PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ FUNDACJI W 2018 ROKU – AKTYWIZACJA

W 2018 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” przyczyniła się do wzmocnienia aktywności obywatelskiej środowisk polskich i polonijnych na Wschodzie opierając się na siedmiu formach działalności.

Wsparła struktury 145 polskich organizacji na Wschodzie dofinansowując ich bieżącą działalność, wyposażenie siedzib, przeprowadzanie drobnych remontów i adaptacji pomieszczeń oraz zakup niezbędnego sprzętu. Pomoc Fundacji w tym zakresie działań aktywizacyjnych udzielona została Polakom z RPA, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Mołdawii i Rosji, Rumunii oraz Serbii, Słowacji, Uzbekistanu i Ukrainy.

Fundacja dba o prawa mniejszości polskich na Wschodzie. W 2018 roku kontynuowała działalność zmierzającą do wzmocnienia pozycji polskich organizacji oraz osób pochodzenia polskiego zmierzając do realizacji ich praw. W ramach projektu aktywizacyjnego kontynuowano opiekę nad polską mniejszością narodową nie tylko w formie poradnictwa prawnego, ale także przekazując informacje na temat praw i ich realizacji. Stworzono nowe punkty doradztwa prawnego i utrzymano dotychczasowe punkty pomocy prawnej, dbano o pogłębienie świadomości obywatelskiej i praw przysługującym mniejszościom narodowym. Fundacja brała też udział w organizacji konferencji o ochronie mniejszości narodowych oraz dbała o przestrzeganie praw do zachowania, rozwoju i posługiwania się językiem polskim oraz edukację prawną młodzieży. W 2018 roku w ramach tej formy działalności aktywizacyjnej wsparto polskie organizacje w Czechach, na Litwie i Ukrainie, w Mołdawii i Rosji.

Oddzielną grupę projektów aktywizacyjnych stanowiły w 2018 roku przedsięwzięcia wspierające i pobudzające przedsiębiorczość, ze szczególnym naciskiem na umiejętność dostrzegania i wykorzystywania szans w otoczeniu – zarówno w perspektywie kształtowania kariery zawodowej, jak i prowadzenia działalności biznesowej. Inicjatywy te uwzględniały interesy społeczności lokalnych oraz możliwości nawiązania i wzmocnienia współpracy gospodarczej z Polską. W wyniku przeprowadzanych działań beneficjenci projektu w Czechach, Mołdawii, na Ukrainie, Słowacji i Litwie nabyli kompetencje umożliwiające założenie i prowadzenie działalności gospodarczej. Zdobyte doświadczenie biznesowe oraz wiedza ekonomiczna stanowić będą wartość przekazywaną w obrębie środowisk polskich. W 2018 roku Fundacji udało się zrealizować między innymi Wileńską Akademię Przedsiębiorczości, projekt finansowany przez Orlen Lietuva we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Domem Kultury Polskiej w Wilnie.

Polskie organizacje na Wschodzie, by móc budować silną pozycję w kraju zamieszkania, muszą stale podnosić kompetencje swoich członków, działaczy i liderów, dlatego Fundacja organizowała w 2018 roku szereg szkoleń i warsztatów. Ich tematyka obejmowała miedzy innymi funkcjonowanie organizacji pozarządowych, zarządzanie projektem i organizacją oraz aktywizację młodzieży. Sprzyjały one doskonaleniu kompetencji zawodowych oraz wymianie doświadczeń określonych grup profesjonalistów i organizowane były dla Polaków mieszkających na Białorusi, Ukrainie, Litwie oraz Słowacji, w Czechach, Mołdawii i Rosji.

W 2018 roku Fundacja doprowadziła do wielu spotkań organizacji polskich na Wschodzie. Inicjatywy integrujące zarówno członków organizacji polskich oraz polonijnych na Wschodzie, jak i osoby niezrzeszone, na rzecz których działają, zajmują ważne miejsce w działalności aktywizacyjnej. Wspólne organizowanie spotkań okolicznościowych z okazji świąt państwowych i religijnych, rocznic, Dni Polonii i Polaków za Granicą, jubileuszy organizacji oraz forów polonijnych sprzyja pogłębianiu relacji pomiędzy członkami polskich społeczności na Wschodzie, zwiększa skuteczność komunikacji i tworzy przyjazną atmosferę pomocną w budowaniu dobrych stosunków interpersonalnych w organizacjach. W 2018 roku wsparcie w ramach tego projektu uzyskali beneficjenci: z RPA, Białorusi, Chorwacji, Czech, Gruzji, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Słowacji, Ukrainy i Węgier.

Kolejną gałęzią aktywizacyjnej działalności Fundacji jest zaangażowanie w krzewienie kultury fizycznej i organizację wydarzeń sportowych. Również w ubiegłym roku polegała ona na wspieraniu działań promujących aktywność fizyczną społeczności polskich, upowszechnieniu atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego poprzez aktywizację środowisk zawodowych i społecznych na Wschodzie oraz wzmocnienie roli organizacji oferujących programy popularyzacji sportu dla wszystkich. W ramach realizacji projektu wsparto organizację zawodów, festynów i obozów sportowych w różnych dyscyplinach, m.in.: siatkówce, koszykówce, piłce nożnej, piłce ręcznej, biegach, a także spływów kajakowych i rajdów rowerowych, jak również plenerowych imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Organizacje, kluby i sekcje sportowe zostały doposażone w sprzęt sportowy i turystyczny (m.in. siłownie) oraz stroje sportowe. Działalność ta realizowana była w dziewięciu krajach: na Białorusi, w Czechach, Kazachstanie, Kirgistanie, na Litwie, Łotwie, w Mołdawii, Rosji i na Ukrainie.

Elementem działalności Fundacji sprzyjającej aktywizacji Polaków na Wschodzie jest również pogłębianie ich więzi z Polską. Działania w ramach tego projektu obejmowały szkolenia, spotkania profesjonalistów, pobyty naukowe i wyjazdy o charakterze poznawczym do Polski. Realizacja tych działań w 2018 roku przyczyniła się do pogłębienia i umocnienia dotychczasowej współpracy organizacji polskich i polonijnych z krajem, umożliwiła wymianę doświadczeń i promowała współdziałanie. Istotą zrealizowanych zadań było wspieranie działań polskich organizacji, które aktywnie wzmacniają więzi i kontakty Polaków i Polonii z krajem poprzez realizację projektów adresowanych do Rodaków w Czechach, na Litwie, w Rosji oraz na Ukrainie.

 

 

Related Posts