Blog

Bon Pierwszaka – 2017

W 2016 roku, ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Fundacja zrealizowała pilotażowy projekt wsparcia uczniów klas pierwszych w polskich szkołach na Litwie
pn. „Bon Pierwszaka – Litwa”, dzięki któremu 1101 uczniów klas pierwszych zostało wyposażonych w kompletną wyprawkę z artykułami szkolnymi (plecak z wyposażeniem, książkę „Baśnie i legendy polskie” i przekazaną przez IPN grę „Mały Polak”) oraz Bon o równowartości ponad 500,00 zł., przeznaczony na sfinansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz świadczeń uwzględniających indywidualne potrzeby każdego ucznia klasy pierwszej.

W 2017 roku działaniem objęci zostali uczniowie klas pierwszych z 63 szkół z polskim językiem nauczania w Wilnie i rejonach: wileńskim, solecznickim, szyrwinckim, święciańskim i trockim. Każdy uczeń klasy pierwszej szkoły podstawowej otrzymał tzw. wyprawkę pierwszoklasisty (tornister z kompletnym wyposażeniem jako rzeczowe świadczenie szkolne) wraz z podarowanymi przez Instytut Pamięci Narodowej puzzlami – 303 oraz grą edukacyjną „Znaj znak”. W ramach działania uczniowie otrzymają również stypendium o równowartości 440,00 zł. (tzw. Bon Pierwszaka). Środki finansowe, których dysponentem będą rodzice lub opiekunowie prawni ucznia, będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów działań związanych z całoroczną edukacją dziecka.

2 września 2017 r., w Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz w Gimnazjum im. J. Śniadeckiego
w Solecznikach odbyła się uroczysta inauguracja projektu „Bon Pierwszaka”, podczas której wyprawki szkolne wręczyli: Pani Senator Janina Sagatowska – Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP, Pan Andrzej Kryj – Poseł na Sejm RP, Pan Jan Dziedziczak – Sekretarz Stanu ds. parlamentarnych, Polonii oraz dyplomacji publicznej, Pani Urszula Doroszewska – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Litewskiej oraz Pan Mikołaj Falkowski – Prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Wyprawki szkolne zostały zakupione przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków finansowych otrzymanych w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Projekt jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

 

 

 

 

 

Related Posts