PROJEKT SCENA GALICYJSKA – ZAPYTANIE OFERTOWE – PORTAL INFORMACYJNY

 

 

Warszawa, 21.09.2023 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie”
im. Jana Olszewskiego
Jazdów 10A, 00-467 Warszawa
tel. +48 22 628 55 57
e-mail: s.zielonka@pol.org.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE poniżej 50 000,00 PLN netto

W związku z realizacją projektu „SCENA GALICYJSKA – NASZA WSPÓLNA HISTORIA – Promocja kultury ukraińskiej i kultury polskiej w ramach współpracy Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu” (nr umowy grantowej PLBU.01.01.00-18-0499/17-00 z dnia 15-04-2022 r.), który jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem jest stworzenie portalu informacyjnego – Lwów (ang. Information portal – Lviv), w ramach projektu „SCENA GALICYJSKA – NASZA WSPÓLNA HISTORIA – Promocja kultury ukraińskiej i kultury polskiej w ramach współpracy Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu”, w części dotyczącej Partnera.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie dotyczy stworzenia protalu informacyjnego – Lwów, w projekcie „SCENA GALICYJSKA – NASZA WSPÓLNA HISTORIA – Promocja kultury ukraińskiej i kultury polskiej w ramach współpracy Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu””, w części dotyczącej Partnera.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 3. Cena obejmie wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia.

II. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ WYKONAWCY

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

 1. posiadają niezbędne uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (forma potwierdzenia: wpis w CEIDG/KRS lub inne potwierdzenie prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia np. oświadczenie (załącznik nr. 4);

2. Zapoznali się z klauzulą antykorupcyjną i składając ofertę przyjmują do wiadomości konieczność jej stosowania (załącznik nr 3)

3. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Założycielem Zamawiającego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć:

 1. osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Fundacji “Pomoc Polakom za Wschodzie” im. Jana Olszewskiego w Warszawie na adres: ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa lub

 2. drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail:

s.zielonka@pol.org.pl

 1. Termin składania ofert upływa 29 września 2023 r. o godz. 24:00

 2. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu oferty.

 3. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi dnia 2 października 2023 r. w siedzibie Zamawiającego.

 4. W przypadku wątpliwości lub niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań. Oferent powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, oferta zostanie odrzucona.

 5. W przypadku skierowania pytań do Oferenta/Oferentów, rozstrzygnięcie nastąpi w następnym dniu roboczym, po dniu jaki został wskazany na złożenie wyjaśnień.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Kompletna oferta musi zawierać:

  1. wpis z CEIDG/KRS lub inne potwierdzenie prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia np. oświadczenie (załącznik nr. 4)

  2. formularz ofertowy (załącznik nr 2);

  3. klauzule antykorupcyjną (załącznik nr 3)

 1. Kryterium cenowe – max. 100 pkt.

Cena oferty przedmiotu zamówienia ustalona zostanie w następujący sposób:

Cena oferty = cena brutto jednostki przeliczeniowej w ramach badanej części przedmiotu zamówienia.

Ocena punktowa poszczególnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób:

 1. Maksymalną ocenę – 100 pkt. w kryterium cenowym otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione według powyższego wzoru.

 2. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny w przypadku, gdy wysokość ceny najkorzystniejszej oferty przekracza wielkość określoną w budżecie projektu.

 3. W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców do przedstawienia ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.

 4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 5. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy.

 6. W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

V. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jest niezgodna z prawem,

 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 3. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

 4. będzie zawierała rażąco niską cenę,

 5. nie będzie zawierała wszystkich kompletnych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub podpisów,

 6. nieudzielenie odpowiedzi – w trakcie procedury weryfikacji oferty, zgodnie z pkt. III.5

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.pol.org.pl lub poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Oferenta w ofercie.

 2. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2: formularz oferty

Załącznik nr 3: klauzula antykorupcyjna

Załącznik nr 4: oświadczenie


WYNIKI DO POBRANIA: WYNIKI DO POBRANIA: Portal informacyjny – Lwów – WYNIKI

Projekt „SCENA GALICYJSKA – NASZA WSPÓLNA HISTORIA – Promocja kultury ukraińskiej i kultury polskiej w ramach współpracy Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu” finansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Related Posts