Oświadczenie Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

W połowie stycznia 2017 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, wykonując obowiązki związane z nadzorem sprawozdań oraz oceną merytoryczną i finansową wydatkowania dotacji dla Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie, stwierdziła rażące naruszenia prawa polskiego oraz podstawowych zasad rachunkowości. Jednoznacznie stwierdzono, że część dotacji przekazanych Zarządowi Głównemu Związku Polaków na Litwie nie została wykorzystana zgodnie z umową, bądź też w ogóle nie została zrealizowana, co starano się zataić przed Zarządem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Mając na uwadze troskę o zapewnienie pełnej transparentności wydatkowania polskich środków publicznych oraz realizację dotacji zgodnie z prawem, Zarząd Fundacji po wykryciu i potwierdzeniu nieprawidłowości formalno-prawnych i rachunkowych, zawiadomił prokuraturę o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” i Skarbu Państwa. Zarząd Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” wniósł o wszczęcie postępowania przygotowawczego i podjęcie niezbędnych czynności dowodowych.

Z uwagi na międzynarodowy charakter sprawy, mogący mieć wpływ na interesy Państwa Polskiego, ustalono specjalny tryb procedowania. Na wniosek poszkodowanego prokuratura zarządziła klauzulowy tryb procedowania zgodny z obowiązującym prawem.

W chwili obecnej, z uwagi na toczące się postępowanie oraz jego szczególny charakter, Zarząd Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” nie może udzielać bardziej szczegółowych informacji.

Zarząd Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”


Fondo „Parama lenkams Rytuose” pareiškimas

2017 m. sausio viduryje Fondas “Parama lenkams Rytuose”, vykdantis pareigas, susijusias su Lietuvos lenkų sąjungos Pagrindinės valdybos ataskaitų priežiūra ir esminiu bei finansiniu subsidijų vertinimu, konstatavo rimtus Lenkijos teisės ir pagrindinių apskaitos nuostatų pažeidimus. Buvo vienareikšmiškai teigta, kad dalis lėšų, perduotų Lietuvos lenkų sąjungos Pagrindiniai valdybai, nebuvo išnaudota pagal sutartį arba nebuvo įgyvendinta apskritai, kas buvo bandoma nuslėpti nuo Fondo “Parama lenkams Rytuose” Valdybos.

Siekdama užtikrinti pilną lenkiškų viešųjų lėšų išlaidavimo ir subsidijų išnaudojimo pagal įstatymą skaidrumą, Fondo Valdyba, nustačiusi ir patvirtinusi formaliai-teisinius ir apskaitos pažeidimus, pranešė prokuratūrai apie pagrįstą įtarimą dėl nusikaltimo padarius žalą Fondui “Parama lenkams Rytuose” ir Lenkijos Respublikos Valstybės iždui. Fondo “Parama lenkams Rytuose” Valdyba pateikė pareiškimą pradėti ikiteisminį tyrimą ir imtis būtinų veiksmų minėtiems nusižengimams ištirti.

Atsižvelgiant į tarptautinį bylos pobūdį, kuris gali turėti įtakos Lenkijos valstybės interesams, buvo nustatyta speciali tyrimo eiga. Nukentėjusiojo prašymu prokuratūra pagal galiojančius įstatymus vykstančią procedūrą įslaptino.

Šiuo metu, atsižvelgiant į vykstančią procedūrą ir jos ypatingą pobūdį, Fondo “Parama lenkams Rytuose” Valdyba negali pateikti išsamesnės informacijos.

Fondo „Parama lenkams Rytuose” Valdyba

Related Posts