Pomoc charytatywna i socjalna Polakom na Wschodzie

W 2020 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” tradycyjnie już – obok projektów koncentrujących się na promocji polskiej kultury i języka polskiego  – prowadziła działania socjalne, których głównych celem była poprawa warunków bytowych Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających w krajach dawnego bloku komunistycznego.

W ramach projektu „Pomoc socjalna i charytatywna Polakom na Wschodzie” przeprowadzonych zostało 99 działań, których beneficjentami byli nasi Rodacy mieszkający na terenie Białorusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Fundacja, poprzez polskie organizacje, parafie i szkoły udzieliła wsparcia osobom starszym, kombatantom, osobom zasłużonym dla polskich organizacji, animatorom i twórcom kultury polskiej oraz dzieciom i młodzieży.

Prowadzone w ramach projektu działania pogrupowane zostały w następujące obszary:  pomoc socjalna i charytatywna dla najuboższych, dofinansowanie funkcjonowania placówek medycznych i opiekuńczych oraz akcje humanitarne.

Odbiorcami pomocy finansowej i rzeczowej było około 3 500 osób ze 100 miejscowości w 10 krajach, które ze względu na niskie dochody, stan zdrowia lub sytuację rodzinną mają trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb materialnych. Świadczenia finansowe otrzymało ponad 800 osób, pomocą w postaci dożywiania objętych zostało ponad 380 osób (nie wliczając w to osób objętych dożywianiem w ramach dofinansowania placówek), a pomoc rzeczowa w postaci żywności, paczek świątecznych, odzieży, obuwia i opału trafiła do ponad 2 200 osób. Wsparcie akcji humanitarnych realizowane było poprzez dofinansowanie inicjatyw polonijnych organizacji medycznych na Wschodzie – Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu z siedzibą w Łucku oraz Stowarzyszenia „Jasna Góra” z siedzibą w Tyraspolu polegających na organizowaniu bezpłatnych konsultacji lekarskich, podczas których wykonywano podstawowe badania oraz przekazywano leki. W okolicznościach pandemii ta forma pomocy udzielanej naszym rodakom miała szczególnie ważne znaczenie i realnie wpływała na ich bezpieczeństwo.

Projekt „Pomoc socjalna i charytatywna Polakom na Wschodzie” dofinansowany został ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Related Posts