Sprawni w działaniu

Stowarzyszenia i organizacje polskie i polonijne korzystają z różnorodnych źródeł finansowania swojej działalności. Choć wydaje się, że źródeł tych jest bardzo wiele, problemy finansowe są najpoważniejszą przeszkodą hamującą ich rozwój lub wręcz będącą przyczyną kończenia działalności. Oprócz działań merytorycznych organizacje muszą finansować też koszty administracyjne: lokal, sprzęt, którym się posługują w pracy, księgowość, praca koordynatora projektu i inne. Niestety, koszty te zazwyczaj nie są finansowane przez władze krajów zamieszkania mniejszości polskiej, co bardzo utrudnia działalność, tworzenie, realizację i rozliczanie projektów.

Warunkiem sprawnego funkcjonowanie siedzib organizacji polskich na Litwie i Ukrainie jest wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz zaopatrzenie w meble biurowe i inne niezbędne sprzęty w zależności od specyfiki prowadzonej działalności.

Dzięki projektowi możliwe było także pokrycie kosztów zakwaterowania, pobytu i przejazdów do Polski i z Polski przedstawicieli środowisk polskich ze Wschodu w celach programowych w ramach realizacji projektów. Dysponowanie funduszem pokrywającym ww. wydatki dało swobodę w porozumiewaniu się z organizacjami, ułatwiło proces odbioru dotacji na realizację projektu oraz rozliczenie dotacji i dostarczenie oryginałów dokumentów. Działaniem tym zostali objęci wszyscy Beneficjenci, z którymi współpracuje Fundacja. W 2016 roku Fundacja złożyła ofertę projektową uwzględniającą potrzeby zdecydowanie szerszej grupy beneficjentów z terenu Ukrainy, z którymi nowe kierownictwo Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” od lat utrzymuje kontakt i zna ich działalność. W wielu przypadkach, są to środowiska dotychczas pomijane przy podziale środków na wspieranie Polaków na Wschodzie, co ogranicza rozwój ich sporego potencjału.