Ochrona praw mniejszości polskiej

Projekt będący kontynuacją i rozwinięciem wieloletnich spójnych działań Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” miał na celu wzmocnienie pozycji środowisk polskich w kraju zamieszkania, ochrony mniejszości polskiej, Polonii i Polaków za granicą oraz wspierania różnorodnych form działania środowisk polskich mających na celu podniesienie ich statusu. W celu wzmocnienia pozycji organizacji polskich oraz osób niezrzeszonych pochodzenia polskiego Fundacja wspierała – przede wszystkim na Litwie – systemowe działania umożliwiające realizację praw podmiotowych i ochronę wolności w swobodnym kultywowaniu polskości z poszanowaniem praw kraju zamieszkania, w zgodzie ze standardami międzynarodowymi.

Projekt zakładał opiekę nad polską mniejszością narodową nie tylko na poziomie poradnictwa prawnego, ale także na poziomie zintegrowanych form przekazywania informacji na temat praw i ich realizacji. Fundacji szczególnie zależało na kontynuowaniu edukacji młodzieży polskiej, aby była świadoma praw i obowiązków zarówno wobec państwa zamieszkania, jak i Polski – jako Macierzy. Służyło temu wspieranie aktywności obywatelskiej środowisk polskich i polonijnych na Litwie, w tym Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) – Centrum Pomocy prawnej dla polskiej mniejszości narodowej na Litwie; Związku Prawników Polaków na Litwie, a także instytucji o podobnym profilu w Mołdawii (Naddniestrze), na rzecz ochrony praw mniejszości, szerzenia standardów międzynarodowych, aktywizacji społecznej w kierunku upowszechniania świadomości prawnej i obywatelskiej, tworzenia punktów doradztwa prawnego, udzielania nieodpłatnych porad prawnych.

Projekt miał służyć zaspokojeniu potrzeb polskiej mniejszości w zakresie tworzenia punktów doradztwa prawnego, pogłębiania świadomości obywatelskiej i praw przysługującym mniejszościom narodowym, utrzymania dotychczasowych punktów pomocy prawnej, organizacji konferencji o ochronie mniejszości narodowych; przestrzeganiu prawa do zachowania, rozwoju języka polskiego i posługiwania się nim, edukacji prawnej młodzieży – dlatego też będzie kontynuowany w następnych latach.