Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” i Służbę Ochrony Państwa

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., s. 2).

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pani/ Pana danych osobowych jest:
a) Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, z siedzibą w Polsce, w Warszawie przy ul. Jazdów 10S, natomiast wykonującym obowiązki administratora jest Prezes Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, z siedzibą w Polsce, w Warszawie ul. Jazdów 10a.
b) Służba Ochrony Państwa, z siedzibą w Polsce, w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, natomiast wykonującym obowiązki administratora jest Inspektor Ochrony danych, ppłk SOP Piotr Pyc, z siedzibą w Polsce, w Warszawie ul. Podchorążych 38.

2. Zakres przetwarzanych danych obejmuje:
a) imię i nazwisko,
b) nr PESEL,
c) funkcję,
d) służbowy adres do korespondencji,
e) telefon,
f) adres poczty elektronicznej.

3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2, zostały przez Panią/ Pana przekazane Administratorowi za pośrednictwem maila lub podczas rozmowy telefonicznej w związku z potwierdzeniem Pani/Pana obecności podczas Koncertu Galowego inaugurujący uroczystości sprowadzenia do Ojczyzny doczesnych szczątków Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, pod Patronatem Honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego organizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

4. Pani/ Pana dane są przetwarzane na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wpisania na listę osób uczestniczących w wydarzeniu,

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 4, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

6. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim, w szczególności podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym sądom i innym organom państwowym.

7. Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Służby Ochrony Państwa.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.

9. Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania oraz w art. 21 (prawo do sprzeciwu), o ile będą miały zastosowanie.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.

11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Pliki do pobrania:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych