisko weselne wsi podwileńskiej oraz obrazek „Kiermasz Kaziukowy”.

Dofinansowanie:
22 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
25 320,00 zł

Festiwal Muzyka w Pałacu Balińskich w Jaszunach Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. „Festiwal Muzyka w Pałacu Balińskich w Jaszunach” to wydarzenie organizowane przez Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego we współpracy z Litewską Filharmonią Narodową. Pałac w Jaszunach to obiekt dziedzictwa kultury o znaczeniu nie tylko regionalnym, ale też narodowym. Organizowany od 7 lat Festiwal „Muzyka w Pałacu Balińskich” jest wydarzeniem otwartym i cieszy się wielką popularnością wśród mieszkańców rejonu solecznickiego, jak też gości z całej Litwy i innych państw.

Dofinansowanie:
48 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
52 525,00 zł

IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej “O złotą wstęgę Solczy” Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej “O złotą wstęgę Solczy” to wydarzenie zaplanowane na jeden z czerwcowych weekendów i odbędzie się w Kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach oraz kościołach rejonu solecznickiego. Festiwal jest otwarty dla wszystkich chórów amatorskich z Litwy i zagranicy. Chóry mogą uczestniczyć w następujących kategoriach: chóry dorosłe mieszane, dorosłe kameralne, chóry jednorodne (żeński, męski), dziecięce oraz młodzieżowe. Dopuszczalny występ chóru maksymalnie w dwóch kategoriach.

Dofinansowanie:
35 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
39 730,00 zł

Dni Polskiego Teatru na Wileńszczyźnie Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. „Dni Polskiego Teatru na Wileńszczyźnie” zakłada cykl spotkań z polskim teatrem, które odbędą się w Pałacu Balińskich w Jaszunach oraz w Solecznikach. Program zadania publicznego zakłada prezentację 5 spektakli dla dzieci i młodzieży, a także dla dojrzałego odbiorcy. W programie znajdą się wyłącznie spektakle oparte na twórczości polskich autorów w wykonaniu profesjonalnych teatrów i zawodowych artystów.

Dofinansowanie:
75 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
81 140,00 zł

Warsztaty muzyczne z ludowym artystą Joszko Broda oraz koncert finałowy Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. „Warsztaty muzyczne z ludowym artystą Joszko Broda oraz koncert finałowy” to projekt muzyczny przygotowany przez Fundację Dobroczynności i Pomocy “Dom Kultury Polskiej w Wilnie”. W ramach projektu zaplanowano zorganizowanie autorskich warsztatów muzycznych dla polskiej mniejszości w Litwie z artystą ludowym Joszko Brodą oraz koncert finałowy z pokazem instrumentów. W trakcie warsztatów zostanie zaprezentowane polskie etniczne instrumentarium, zaś artysta omówi zagadnienia związane z tożsamością i transmisją kulturową.

Dofinansowanie:
50 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
53 572,00 zł

Festiwal “Dni Stolicy w Wilnie” Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. Festiwal “Dni Stolicy w Wilnie” – polskie stoisko to największy, cieszący się wieloletnią już tradycją festiwal Wilna. Przez trzy dni, w pierwszy weekend września odbywają się liczne wydarzenia kulturalne, pokazy kulinarne i degustacje, koncerty, stoiska z rękodziełem, place zabaw dla dzieci, warsztaty i wiele innych atrakcji. We wrześniu 2023 r. Dom Kultury Polskiej w Wilnie planuje po raz ósmy wziąć udział w Festiwalu “Dni Stolicy w Wilnie”, które odbywa się od 2005 roku.

Dofinansowanie:
40 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
46 730,00 zł

Jubileuszowy XXX Międzynarodowy Festiwal Poezji “Maj nad Wilią” Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. „Jubileuszowy XXX Międzynarodowy Festiwal Poezji “Maj nad Wilią” to wydarzenie dofinansowywane z środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od 2020 r. 30-sta jubileuszowa edycja Festiwalu to przedsięwzięcie artystyczne i interdyscyplinarne pod hasłem: “30 festiwali na 700-lecie Miasta Wilna”. W 2023 r. celem Festiwalu jest zaprezentowanie dorobku literackiego w roku obchodów 700-lecia Wilna, z ukazaniem wkładu Polaków w rozwój literatury i kultury w tym mieście w przeszłości i dzisiaj.

