PROMOCJA POLSKICH SZKÓŁ W KURIERZE WILEŃSKIM

W szkołach na Wileńszczyźnie trwa rekrutacja uczniów. Dla początkowych klas procedura złożenia podania do konkretnej placówki jest uproszczona – można to zrobić on-line poprzez stronę svietimas.vilnius.lt. Wniosek pozwala na wskazanie trzech wybranych placówek, w tym obowiązkowo szkołę, do której dziecko jest przypisane ze względu na adres zameldowania.

Rekrutację promuje Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” m.in. na łamach Magazynu „Kuriera Wileńskiego”. W kolejnych numerach tygodnika będą się ukazywać materiały promocyjne przygotowane przez Stowarzyszenie. W najbliższym numerze pisma (#19) zaprezentowane zostaną trzy wileńskie szkoły średnie: Gimnazjum im. Jana Pawła II, Liceum im. Adama Mickiewicza oraz Gimnazjum w Grzegorzwie.
Z materiałów promocyjnych opublikowanych w Magazynie rodzice mogą się dowiedzieć jakie są mocne strony danej szkoły, jaki ma profil i infrastrukturę oraz co oferuje swoim uczniom. Akcji przyświeca hasło „Wybierz polską szkołę”. „Macierz” w ogłoszeniu zwraca uwagę, iż znajomość języka polskiego, pielęgnacja tożsamości narodowej, kształcenie młodych pokoleń z poszanowaniem wartości ogólnoludzkich, chrześcijańskich i patriotycznych określa nas jako Polaków. Stowarzyszenie nauczycieli podkreśla także, że współczesna polska szkoła na Litwie reprezentuje wysoki poziom nauczania, posiada nowoczesne pracownie szkolne i bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz daje możliwość rozwijania zdolności i zainteresowań każdego dziecka.

Niewątpliwie wybierając szkołę dla dziecka, należy się kierować wyłącznie jego dobrem. To jest decyzja dotycząca przyszłości dziecka, jego samoświadomości, również samopoczucia. Zwłaszcza w klasach początkowych, I–IV, jest niezwykle ważne, w jakim języku będzie prowadzone nauczanie. W obcym środowisku językowym dziecko odczuwa dodatkowy stres, czuje się niedowartościowane, wyobcowane, zepchnięte na margines. Zdaniem psychologów dla dobra dziecka lepsze jest rozpoczynanie nauki w języku ojczystym, w komfortowym dla niego środowisku, które ma kluczowe znaczenie dla jego rozwoju, samostanowienia, zdobywania wiary we własne siły, samoakceptacji – powiedział Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” w wywiadzie dla portalu zw.lt.

Magazyn „Kuriera Wileńskiego” wydawany jest ze środków Fundacji PKO Banku Polskiego.

Related Posts