Działania za rok 2017

W 2017 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” realizując swoje cele statutowe niosła pomoc oraz wspierała Polaków żyjących w Europie Środkowej i Wschodniej. Staraliśmy się podtrzymać polskość upowszechniając nasz język ojczysty oraz promując polską kulturę i tradycje narodowe. W ramach działalności opiekujemy się polskimi miejscami pamięci narodowej, wspieramy renowację zabytków i cmentarzy na Wschodzie, realizujemy również projekty mające na celu poprawę sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej Rodaków na Wschodzie oraz pogłębianie więzi łączących środowiska polskie z innymi narodami.

Realizując powyższe cele wykonujemy państwowe zadania zlecone przez Senat RP – głównego opiekuna Polonii i Polaków za granicą – we współpracy z Ministerstwami: Spraw Zagranicznych, Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Edukacji Narodowej. Fundacja, poprzez działania własne bądź nadzorując projekty organizacji, parafii i szkół polskich na Wschodzie, działa w obszarach: media, edukacja, pomoc socjalna, aktywizacja społeczna i inwestycje, promocja kultury oraz historii Polski, dziedzictwo i ochrona zabytków. Kierowane do beneficjentów środki pochodzą z Senatu RP oraz z poszczególnych ministerstw.

W ramach działań Fundacji wspieramy i monitorujemy polskie media na Wschodzie. Organizujemy konferencje, staże i szkolenia dla dziennikarzy. Realizujemy pomoc charytatywną i socjalną z dotacji publicznych oraz poprzez Wschodni Fundusz Dobroczynności. Wypłacamy stypendia uczniom i studentom. Wspieramy i szkolimy nauczycieli. Dofinansowujemy: polskie szkoły, wydziały polonistyczne, zajęcia uzupełniające, kolonie i nauczanie języka polskiego w krajach dawnego bloku komunistycznego. Wspieramy struktury, aktywizację zawodową i rozwój polonijnej przedsiębiorczości. Organizujemy szkolenia liderów. Popularyzujemy również polską kulturę na Wschodzie. Dofinansowujemy działalność artystyczną i pielęgnowanie naszych tradycji narodowych. Chronimy polskie dziedzictwo kulturowe na Wschodzie.

Szczegółowy raport z naszych działań można pobrać tutaj.

Related Posts