Dofinansowanie:
45 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
49 730,00 zł

Śladami Aleksandry i Józefa Piłsudskich Realizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. Śladami Aleksandry i Józefa Piłsudskich przyczyni się do budowania dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne, umocnienia więzi z Polską oraz do promocji polskiej kultury i sportu. 2023 rok to 60. rocznica śmierci Aleksandry Piłsudskiej – działaczki niepodległościowej, członkini Polskiej Organizacji Wojskowej, odznaczonej za męstwo orderami Virtuti Militari, Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Niepodległości.
Na cześć pamięci zasłużonej polki zorganizowany zostanie wyjazd edukacyjny dla członków organizacji polonijnych oraz młodzieży zamieszkałej na Litwie.

Dofinansowanie:
35 600,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
40 766,00 zł

IV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Trans/Misje Balticum Zadanie publiczne pn. „IV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Trans/Misje Balticum” to w 2023 r. jedno z priorytetowych wydarzeń w działalności Polskiego Teatru “Studio” w Wilnie. To już czwarta edycja tego Festiwalu. “TRANS/MISJE” to wyjątkowe na skalę europejską zjawisko, którego celem jest stworzenie wspólnej przestrzeni wymiany idei, wartości i wspólnego dziedzictwa kulturowego artystom z różnych państw. Wydarzenie od samego początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, bowiem w ciągu 3 lat przyciągnęło ok. 4000 widzów, wśród których są nie tylko mieszkańcy, ale także goście i turyści z innych krajów Europy. Każde wydarzenie teatralne jest szeroko komentowane w mediach zarówno na Litwie, jak i w Polsce, a także przez z ambasady krajów z których przybywają artyści.

Dofinansowanie:
50 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
58 730,00 zł

XI Międzynarodowy Festiwal Teatralny “Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej” Zadanie publiczne pn. XI Międzynarodowy Festiwal Teatralny “Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej” jest flagowym projektem Polskiego Teatru “Studio” w Wilnie. Festiwal odbywa się co drugi rok, na zmianę z Międzynarodowym Festiwalem Teatralnym “MONOWschód”, który jest równie ważnym przedsięwzięciem Teatru. Każda z poprzednich 10 edycji “Wileńskich Spotkań Sceny Polskiej” cieszyła się wysoką frekwencją i dużym zainteresowaniem. To prawdziwe święto sztuki teatralnej, gromadzące nie tylko elitę kulturalną, ale młodzież i dzieci, dla których poczucie dumy z przynależności do elitarnego grona Polaków jest na tyle ważne, że owocuje w działaniach na rzecz polskiego środowiska.

Dofinansowanie:
70 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
78 960,00 zł

Letnia Akademia Muzyki Polskiej na Litwie – warsztaty muzyczne Zadanie publiczne pn. „Letnia Akademia Muzyki Polskiej na Litwie – warsztaty muzyczne” organizowane przez Polską Scenę Muzyczną na Litwie zakłada czterodniowe warsztaty dla młodych instrumentalistów i wokalistów. Program warsztatów obejmie: wykłady tematyczne, ćwiczenia z emisji głosu i dykcji dla wokalistów oraz kształcenie warsztatu instrumentalistów. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez 5 profesjonalistów. Letnia Akademia Muzyki Polskiej na Litwie to jeden z najlepszych projektów integrujących i aktywizujących młodzież w Wilnie.

Dofinansowanie:
30 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
37 820,00 zł

Festiwal “Weekend z Polskim Jazzem” Zadanie publiczne pn. Festiwal “Weekend z Polskim Jazzem”, którego beneficjentem jest Polska Scena Muzyczna na Litwie to projekt zakładający trzydniowy festiwal mający na celu szerokie rozpropagowanie oraz zachęcenie Polaków i Litwinów zamieszkujących Wileńszczyznę do zainteresowania polskim jazzem. Podczas festiwalu wystąpią znani muzycy polskiej i litewskiej sceny jazzowej, a także młode zespoły jednak posiadające duże osiągnięcia. Program ramowy festiwalu zakłada występ Confusion Projekt feat. Piotr Baron oraz występ Piotr Schmidt Quintet feat. Kestutis Vaiginis.

Dofinansowanie:
35 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
41 850,00 zł

Jubileusz 60-lecia Polskiego Teatru w Wilnie – wystawa i spektakl Zadanie publiczne pn. Festiwal “Weekend z Polskim Jazzem”, którego beneficjentem jest Polska Scena Muzyczna na Litwie to projekt zakładający trzydniowy festiwal mający na celu szerokie rozpropagowanie oraz zachęcenie Polaków i Litwinów zamieszkujących Wileńszczyznę do zainteresowania polskim jazzem. Podczas festiwalu wystąpią znani muzycy polskiej i litewskiej sceny jazzowej, a także młode zespoły jednak posiadające duże osiągnięcia. Program ramowy festiwalu zakłada występ Confusion Projekt feat. Piotr Baron oraz występ Piotr Schmidt Quintet feat. Kestutis Vaiginis.

Dofinansowanie:
90 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
98 960,00 zł

Tropem powstania państwa Polskiego – historia Piastów Realizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. Tropem powstania państwa Polskiego – historia Piastów przyczyni się do budowania dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne, umocnienia więzi z Polską oraz do promocji polskiej kultury i języka polskiego.
Niniejszy projekt kierowany jest do osób, które aktywnie biorą udział w życiu swojej polonijnej wspólnoty, pokrzepiając polską tożsamość, promując polską kulturę i relacje polsko-litewskie. Realizowane zadanie jest jednym z etapów edukacji historycznej, który ma za zadanie przybliżyć początek powstania państwa Polskiego, a przede wszystkim zaszczepić w uczestnikach chęć dalszego obcowania z historią i kulturą Polski.

Dofinansowanie:
25 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
26 410,00 zł

Akademia Teatralna Polskiego Teatru w Wilnie Zadanie publiczne pn. „Akademia Teatralna Polskiego Teatru w Wilnie” – projekt realizowany będzie w siedzibie Polskiego Teatru w Wilnie i w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Zajęcia mają formę warsztatów. Instruktorzy zajęć zaprezentują kilka przykładów form teatralnych w postaci materiałów edukacyjnych i filmików dostępnych w Internecie. Kolejnym krokiem jest wyjaśnienie uczestnikom jakie zawody funkcjonują w teatrze oraz jakie zawody wspierają proces realizacji spektaklu. Uczestnicy zapoznają się również z historią Polskiego Teatru w Wilnie.

Dofinansowanie:
40 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
44 730,00 zł

Jubileuszowa XX Impreza Dożynkowa PLON 2023 Zadanie publiczne pn. „Jubileuszowa XX Impreza Dożynkowa PLON 2023” – wydarzenie organizowane jest we współpracy z Rudziskim Kołem ZPL z udziałem przedstawicieli kół z Trok, Landwarowa, Starych Trok, Świętnik, Połukni, Rykont oraz Międzyrzecza. Dożynkowe święto rozpoczyna Msza święta podczas, której przedstawiciele kół składają w darze symboliczne dary przyrody i pracy rąk ludzkich. Po nabożeństwie wszyscy pochodem udają się na plac przy kościele, gdzie odbywa się główna cześć imprezy. Wcześniej wszystkie koła ZPL przygotują swoje stoiska z daniami, dekoracjami związanymi z wybranym tematem jesiennym.

Dofinansowanie:
35 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
41 320,00 zł

32. Festyn Kultury Polskiej Ziemi Trockiej “Dźwięcz, Polska Pieśni! Zadanie publiczne pn. „32. Festyn Kultury Polskiej Ziemi Trockiej “Dźwięcz, Polska Pieśni!” – wydarzenie jest tradycyjną 2-dniową imprezą rejonu trockiego organizowaną już ponad 30 lat. Trzydziesta druga edycja odbędzie się w Starych Trokach. Pierwszego dnia (sobota) odbędzie się dziecięcy koncert zespołów. Uczestnicy festynu przybędą do Szkoły Podstawowej im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach, gdzie odbędzie się próba utworów muzycznych chóru łączonego.

Dofinansowanie:
30 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
35 450,00 zł

700-lecie Wilna po Polsku – całodzienny koncert polskich zespołów na Placu Katedralnym w Wilnie Zadanie publiczne pn. „700-lecie Wilna po Polsku – całodzienny koncert polskich zespołów na Placu Katedralnym w Wilnie” – bezpośrednią okazją do zorganizowania koncertu jest uczczenie 700-lecia Wilna, przypadające w 2023 roku. Koncert, w którym wystąpią przede wszystkim polscy muzycy z Wileńszczyzny, będzie okazją do promocji polskiej kultury, kreowania pozytywnego wizerunku Polaków na Litwie i symbolicznego ukazywania, że Polacy mają swoje miejsce w samym sercu Wilna.

Dofinansowanie:
170 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
185 100,00 zł

Dzień Polonii Węgierskiej Zadanie publiczne pn. „Dzień Polonii Węgierskiej” organizowane przez Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech, jest najważniejszym świętem polonijnym. Tradycja ta, jest kontynuowana od 1996 roku. To dzień spotkań Polonii i Polaków zamieszkujących Węgry oraz węgierskich przyjaciół. W tym dniu zostaje wręczona nagroda „Św. Władysława” i nagrody „Za zasługi dla węgierskiej Polonii” dla osób z Węgier i Polski, które pomagają w szerzeniu polskiej kultury i tradycji na Węgrzech. W wydarzeniu bierze udział cała węgierska Polonia. Jest to uroczystość wyjątkowa i niepowtarzalna w życiu węgierskiej Polonii. Pozwala na wyrażenie wdzięczności osobom od lat działającym na rzecz tutejszej Polonii oraz wzbudza zainteresowanie i chęć młodzieży do aktywnego udziału w kultywowaniu języka, kultury i tradycji polskich na Węgrzech.

Dofinansowanie:
33 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
39 172,50 zł

Kultura w działaniu – polonijne inicjatywy artystyczne cz. III Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. „Kultura w działaniu – polonijne inicjatywy artystyczne cz. III” ukierunkowane jest przede wszystkim na organizację wydarzeń promujących polską kulturę wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak organizacja: warsztatów teatralnych i fotograficznych; koncertów i festiwali; wydarzeń jubileuszowych; spotkań kulturalnych oraz wystawianie spektakli teatralnych i wsparcie działalności artystycznej grup teatralnych.

Dofinansowanie:
120 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
131 515,00 zł

Kultura w działaniu – polonijne inicjatywy artystyczne cz. II Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. „Kultura w działaniu – polonijne inicjatywy artystyczne cz. II” ukierunkowane jest przede wszystkim na organizację wydarzeń promujących polską kulturę wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak organizacja: warsztatów teatralnych, wokalnych i fotograficznych; koncertów i festiwali; konkursów tanecznych; spotkań kulturalnych oraz wsparcie działalności artystycznej grup teatralnych. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne.

Dofinansowanie:
160 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
177 625,00 zł

Kultura w działaniu – polonijna scena artystyczna Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. „Kultura w działaniu – polonijne inicjatywy artystyczne cz. II” ukierunkowane jest przede wszystkim na organizację wydarzeń promujących polską kulturę wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak organizacja: warsztatów teatralnych, wokalnych i fotograficznych; koncertów i festiwali; konkursów tanecznych; spotkań kulturalnych oraz wsparcie działalności artystycznej grup teatralnych. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne.

