POMOC CHARYTATYWNA

W ramach realizowanego w 2021 r. zadania „Dofinansowanie działalności placówek medyczno-opiekuńczych na Wschodzie” (Oferta 893/DWPP/2021), które zostało sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wysokość dotacji wynosi 270 000,00 złotych. Projekt “Dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo-medycznych na Wschodzie” stanowi kontynuację dotychczasowych działań Fundacji i, obok projektów ukierunkowanych na udzielanie indywidualnej pomocy rzeczowej i finansowej oraz pomocy udzielanej  w ramach akcji humanitarnych, jest elementem kompleksowego systemu wsparcia socjalnego Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkujących w krajach dawnego bloku komunistycznego. Projekt powstał w oparciu o wnioski złożone na jesieni 2020 roku do FPPnW przez jej beneficjentów i przewiduje dofinansowanie działalności placówek opiekuńczych i medycznych w wybranych krajach byłego ZSRR – Białorusi, Kazachstanu, Litwy i Ukrainy, których podopiecznymi są również Polacy lub osoby polskiego pochodzenia.

W ramach zadania planowane jest wsparcie następujących rodzajów instytucji niosących pomoc humanitarną: hospicjów, domów dziecka, domów opieki społecznej, centrum diagnostycznego oraz domu samotnej matki. Planowane w ramach oferty wsparcie dotyczyć będzie dofinansowania kosztów eksploatacyjnych (w tym kosztów opału), wynagrodzenia pracowników, wyżywienia podopiecznych (w tym kosztów zakupu żywności specjalistycznej), zakupu odzieży i obuwia,  zakupu sprzętu (w tym sprzętu medycznego i AGD), zakupu wyprawek szkolnych, zakupu artykułów higienicznych, środków pielęgnacyjnych, środków czystości, środków antyseptycznych i środków ochrony osobistej, kosztów zakwaterowania i kosztów transportu, a także kosztów drobnego remontu.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Related Posts