Polskie Domy w Czechach odzyskują świetność

W 2021 roku w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2021 – Infrastruktura Polonijna” realizowanego za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, wykonane zostaną m.in. trzy projekty infrastrukturalne w Czechach

  • remont Domu Polskiego Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (PZKO) w Wędryni,
  • opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku PZKO w Czeskim Cieszynie,
  • remont Domu Polskiego Miejscowego Koła PZKO w Trzyńcu – Leszna Dolna.

Przeprowadzone remonty nie są jednorazowymi inwestycjami, lecz długofalowymi, podzielonymi na etapy projektami.

Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Wędryni jest polską organizacją, której działalność polega na kultywowaniu polskiej tradycji, kultury i edukacji, a także integracji i aktywizacji środowiska polonijnego. W 2021 r. zostanie rozpoczęty kolejny etap prac remontowo-budowlanych w siedzibie tej organizacji. W ramach zadania przeprowadzony zostanie remont dachu, remont lokali i sieci inżynieryjnych na drugim piętrze budynku, a także budowa toalet oraz przebudowa klatki schodowej na drugim piętrze budynku. Po zakończeniu inwestycji lokalnej polskiej społeczności udostępniony zostanie w pełni funkcjonalny obiekt o wysokim standardzie użytkowania.

Kolejny budynek, nazywany przez miejscowych Polaków „Fasalówką”, znajduje się w Czeskim Cieszynie i jest siedzibą Zarządu Głównego PZKO. W budynku odbywają się zebrania ZG PZKO, konwenty prezesów i zjazdy poszczególnych sekcji organizacji. W budynku znajdują się: archiwum związkowe dokumentujące działalność PZKO od 1947 roku i redakcja miesięcznika kulturalno-społecznego ZG PZKO „Zwrot”. Od 2018 roku swoją siedzibę w budynku ma również redakcja „Głosu”, gazety wydawanej przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej. Korzystają z niego również Centrum Coworkingowe, Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej – prowadzące w nim klub „Dziupla”, Macierz Szkolna w Republice Czeskiej i Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki. Część pomieszczeń biurowych jest wynajmowana.

W latach 2011-2020 zrealizowano część pomniejszych zadań związanych z rewitalizacją budynku. W 2021 r. w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP opracowana zostanie dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji budynku PZKO.

Trzecim budynkiem, objętym opieką MSZ RP za pośrednictwem FPPNW jest Dom Polski Miejscowego Koła PZKO w Trzyńcu – Leszna Dolna. Dzięki pracom związanym z realizacją projektu podniesiony zostanie standard całego ośrodka, wzrośnie poziom oferowanych przez Dom Polski usług. Zwiększy się też skala organizowanych na terenie obiektu imprez o charakterze kulturalno-oświatowym. Na działalności w pełni funkcjonalnego Domu Polskiego zyskają Polacy mieszkający na Śląsku Cieszyńskim i polskie władze, gdyż realizacja tego typu projektu przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku naszego kraju, jako ojczyzny ludzi pamiętających o swoich rodakach żyjących w oderwaniu od Macierzy. W 2021 roku rozpocznie się remont sali głównej i sceny. W kolejnych latach planowany jest remont poddasza i elewacji.

Fot. Dom PZKO w Wędryni

Related Posts