Sprawozdanie 2019

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” realizując swoje cele w 2019 roku wykonywała państwowe zadania zlecone jej przez Senat RP i Ministerstwa: Spraw Zagranicznych, Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Edukacji Narodowej. Środki na dofinansowanie projektów, które Fundacja kieruje do beneficjentów, pochodziły z Senatu RP i poszczególnych ministerstw oraz – między innymi w przypadku podlegającego Fundacji Wschodniego Funduszu Dobroczynności – darczyńców i sponsorów takich jak Spółki Skarbu Państwa, podmioty prywatne, samorządy oraz z bezpośredniego wsparcia celowego realizowanego jako mecenat polskiego biznesu.

Do zadań Fundacji, zgodnie z jej statutem, należy podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie języka polskiego oraz promocja polskiej kultury i tradycji narodowych, a co za tym idzie również tworzenie pozytywnego wizerunku Polski. Celem działania Fundacji jest też poprawa sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej Polaków żyjących poza granicami kraju oraz pogłębianie więzi pomiędzy nimi, a innymi środowiskami narodowymi oraz angażowanie środowisk polonijnych i polskich na Zachodzie do współdziałania w niesieniu pomocy Polakom na Wschodzie. Mając na celu realizację powyższych wytycznych Fundacja wspiera wspiera organizacje, szkoły parafie i stowarzyszenia zrzeszające Polaków poza granicami kraju oraz prowadzi działania własne.

W 2019 roku utrzymane i rozwijane były kluczowe projekty z poprzednich lat, jak: „Bon Pierwszaka”, „Spotkania na Pokuciu”, „Wileńska Akademia Biznesu”, kampania „#KtoTyJesteś”, turniej „Historiada”, akcja „Repatriacja krok po kroku”, zjazd „Federacji Polskich Mediów na Wschodzie”, szkolenia dziennikarzy, renowacje polskich kwater wojskowych na Białorusi i Litwie oraz wiele innych. Nie był to tylko rok kontynuacji – zrealizowano szereg nowych inicjatyw, w tym: „I Międzynarodowe Spotkanie Młodych”, pilotażowy program „Polska Jest w Tobie”, wystawy „Szwajcar w Wilnie” oraz „Ostatni świadkowie. Portrety bohaterów II wojny światowej” czy druk i udostępnienie „Śpiewnika pieśni patriotycznych”.

Poniżej prezentujemy syntetyczny raport podsumowujący działania Fundacji w 2019 roku z podziałem na obszary, w których realizuje ona swoje cele statutowe.

Related Posts