Dofinansowanie:
295 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
328 840,00 zł

Kultura w działaniu – publikacje II Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. „Kultura w działaniu – publikacje II”
ukierunkowane jest przede wszystkim na wsparcie inicjatyw wydawniczych Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak upamiętnianie polskiej historii i kultury.
Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne i budowanie świadomości historycznej.
W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 4 podmioty z 3 krajów, tj.
Bułgarii, Francji i Litwy. Ponadto zostanie zrealizowane 1 działanie własne na terenie Litwy i Wielkiej Brytanii. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Dofinansowanie:
125 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
141 920,00 zł

Aktywni w inicjatywach dla polskich spraw W dniu 14 czerwca 2023 r. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego podpisała z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów umowę na realizację zadania publicznego pn. „Aktywni w inicjatywach dla polskich spraw”. Jest to zadanie mające na celu aktywizację Polonii i Polaków mieszkających poza krajem przy wykorzystaniu działalności regrantingowej, tj. wsparcia finansowego w wysokości do 10.000 zł. dla działań lokalnych organizacji polskich i polonijnych oraz nieformalnych grup naszych rodaków. W ramach zadania Fundacja planuje objęcie wsparciem finansowym ok. 80 małych projektów realizowanych w obszarze „Wydarzenia polonijne”.

Dofinansowanie:
900 000 zł

 

Całkowita wartość zadania:
965 800 zł

Aktywni w działaniach promujących Polskę I Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. „Aktywni w działaniach promujących Polskę I” ukierunkowane jest przede wszystkim na organizację wydarzeń promujących polską kulturę i historię wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak upamiętnianie polskiej historii i kultury. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne i budowanie świadomości historycznej.

W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 3 podmioty z 3 krajów, tj.
Estonii, Litwy i Mołdawii. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Dofinansowanie:
54 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
59 170,00 zł

Aktywni w działaniach promujących Polskę II Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. „Aktywni w działaniach promujących Polskę II” ukierunkowane jest przede wszystkim na organizację wydarzeń promujących polską kulturę i historię wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak upamiętnianie polskiej historii i kultury. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne i budowanie świadomości historycznej.

W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 9 podmiotów z 6 krajów, tj.
Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Litwy, Ukrainy i Węgier. Ponadto zostanie zrealizowane 3 działania własne na terenie Litwy, Łotwy i Ukrainy. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Dofinansowanie:
270 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
301 960,00 zł

Aktywni w działaniach promujących Polskę IV Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. „Aktywni w działaniach promujących Polskę IV” ukierunkowane jest przede wszystkim na organizację wydarzeń promujących polską kulturę i historię wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak upamiętnianie polskiej historii i kultury. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne i budowanie świadomości historycznej.

W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 2 podmioty z 2 krajów, tj. Litwy i Ukrainy. Ponadto zostanie zrealizowane 2 działania własne na terenie Litwy, Łotwy i Wielkiej Brytanii. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Dofinansowanie:
220 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
239 740,00 zł

Ochrona polskiej pamięci i tożsamości na Wschodzie I Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. „Ochrona polskiej pamięci i tożsamości na Wschodzie I” ukierunkowane jest przede wszystkim na opiekę nad polskimi miejscami pamięci za granicą. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne i budowanie świadomości historycznej.

W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 6 podmiotów z 5 krajów, tj.
Bułgarii, Republiki Czeskiej, Kazachstanu, Łotwy i Mołdawii. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Dofinansowanie:
79 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
86 990,00 zł

Kultura w działaniu – publikacje I Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. „Kultura w działaniu – publikacje I”
ukierunkowane jest przede wszystkim na wsparcie inicjatyw wydawniczych Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak upamiętnianie polskiej historii i kultury.
Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne i budowanie świadomości historycznej.
W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 4 podmioty z 4 krajów, tj. Białorusi, Republiki Czeskiej, Litwy i Łotwy. Ponadto zostaną zrealizowane 3 działanie własne na terenie Litwy , Łotwy i Republiki Czeskiej. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Dofinansowanie:
295 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
326 255,00 zł

Ochrona polskiej pamięci i tożsamości na Wschodzie II Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zadanie publiczne pn. „Ochrona polskiej pamięci i tożsamości na Wschodzie II” ukierunkowane jest przede wszystkim na organizację wydarzeń promujących polską kulturę i historię wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak upamiętnianie polskiej historii i kultury. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne i budowanie świadomości historycznej.

W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 3 podmioty z 3 krajów, tj.
Litwy, Mołdawii i Węgier. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Dofinansowanie:
53 600,00 zł

 

Całkowita wartość zadania:
60 650,00 zł